Ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van belastingontduiking

Article

Ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van belastingontduiking

Recentelijk is een conceptwetsvoorstel voor internetconsultatie vrijgegeven waarin maatregelen zijn opgenomen om misbruik van invorderingsrecht tegen te gaan. Ook andere maatregelen zijn in de maak om belastingontduiking harder aan te pakken.

24 juli 2017

Aanpak van belastingontduiking

Eerder hebben wij u bericht dat de Staatssecretaris van Financiën op 17 januari 2017 een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de aanpak van (internationale) belastingontduiking. In deze brief werden diverse matregelen op dit vlak aangekondigd, waaronder het afschaffen van de inkeerregeling, de aanscherping van het verschoningsrecht, openbaarmaking van boetes die worden opgelegd aan juridische beroepsbeoefenaren en de uitbreiding van aansprakelijkheid voor belastingschulden. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden op dit gebied.


Afschaffing inkeerregeling

Duidelijk is inmiddels dat de voorgenomen afschaffing van de inkeerregeling per 1 januari 2018 zal worden geëffectueerd. Het voorstel daartoe zal worden opgenomen in het Belastingplan 2018. Dit betekent dat belastingplichtigen voortaan ook met een vergrijpboete worden geconfronteerd wanneer zij binnen twee jaar nadat een onjuiste of onvolledige aangifte is gedaan tot inkeer komen. Vrijwillige verbetering blijft overigens wel een omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de op te leggen boete.


Aandelen aan toonder

Daarnaast is op 11 april 2017 een conceptwetsvoorstel voor internetconsultatie vrijgegeven waarmee de wetgever beoogt om de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk te maken. Na inwerkingtreding van het voorstel kunnen aandelen aan toonder enkel nog worden verhandeld via een effectenrekening bij een intermediair (bijvoorbeeld een bank of beleggingsinstelling). Daarnaast moeten de huidige houders van aandelen aan toonder hun stukken inleveren bij een intermediair of deze laten omzetten in aandelen op naam. Anonieme overdracht van de toonderstukken is derhalve niet langer mogelijk. Opsporingsinstanties kunnen bij de intermediairs gegevens van de houders van de effectenrekeningen opvragen, ten behoeve van de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit.


Constructiebestrijding invordering

De meest recente ontwikkeling is een op 20 juli 2017 ter internetconsultatie gepubliceerd conceptwetsvoorstel waarin maatregelen tegen misbruik van het invorderingsrecht zijn opgenomen. Daaruit blijkt dat de wetgever de mogelijkheden wil verruimen om derden aan wie vermogen van een belastingschuldige is uitgedeeld aansprakelijk te stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden van die (rechts)persoon. Aansprakelijkheid is aan de orde indien de rechtshandeling onverplicht is verricht, de belastingdienst door die handeling is benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden en de belastingschuldige en begunstigde dit wisten of behoorden te weten. Toepassing van deze maatregel wordt beperkt tot situaties waarin (vermoedelijk) sprake is van een verhaalsconstructie. Daarnaast wordt voorgesteld om het maximumbedrag te verhogen waarvoor erfgenamen kunnen worden aangesproken ter zake van belasting- en aansprakelijkheidsschulden van de erflater die na diens overlijden worden vastgesteld.

De ontvanger die een aanslag bekend wil maken en invorderen ten name van een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan, kan dit nu alleen rechtsgeldig doen wanneer de vereffening door de rechter is heropend. Bij rechtspersonen die naar buitenlands recht is heropening is heropening echter lang niet altijd mogelijk. Daarom wordt een alternatieve wijze van bekendmaking voorgesteld voor aanslagen ten name van (vermoedelijk) niet meer bestaande rechtspersonen, waardoor de bezwaartermijn en de betalingstermijn toch een aanvang kunnen nemen. Na het verstrijken van laatstgenoemde termijn kan de ontvanger dan tot aansprakelijkstelling overgaan.

Ten slotte komt er een wettelijke informatieplicht voor potentieel aansprakelijke (rechts)personen ter zake van gegevens die voor de invordering van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld inkomens- en vermogensgegevens. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de belastingdienst bij uitoefening van deze bevoegdheid wel moet opereren binnen de grenzen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.


Openbaarmaking vergrijpboetes juridische beroepsbeoefenaren

Eveneens op 20 juli 2017 is een beleidsdocument gepubliceerd waarin belangstellenden worden opgeroepen om via internet gemotiveerd hun reactie te geven op een vijftal vragen die spelen in het kader van de voorgenomen openbaarmaking van vergrijpboetes die worden opgelegd aan juridische beroepsbeoefenaren. De vragen hebben met name betrekking op de voorwaarden waaronder, het tijdstip wanneer en de wijze waarop tot openbaarmaking moet worden overgegaan.

Evenals bij de consultatie over de invorderingsmaatregelen, geldt dat reacties tot 28 september 2017 via internet kunnen worden ingediend.


Bron: https://www.internetconsultatie.nl/aanpakbelastingontduiking

Vond u dit nuttig?