NOW Alert: tweede tranche NOW gepubliceerd | Deloitte Nederland

Article

NOW Alert: tweede tranche NOW gepubliceerd

Op 22 juni 2020 heeft Minister Koolmees de Regeling van de tweede tranche van de NOW aangeboden aan de Tweede Kamer. Vervolgens is op 25 juni 2020 de tweede tranche van de NOW definitief gepubliceerd in de Staatscourant. In de tweede tranche van de NOW zijn diverse wijzigingen aangebracht ten opzichte van de eerste tranche. In dit alert informeren wij u over de belangrijkste aandachtspunten uit de Regeling én over wijzigingen ten opzichte van de eerste tranche.

26 juni 2020

NOW 2.0: Hoofdlijnen tweede tranche (juni, juli augustus september 2020)

 • Openstelling tweede aanvraagtijdvak: het aanvraagtijdvak wordt opengesteld op 6 juli 2020 en staat open voor subsidie aanvragen tot en met 31 augustus 2020.
 • Voorschot: het voorschot wordt, anders dan in de eerste tranche, uitbetaald in twee termijnen.
 • Loonsom: de referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei 2020). De definitieve subsidie wordt gebaseerd op, anders dan bij de eerste tranche, een periode van vier maanden: juni, juli, augustus en september 2020.
 • Verlaging loonsom bij ontslag werknemers: bij ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen wordt het subsidiebedrag gekort met de loonsom van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd voor een periode van drie maanden.
 • Omzetdaling: bij de tweede tranche moet een werkgever, anders dan bij de NOW 1.0, over een periode van vier maanden een minimale omzetdaling van 20% hebben. De eerste dag van deze (omzet)periode van vier maanden kan gelegen zijn op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor de berekening van de omzetdaling wordt de referentie omzet, ook wel de omzet over het kalenderjaar 2019, gedeeld door drie. Deze wordt vervolgens vergeleken met de omzet in de omzetperiode. Het omzetbegrip is in de tweede tranche is gelijkluidend aan die van de eerste tranche.
 • Datum vaststelling groep: indien sprake is van een omzetdaling van ten minste 20% op concernniveau en de tweede tranche wordt aangevraagd op concernniveau dan is de groepssamenstelling zoals deze er uit zag op 1 juni 2020 bepalend. Onder de eerste tranche was de peildatum 1 maart 2020.
 • Verkopen of afsplitsen van onderdelen of activiteiten: bij het verkopen of afsplitsen van onderdelen of activiteiten kan, in afwijking van de reguliere berekenwijze, ervoor gekozen worden de omzet voor de referentieperiode te bepalen door de omzet van de hele kalendermaanden vanaf het moment van verkoop/afsplitsing van het onderdeel of activiteit tot 29 februari 2020 te nemen.
 • Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen op concernniveau: de werkgever of rechtspersoon (die de tweede tranche aanvraagt) mag over 2020 tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie van het concern en de rechtspersonen of vennootschap. De werkgever of rechtspersoon mag ook geen eigen aandelen inkopen. Let wel, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat het begrip bestuur, directie (of management) breed moet worden opgevat, zo is de registratie in de Kamer van Koophandel niet doorslaggevend. De voorwaarden gelden alleen als sprake is van een voorschot van ten minste €100.000 of een definitieve subsidie van ten minste €125.000.
 • Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen op werkmaatschappij niveau: indien de tweede tranche op individueel werkmaatschappijniveau wordt aangevraagd geldt dat de werkgever of rechtspersoon, de groep, en de moedermaatschappij over 2020 tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld geen dividenden mogen uitkeren aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie van het concern en de rechtspersonen of vennootschap.
 • Schriftelijke verklaring groepshoofd en moedermaatschappij: bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau in de eerste tranche moest het groepshoofd of de moedermaatschappij voorafgaand aan de aanvraag te verklaren dat voldaan werd aan de voorwaarden rondom dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen. Onder de tweede tranche geldt dat een werkgever of rechtspersoon voorafgaand aan de subsidieaanvraag over een dergelijke verklaring moet beschikken van zowel het groepshoofd en de moedermaatschappij.
 • Vaststelling subsidie: een werkgever die zowel de eerste als de tweede tranche heeft aangevraagd, kan de aanvraag voor de eerste tranche doen binnen 24 weken ná 7 oktober 2020. Indien zowel de eerste tranche als de tweede tranche zijn aangevraagd, mag het ook gelijktijdig worden aangevraagd binnen 24 weken ná 15 november 2020. Als een verklaring van een accountant moet worden overlegd bij een voorschot van ten minste €100.000 of een definitieve subsidie van ten minste €125.000 dan geldt in beide gevallen een periode van 38 weken in plaats van 24 weken.
 • Opslag: om bedrijven in de vaste kosten tegemoet te komen is de forfaitaire opslag in de tweede tranche verhoogd van 30% naar 40%.
 • Scholing: werkgevers worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Deze verplichting betreft een inspanningsverplichting.
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen: onder de tweede tranche wordt een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen niet meer voor 150% (zoals in de eerste tranche) gecorrigeerd, maar voor 100% van de hoogte van de loonsom per werknemer waarvoor om bedrijfseconomische redenen ontslag is aangevraagd in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Daarnaast is bepaald dat het totale subsidiebedrag met 5% wordt verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere WMCO meldingen doet én gedurende het subsidietijdvak ontslag aanvraagt om bedrijfseconomische redenen voor ten minste twintig werknemers in een werkgebied. De subsidie wordt niet met 5% verminderd als er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen werkgever en de vakbonden (of werknemersvertegenwoordiging bij ontbreken daarvan). Wanneer het niet lukt om een overeenstemming te bereiken wordt het subsidiebedrag alsnog niet met 5% verminderd in het geval partijen gezamenlijk een door de Stichting van Arbeid in te richten commissie verzoeken te beoordelen of het voorgestelde aantal bedrijfseconomische ontslagen noodzakelijk is én de werkgever dit verzoek bij de definitieve aanvraag van de subsidie niet heeft ingetrokken.
 • Ondernemingsraad: de werkgever is verplicht om de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of bij gebrek daaraan de werknemers zelf te informeren over de aanvraag van de tweede tranche.

NOW 1.0: Aanpassing eerste tranche (maart, april en mei 2020)

Met het aanbieden van de Regeling van de tweede tranche is ook een wijziging aangekondigd in de Regeling van de eerste tranche.

 • Filtering loonsom: Het blijkt uitvoeringstechnisch niet mogelijk om uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald te filteren uit de loonsom. Als voorbeeld worden genoemd de no-riskpolis Ziektewet en de Wet arbeid en zorg. Deze filtering wordt achterwege gelaten.

Mocht u meer hulp nodig hebben, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met een van de leden van het arbeidsrechtteam of het SV/HR-team van Deloitte.


Arbeidsrecht team


SV/HR team

Gerelateerde artikelen

Did you find this useful?