Pakket maatregelen om economie en werkgelegenheid te steunen | Deloitte Nederland

Article

Pakket maatregelen om economie en werkgelegenheid te steunen

Voor wat betreft de fiscaliteit springen met name de verlaging van de belasting- en invorderingsrente en het uitstel van betaling voor belastingschulden in het oog. Laatstgenoemde regeling is op 2 april 2020 verder verruimd.

3 april 2020

Op 17 maart 2020 hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid een omvangrijk pakket maatregelen aangekondigd om de economische gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk op te vangen. Dit in aanvulling op maatregelen die eerder werden aangekondigd. De staatssecretaris van Financiën heeft op 2 april 2020 aangegeven dat de reikwijdte van het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden verder wordt uitgebreid en dat de voorwaarden worden versoepeld. p

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Werkgevers die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten, kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten van hun werknemers aanvragen. Dit geldt zowel voor vaste werknemers als voor werknemers met flexibele contracten. De omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, maar bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Het UWV zal in eerste instantie een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt naar verwachting vanaf 6 april 2020 opengesteld en vervangt de huidige regeling werktijdverkorting. Lopende aanvragen voor laatstgenoemde regeling zullen worden afgehandeld onder de nieuwe regeling.

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Voor werknemers die per 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren, gold dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen. In verband met de huidige omstandigheden is deze periode echter verlengd tot en met 30 juni 2020. Voor een overzicht van de arbeidsrechtelijke aandachtspunten voor werkgevers kunt u hier terecht.

Ondersteuning ondernemers

Zelfstandige ondernemers, waaronder zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers), kunnen via hun gemeente voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. Deze Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers is inmiddels opengesteld.

Er komt tevens een noodvoorziening op grond waarvan ondernemers met een fysieke onderneming buiten hun eigen woning aanspraak kunnen maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 in de vorm van een gift. De regeling is bedoeld voor ondernemers die direct getroffen zijn door overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en hun omzet daardoor (grotendeels) zijn kwijtgeraakt. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

Uitstel van betaling voor belastingschulden

Bedrijven die in betalingsmoeilijkheden raken kunnen de belastingdienst schriftelijk verzoeken om bijzonder uitstel van betaling te verlenen. Aanvankelijk zag dit alleen op naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting en aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Op 2 april 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën echter in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de reikwijdte wordt uitgebreid tot de kansspelbelasting, de assurantiebelasting, de verhuurderheffing, milieubelastingen, accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Het versoepelde uitstelbeleid geldt voorlopig tot 19 juni 2020.

Het uitstelverzoek kan zowel digitaal (via een formulier op de website van de belastingdienst) als schriftelijk worden gedaan. In dat laatste geval moet het verzoek worden gericht aan het onderstaande adres:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

In het verzoek moet worden aangegeven dat men in betalingsproblemen is gekomen door de uitbraak van het Covid-19 virus. Uit informatie op de website van de belastingdienst blijkt dat in één verzoek voor alle bovengenoemde belastingen tegelijkertijd om uitstel van betaling kan worden verzocht. Wel moet tijdig en juist aangifte wordt gedaan en kan pas om uitstel kan worden verzocht nadat een (naheffings)aanslag is ontvangen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering van bovengenoemde belastingschulden stil en wordt tot 19 juni 2020 uitstel van betaling verleend. Voor nieuwe aanslagen die in deze periode opkomen, hoeft niet opnieuw om uitstel te worden gevraagd. De belastingdienst bevestigt de ontvangst van het verzoek schriftelijk. Gezien de verwachte drukte, kan dit echter enige tijd duren.

Langer uitstel is mogelijk, maar in dat geval moet aanvullende informatie worden aangeleverd. Als de openstaande belastingschulden lager zijn dan € 20.000, kan dit in de vorm van een brief waarin de omstandigheden worden uiteengezet waardoor de ondernemer is getroffen en tot welke financiële gevolgen dit heeft geleid. Bij grotere belastingschulden moet een verklaring van een derde deskundige worden overlegd, waarin wordt aangegeven dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de uitbraak van het coronavirus zijn ontstaan. Voor aanvullende informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst. In voorkomende gevallen zal ook tijdig betalingsonmacht moeten worden gemeld.

Deblokkeren G-rekening

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee normaal gesproken alleen de loonheffing en de btw aan de Belastingdienst kunnen worden betaald. Om te zorgen dat het tijdelijke uitstelbeleid ook voor ondernemers met een g-rekening soelaas biedt, is voor deze ondernemers een aanvullende maatregel getroffen. Naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, is het nu ook mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hierdoor krijgen deze ondernemers dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente

Als een belastingaanslag niet op tijd betaald wordt, is normaliter 4% invorderingsrente verschuldigd over de periode waarin de belastingschuldige in gebreke is. Op dit punt heeft het kabinet een belangrijke versoepeling aangekondigd. Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente namelijk voor alle belastingschulden tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

Ook de belastingrente zal tijdelijk worden verlaagd naar 0,01% voor alle belastingen waarop de regeling van toepassing is. Op dit moment wordt nog 8% rente in rekening wordt gebracht over vennootschapsbelastingschulden en 4% over andere belastingschulden. De renteverlaging gaat in per 1 juni 2020, met uitzondering van de inkomstenbelasting waar het rentepercentage pas per 1 juli 2020 omlaaggaat.  

Boetes en voorlopige aanslagen

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belastingschulden achterwege laten of terugdraaien. Verder geven de ministers aan dat ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen verzoeken om een lagere voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Energiebelasting en lokale heffingen

Energieleveranciers mogen de verschuldigde energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) over de maanden april, mei en juni 2020 uitstellen tot oktober 2020. Hetzelfde geldt voor de hierover verschuldigde btw. Het gaat om leveringen van energie waarbij de leverancier factureert zonder voorschotten, of waarbij de eindfactuur ziet op een kalendermaand. Voorwaarde is dat de leverancier de verschuldigde belasting. Voorwaarde is dat de verschuldigde belastingen over die maanden ook pas in oktober 2020 aan de afnemers in rekening worden gebracht, om zo hun liquiditeitspositie te verbeteren.

Verder gaat het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om (voorlopige) aanslagen met betrekking tot lokale heffingen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Verruiming krediet- en garantiefaciliteiten

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling. Het kabinet stelt voor om het garantieplafond te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Ondernemingen kunnen een 50%-garantie verkrijgen op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Voor land- en tuinbouwbedrijven zal zo spoedig mogelijk een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal worden opengesteld onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.  

Compensatieregeling getroffen sectoren

Het kabinet werkt aan een compensatieregeling voor inkomensderving in sectoren die zwaar worden getroffen door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De regeling zal met spoed worden voorgelegd aan de Europese Commissie ter beoordeling van staatssteunaspecten.

Bron: Brief van 17 maart 2020, CE-AEP 20077147

Did you find this useful?