Ook bij ruiltransacties belastbare handelingen voor de btw | Deloitte Nederland

Article

Ook bij ruiltransacties belastbare handelingen voor de btw

In ruil voor het intrekken van aandelen in een andere vennootschap draagt het Poolse Polfarmex de eigendom van onroerend goederen over. Aan het Hof van Justitie was gevraagd of deze ruiltransactie een belastbare handeling oplevert.

27 juni 2018

Het Hof van Justitie oordeelt dat het hier twee te onderscheiden handelingen betreft die beide op hun fiscale merites moeten worden beoordeeld. Wat betreft de de intrekking van aandelen is het Hof van Justitie van oordeel dat dit niet te beschouwen is als een economische activiteit. Wat betreft de overdracht van onroerende goederen in verband met de intrekking van aandelen, vormt dit volgens het Hof van Justitie een aan de btw-heffing onderworpen goederenlevering onder bezwarende titel. Het Hof van Justitie merkt hierbij op dat dit geldt voor zover de onroerend goederen bestemd zijn voor de economische activiteit van de overdragende vennootschap.

In praktijk zien we dat ruiltransacties regelmatig met gesloten beurzen plaatsvinden. Deze uitspraak van het Hof van Justitie maakt nog eens duidelijk dat de handelingen waaruit dergelijke ruiltransacties bestaan apart fiscaal gekwalificeerd moeten worden.

Indien u betrokken bent bij een ruiltransactie, is het van belang de btw-gevolgen van de handelingen die samen de ruiltransactie vormen afzonderlijk in kaart te brengen. Wij adviseren u de eventuele gevolgen van deze zaak af te stemmen met uw btw-adviseur.

Vond u dit nuttig?