Ontwikkelingen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW)

Article

Ontwikkelingen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW)

Wat betekent dit voor uw onderneming/instelling - GES Alert

Het UWV heeft op 1 september 2017 de rekenregels bekend gemaakt voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (hierna: WGA) en de Ziektewet-flex (hierna: ZW-flex). Daarnaast heeft minister Asscher een brief gepubliceerd waarin hij een mogelijke reparatieregeling voor eigenrisicodragers WGA aankondigt.

4 oktober 2017

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe premies in de praktijk?

Werkgevers die publiek verzekerd zijn, gaan in 2018 over het algemeen voor de WGA minder betalen en voor de ZW meer. Dit kan een reden zijn voor heroverweging van het wel of juist niet zijn van eigenrisicodrager.

Als gevolg van de samenvoeging van de WGA flex en WGA vast per 1 januari 2017 moest u vorige jaar een nieuwe garantie overleggen aan de Belastingdienst. Heeft uw verzekeraar, ondanks uw verzoek hiertoe, per 1 januari 2017 geen nieuwe garantie overgelegd aan de Belastingdienst en bent u als gevolg hiervan ongewenst weer publiek verzekerd? Mogelijk kunt u dan toch weer snel eigenrisicodrager worden.

In deze alert informeren wij u over de nieuwe premies en ontwikkelingen over de Werkhervattingskas (Whk) en het eigenrisicodragerschap. Daarnaast geven wij u op grond van deze ontwikkelingen enkele acties in overweging die u kunt nemen binnen uw onderneming of instelling.

Premies en premiedifferentiatie

Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor de WGA- en ZW-uitkeringen van (ex-)werknemers die op de eerste dag van ziekte bij u in privaatrechtelijke dienstbetrekking staan/stonden. De kosten hiervan betaalt u periodiek door middel van de loonaangifte aan de Belastingdienst in de vorm van de Whk premie. Naast het publiek verzekeren via het UWV kunt u er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden.

Het UWV stelt jaarlijks voor elke werkgever de individuele Whk premie vast. De hoogte van de individuele Whk premie wordt door de Belastingdienst in de maand november/december aan u bekend gemaakt. De Whk premie wordt vastgesteld op basis van premiedifferentiatie. Dit betekent dat over het algemeen de werkgever, die een hogere uitstroom in de WGA en/of ZW heeft dan de gemiddelde werkgever, een hogere premie betaalt en een werkgever met een lager dan gemiddelde instroom in de WGA en/of ZW in beginsel een lagere premie betaalt.

Eigenrisicodrager WGA en ZW-flex

Vanaf 1 januari 2017 bestaat enkel de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-totaal en/of de ZW-flex. Let op, er zijn werknemersgroepen uitgesloten voor het eigenrisicodragerschap WGA. Daarnaast is het niet mogelijk om jaarlijks te wisselen tussen het wel en niet zijn van eigenrisicodrager. Wettelijk is geregeld dat u als werkgever de eerste drie jaar na beëindiging van het eigenrisicodragerschap niet weer eigenrisicodrager mag worden. Het is dus belangrijk dat u een keuze maakt die bestendig is voor een langere periode.

Afhankelijk van de feitelijke situatie, levert het eigenrisicodragerschap voor de WGA en/of de ZW u mogelijk een financieel voordeel op. Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor de betaling van de uitkeringen en de re-integratie van (ex-)werknemers in de WGA en/of de ZW. Hiertegenover staat dat u geen (of een lagere) Whk premie verschuldigd bent. Voorts krijgt u de regie over de uitvoering van de re-integratie voor uw (ex-)medewerkers. Hierdoor kunt u met een juiste aanpak meer invloed uitoefenen op de duur van de arbeidsongeschiktheid en de kosten van de te betalen premies beperken.

Ontwikkelingen vanaf 1 januari 2017

In 2017 is in het kader van de Wet verbetering hybride markt WGA geprobeerd een evenwichtiger speelveld te creëren tussen de publieke en private verzekering. Gedurende 2017 is voor de WGA een groot aantal werkgevers, voornamelijk kleine werkgevers, teruggekeerd naar het publieke systeem. De daling van het aantal eigenrisicodragers WGA komt naar verwachting door de wijziging per 1 januari 2017 waarbij de WGA-flex en WGA-vast zijn samengevoegd naar één WGA-totaal. Met betrekking tot de ZW is in 2017 te zien dat er een lichte stijging is in het aantal eigenrisicodragers ten opzichte van 2016. UWV spreekt voor 2018 de verwachting uit dat meer werkgevers eigenrisicodrager zullen worden voor de WGA en ZW. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert momenteel een onderzoek uit naar de overwegingen van werkgevers om publiek te verzekeren of te kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De resultaten van het onderzoek zullen op een later moment bekend gemaakt worden.

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

Doordat per 1 januari 2017 de WGA-flex en WGA-vast zijn samengevoegd tot één WGA-totaal moesten werkgevers die al in 2016 eigenrisicodrager waren, en dit wilden blijven in 2017, vóór 31 december 2016 een nieuwe garantie overleggen aan de Belastingdienst. Voor de overheids- en onderwijssector geldt deze verplichting echter niet. Organisaties die in dat geval voor de WGA-vast eigenrisicodrager zijn gebleven, zijn per 1 januari 2017 automatisch voor de totale WGA populatie eigenrisicodrager geworden. Voor alle andere organisaties geldt de verplichting uiteraard wel gewoon. Zij moesten gewoon, vóór 31 december 2016, een nieuwe garantie overleggen aan de Belastingdienst. Uit deze garantie moest blijken dat een bank of verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen. Het eigenrisicodragerschap van werkgevers, waarvan geen nieuwe garantie voor het gehele WGA-risico is overgelegd aan de Belastingdienst, is per 1 januari 2017 beëindigd.

De verplichting tot het opnieuw opleggen van een garantie was eind 2016 voor de verzekeraars een grote administratieve last. Als gevolg hiervan is voor een selecte groep werkgevers geen of niet tijdig en nieuwe garantieverklaring aan de Belastingdienst overgelegd door de verzekeraars, terwijl de desbetreffende werkgevers wel op tijd (in 2016) bij hun garant hadden aangegeven eigenrisicodrager te willen blijven voor WGA-totaal. Als gevolg hiervan zijn deze werkgevers per 1 januari 2017 ongewild weer publiek verzekerd bij UWV.

Het gevolg hiervan is dat de desbetreffende werkgevers de komende drie jaar conform de huidige wet- en regelgeving niet meer kunnen kiezen om eigenrisicodrager te zijn. De regering acht dit ongewenst en is voornemens om het voor deze specifieke groep werkgevers mogelijk te maken om éénmalig de keuze te kunnen maken om per 1 juli 2018 wederom eigenrisicodrager voor de WGA te worden. De werkgevers die tot deze groep behoren, kunnen zich tot 15 december 2017 bij een apart loket bij het Verbond van Verzekeraard melden, zodat zij opgenomen worden op de lijst met werkgevers waarvan de verzekeraars formeel verklaren dat deze werkgevers ‘tijdig ’hebben aangegeven per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te willen blijven voor de gehele WGA. Indien de reparatieregeling wordt ingevoerd dienen de getroffen werkgevers tevens vóór 1 april 2018 een aanvraag eigenrisicodrager in te dienen bij de Belastingdienst. Mocht er meer duidelijkheid zijn over deze reparatieregeling zullen wij u hierover informeren.

Rekenregels 2018

Voor de vaststelling van de Whk premie 2018 gelden de volgende premiepercentages en parameters:

Parameters 2018
WGA-totaal
ZW-flex

Rekenpercentage

0,77%

0,45%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,42

1,45

Gemiddelde werkgevers-risicopercentage

0,41%

0,24%

Minimumpremie

0,18%

0,10%

Maximumpremie

3,00%

1,64%

Vervangende premie Whk

1,22%

Loonsom kleine werkgever

Van € 0 tot € 328.000

Loonsom middelgrote werkgever

Van € 328.000 tot € 3.280.000

Loonsom grote werkgever

Vanaf € 3.280.000

Whk-premie kleine werkgever

Sectorale premie

Whk-premie middelgrote werkgever

Gewogen gemiddelde van de sectorale en de individuele premie

Whk-premie grote werkgever

Individuele premie

Welke acties moet u naar aanleiding van de nieuwe rekenregels ondernemen en wat kan Deloitte hierin betekenen?

Naar aanleiding van de publicatie van de cijfers en overige ontwikkelingen adviseren wij u de volgende stappen te ondernemen:

  • In kaart brengen van de voor- en nadelen met betrekking tot het aangaan of voortzetten van het eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW voor uw onderneming op basis van de nieuwe rekenregels. Het is daarbij belangrijk dat u bij het maken van de keuze ook de gevolgen voor uw organisatie betrekt en de offertes en ondersteuning van verzekeraars op de juiste wijze vergelijkt met de publieke premie. Deloitte kan u als onafhankelijke partij bijstaan bij de afweging tussen de keuze publiek verzekeren en het eigenrisicodragerschap. Tevens kunnen wij u behulpzaam zijn bij de wijze waarop u uw processen en beleid het best kunt inrichten op de gemaakte keuze. Let wel, hebt u het eigenrisicodragerschap recent beëindigd, dan heeft u na drie jaar pas weer mogelijk om eigenrisicodrager te worden. Overigens kunt wel al na één jaar eigenrisicodragerschap terug naar de UWV.
  • Het eerst volgende aanvraagmoment om eigenrisicodrager te worden is vóór 1 april 2018 om vanaf 1 juli 2018 eigenrisicodrager te worden.
  • Mocht u tot de werkgevers behoren die vanaf 1 januari 2017 door een ‘fout’ van de verzekeraars niet langer eigenrisicodrager zijn, dan adviseren wij contact op te nemen met het loket bij het Verbond van Verzekeraars zodat u op de lijst wordt opgenomen. Indien de reparatieregeling wordt ingevoerd dienen de getroffen werkgevers tevens vóór 1 april 2018 een aanvraag eigenrisicodrager in te dienen bij de Belastingdienst.
  • Bij ontvangst van de premiebeschikking van de Belastingdienst in de periode november/december nagaan of hoogte van de individuele Whk premie correct is vastgesteld.

Uiteraard zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij de overige hierboven opgenomen stappen. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij Deloitte danwel één van onderstaande contactpersonen.

Vond u dit nuttig?