Nederlandse echtgenote van Duitse diplomaat niet verzekerd voor AOW | Deloitte

Article

Nederlandse echtgenote van Duitse diplomaat niet verzekerd voor AOW

Onlangs heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de verzekeringsplicht voor de AOW van een inwoner van Nederland, die was gehuwd met een Duitse diplomaat. Als gevolg van zijn aanstelling bij de Duitse ambassade in Nederland, was zij niet verzekerd voor de AOW.

15 februari 2017

English version

Verzekeringsplicht

Een Duitse diplomaat woonde met zijn Nederlandse echtgenote geruime tijd in Duitsland. In verband met zijn aanstelling bij de Duitse ambassade in Den Haag, is hij met zijn echtgenote echter weer in Nederland gaan wonen. Zijn echtgenote heeft de SVB gevraagd haar een pensioenoverzicht te sturen, waarop staat in welke periode zij in Nederland verzekerd is geweest voor de AOW. Voordat zij naar Duitsland vertrok, had zij namelijk geruime tijd in Nederland gewoond. De SVB heeft haar bericht dat zij niet verzekerd is voor de AOW gedurende de periode dat haar echtgenoot is aangesteld bij de Duitse ambassade in Den Haag.

 


Besluit uitbreiding en beperking verzekerden volksverzekeringen

In het Besluit uitbreiding en beperking verzekerden volksverzekeringen staat dat diplomaten en hun gezinsleden die door een andere staat worden uitgezonden naar Nederland, niet in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Deze bepaling is gebaseerd op het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, dat onder meer bepaalt dat diplomaten zijn vrijgesteld van voorschriften op het gebied van sociale zekerheid die gelden in de ontvangende Staat. Diplomaten bekleden als vertegenwoordiger van de staat die hen uitzendt een bijzondere positie. De gedachte achter deze bepaling is dat de uitzendende staat verantwoordelijk blijft voor hun socialezekerheidspositie. Op basis van diezelfde gedachte bepaalt voornoemd Besluit ook dat diplomaten (en hun gezinsleden) die door Nederland naar een andere staat worden uitgezonden, in Nederland verzekerd blijven voor de volksverzekeringen.


Discriminatie?

De echtgenote is echter van mening dat deze bepaling op haar niet van toepassing is, omdat zij de Nederlandse nationaliteit heeft. In het Verdrag van Wenen zijn gezinsleden die onderdaan zijn van de ontvangende staat, namelijk uitgesloten van de vrijstelling. Volgens moet die uitzondering ook gelden voor de nationale wetgeving. Zij vindt bovendien dat zij gediscrimineerd wordt ten opzichte van andere inwoners van Nederland.

A-G Wattel kwam tot de conclusie dat uitsluitend onze nationale wetgeving bepaalt of Nederlandse gezinsleden verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Dat is op grond van het Besluit uitbreiding en beperking verzekerden volksverzekeringen niet het geval en daarmee is de kous af. De vergelijking met Nederlanders die geen echtgenoot zijn van een uitgezonden diplomaat, gaat volgens de A-G ook niet op. Gelet op het internationaal aanvaarde beginsel dat de zendstaat verantwoordelijk is voor hun sociale zekerheid, en het feit dat Nederland in de spiegelbeeldige situatie ook de gezinsleden van uitgezonden diplomaten verzekert, is geen sprake van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen.

De Hoge Raad volgt de A-G in zijn conclusie en oordeelt dat het cassatieberoep ongegrond is. De Nederlandse echtgenote is, hoewel zij in Nederland woont, niet verzekerd voor de AOW. In dat opzicht wordt zij hetzelfde behandeld als haar echtgenoot, die ook niet verzekerd is in Nederland.


Bron: HR 10 februari 2017, nr. 16/02824, ECLI:NL:HR:2017:184

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen