Ongerealiseerd valutaverlies op financiering aangekocht bedrijfsmiddel niet aftrekbaar | Deloitte Nederland

Article

Ongerealiseerd valutaverlies op financiering aangekocht bedrijfsmiddel niet aftrekbaar

A-G Wattel concludeert dat een ongerealiseerd valutaverlies op de financiering van een aangekocht bedrijfsmiddel niet aftrekbaar is van de fiscale winst zolang het bedrijfsmiddel geleverd noch betaald is, en rechtstreeks en onverbrekelijk tegenover het recht op levering staat.

11 augustus 2021

De in een kalenderjaar genoten belastbare winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik. Aan het begrip goed koopmansgebruik wordt invulling gegeven middels verschillende beginselen, waaronder het realiteitsbeginsel. Dit beginsel bepaalt dat voor de fiscale winstbepaling van de werkelijke baten en lasten moet worden uitgegaan en dat aan elk jaar de opbrengsten en uitgaven moeten worden toegerekend die op dat jaar betrekking hebben. Uitgaven die samenhangen met bepaalde opbrengsten, dienen zoveel mogelijk ten laste van de winst te komen in het jaar waarin die opbrengsten worden verantwoord. Advocaat-Generaal Wattel heeft recent conclusie genomen over hoe goed koopmansgebruik zich verhoudt tot een ongerealiseerd valutaverlies op de financiering van een aangekocht bedrijfsmiddel.

Koerswisseling na schuldig blijven koopprijs

Belanghebbende, X bv, koopt in 2014 een vliegtuig voor $ 8.050.000. Hiervoor doet X bv een aanbetaling van $ 2.050.000. Het restant van de koopsom was verschuldigd op het moment van levering van het vliegtuig in april 2015. Aangezien de functionele valuta van X bv de euro is, wordt het vliegtuig in 2014 op de fiscale balans geactiveerd naar de wisselkoers van de aankoopdatum, wat neerkomt op een bedrag van € 6.430.226. De resterende betalingsverplichting van $ 6.000.000 is door X bv gepassiveerd, eveneens naar de wisselkoers van de aankoopdatum, waardoor deze voor een bedrag van € 4.792.715 op de balans wordt opgenomen.

De betalingsverplichting is per ultimo 2014 met € 165.553 toegenomen tot € 4.958.268 als gevolg van de gestegen dollarkoers. X bv heeft dit ongerealiseerde valutaverlies in aftrek gebracht op haar winst over 2014. De inspecteur weigert deze aftrek. In geschil is of het ongerealiseerde valutaverlies op de resterende betalingsverplichting in 2014 ten laste van de winst mag worden gebracht, of dat het onderdeel is van de uiteindelijke kostprijs van het vliegtuig.

Rechtstreeks en onverbrekelijk verbonden

Het Hof overweegt dat tot het moment van verschuldigdheid van de resterende koopprijs, het ongerealiseerde valutaverlies op die schuld correspondeert met een even grote ongerealiseerde valutawinst op het recht op levering van het vliegtuig. Dit brengt het Hof tot het oordeel dat het in strijd zou zijn met goed koopmansgebruik, en in het bijzonder het realiteitsbeginsel, om in 2014 het ongerealiseerde valutaverlies op de betalingsverplichting in aftrek te brengen. X bv is daarentegen van mening dat het ongerealiseerde valutaverlies en de even grote ongerealiseerde valutawinst niet in samenhang beschouwd hoeven te worden en stelt cassatieberoep in.

In zijn conclusie stelt A-G Wattel voorop dat het in deze zaak meer om kostprijsbepaling gaat dan om samenhangende waardering. Zolang het bedrijfsmiddel geleverd noch betaald is, staan het recht op levering en de betalingsverplichting onverbrekelijk tegenover elkaar. Hieruit volgt dat niet relevant is voor welke waarde de betalingsverplichting in 2014 op de balans wordt opgenomen, zo lang het maar dezelfde waarde is als die waarvoor het recht op levering wordt geactiveerd. Dit maakt dat X bv vrij is in haar keuze van balanswaardering, en dus kan kiezen voor de omrekenkoers op de dag van aanbetaling of de koers op balansdatum, mits zij haar recht op levering maar op hetzelfde bedrag waardeert. Uiteindelijk wordt daarmee alleen het balanstotaal, en niet het fiscale resultaat, beïnvloed door de waarderingskeuze. Hiermee komt de A-G tot een ongegrondverklaring van het door X ingestelde cassatieberoep.


Bron: Conclusie A-G 13 juli 2021, 20/03943, ECLI:NL:PHR:2021:708

Did you find this useful?