Onderzoeksresultaten internationale rulings gepubliceerd | Deloitte Netherlands

Article

Onderzoeksresultaten internationale rulings gepubliceerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek door de Belastingdienst naar het naleven van interne procedures voor het afgeven van rulings met een internationaal karakter.

21 februari 2018

Achtergrond

Nadat in de pers publicaties waren verschenen dat inspecteurs bij het afgeven van rulings met een internationaal karakter niet altijd conform de interne procedures handelen, heeft de Staatssecretaris van Financiën in het najaar van 2017 een intern onderzoek aangekondigd naar de internationale rulingpraktijk binnen de Belastingdienst. Op 18 februari 2018 heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Daarnaast heeft hij een herziening van de bestaande ruilingpraktijk aangekondigd.

Onderzoeksresultaten

In totaal is van 4.462 rulings met een internationaal karakter onderzocht of deze zijn afgegeven conform de daarvoor bestemde procedures. Van de 3.101 rulings die zijn afgegeven door het APA/ATR-team van de Belastingdienst, hebben de onderzoekers slechts in zes gevallen niet kunnen vaststellen of de juiste procedures zijn gevolgd.

Bij de 1.361 rulings die zijn afgegeven buiten het APR/ATR-team, zijn vaker procedurevoorschriften overtreden. Zo is het rulingsverzoek in 63 van de onderzochte gevallen ten onrechte niet aan het APA/ATR-team voorgelegd. Ook is in een aantal gevallen niet controleerbaar vastgelegd of het ‘vier-ogen-principe’ juist is toegepast, bijvoorbeeld doordat de bevoegde tweede handtekening ontbreekt. De rulings die niet conform de interne procedures zijn afgegeven, zijn ook inhoudelijk op juistheid getoetst. In twee gevallen is komen vast te staan dat de fiscaaltechnische inhoud van de ruling onjuist is, terwijl dit bij drie andere rulings waarschijnlijk het geval is. Deze vijf afspraken zullen worden beëindigd of aangepast.

De staatssecretaris geeft verder aan dat er ook onderzoek is opgestart door een onafhankelijke commissie met externe experts. Deze commissie zal inhoudelijk onderzoek doen naar rulings die in 2017 door het APR/ATR-team zijn afgegeven. De uitkomsten van dit onderzoek zullen als bijlage worden toegevoegd aan de komende halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst.

Europese richtsnoeren

Behalve de naleving van interne procedures, is ook onderzocht in hoeverre de Nederlandse rulingspraktijk in lijn is met de richtsnoeren van de EU-Gedragscodegroep. Uit dit onderzoek is gebleken dat de rulings die door het APA/ATR-team worden afgegeven vrijwel geheel in lijn zijn met deze aanbevelingen. Bij rulings buiten het APA/ATR-team is dat in mindere mate het geval. De procedures voor rulings met een internationaal karakter worden dan ook aangescherpt. Het gaat daarbij met name om documentatievereisten en het uitvoeren van precedentcontroles. Bovendien wordt de transparantie over de inhoud van rulings vergroot. Zo is afgelopen jaar reeds een notitie over de APA/ATR-praktijk gepubliceerd, waarin aandacht wordt besteed aan veelvoorkomende verschijningsvormen en exemplarische voorbeelden van APA’s en ATR’s. Ook publiceert het APA/ATR-team een jaarverslag.

Herziening rulingspraktijk

Om de kwaliteit en robuustheid van de Nederlandse rulingspraktijk ook naar de toekomst toe te waarborgen, wil de staatssecretaris een herziening doorvoeren die betrekking heeft op zowel het proces van afgifte als de inhoud van rulings. Zo acht hij nog meer centrale coördinatie van alle rulings met een internationaal karakter noodzakelijk. Voor wat betreft de inhoudelijke kant wil de staatssecretaris zich bezinnen op de vraag of nog zekerheid vooraf moet worden gegeven aan bedrijven die slechts een beperkte bijdrage leveren aan de reële economie. In dat kader onderzoekt hij onder meer een verscherping van de substance-eisen. Hij waarschuwt echter dat het beperken van de reikwijdte van zekerheid vooraf ertoe zal leiden dat er meer tijdrovende discussies zullen ontstaan bij het beoordelen van de aangifte. Informatie over situaties waarin geen ruling worden afgegeven, wordt bovendien ook niet uitgewisseld met het buitenland.

Om de herziening van de rulingspraktijk vorm te geven, zal een adviesgroep bestaande uit onafhankelijke experts worden samengesteld. Ook zullen consultaties worden uitgeschreven. De streefdatum voor implementatie van de nieuwe rulingpraktijk is 1 januari 2019.


Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën 18 februari 2018, 2018-0000024590

Vond u dit nuttig?