Opties en bonussen afwikkelen binnen de 30%-regeling

Article

Opties en bonussen afwikkelen binnen de 30%-regeling

Hoe om te gaan met verkorting looptijd 30%-regeling?

De huidige voorstellen tot verkorting van de looptijd van de 30%-regeling voorzien niet in een overgangsregeling. Hierdoor kunnen bepaalde werknemers per 1 januari 2019 buiten de regeling komen te vallen. Voor hen kan het voordelig zijn om aandelenopties en bonussen dit jaar nog uit te oefenen en uit te betalen.

Verkorting looptijd 30%-regeling

In de eerste helft van 2017 is in opdracht van het Ministerie van Financiën de 30%-regeling op doeltreffendheid en doelmatigheid geëvalueerd. In dit kader zijn er verschillende suggesties gedaan voor aanpassingen aan de huidige 30%-regeling. Het kabinet onderschrijft de aanbeveling om de looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 te verkorten tot vijf jaar. Deze maatregel zal worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag 2018 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.
De verkorting van de looptijd tot vijf jaar ziet ook op de keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting (box 2 en box 3) en op het belastingvrij vergoeden van extraterritoriale kosten buiten de 30%-regeling om.

Op grond van de huidige voorstellen komt er geen overgangsrecht voor bestaande gevallen. Dit betekent dat voor werknemers die op dit moment gebruik maken van de 30%-regeling de looptijd vanaf 2019 eveneens maximaal vijf jaar zal bedragen. Voor bepaalde bestaande gevallen kan dit – afhankelijk van de reeds verstreken looptijd – betekenen dat vanaf 1 januari 2019 de 30%-regeling niet langer van toepassing is.

Werking 30%-regeling

De 30%-regeling is een onbelaste kostenvergoeding die werkgevers, indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, aan bepaalde werknemers uit het buitenland mogen verstrekken. De regeling is in het leven geroepen om expats te kunnen compenseren voor de extraterritoriale kosten die zij maken vanwege het feit dat zij voor hun werk in Nederland gaan wonen. De 30%-regeling geeft de werkgever de mogelijkheid om 30% van het loon van deze werknemers, inclusief de vergoeding, belastingvrij aan hen te verstrekken. Daarnaast kunnen verhuiskosten en schoolgelden voor een internationale school van de kinderen onbelast worden vergoed.

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet de werknemer een specifieke deskundigheid hebben. Deze deskundigheid wordt aangenomen indien de werknemer een brutosalaris ontvangt van € 37.296 of meer (cijfers 2018). Voor bepaalde sectoren geldt tevens het vereiste dat de deskundigheid schaars moet zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Aandelenopties en bonussen

Het begrip ‘loon’ wordt in de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) gedefinieerd als al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Hieronder worden mede verstaan bonussen en voordelen uit aandelenoptierechten. Hierbij geldt dat de 30%-regeling slechts van toepassing is op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat is genoten tijdens de looptijd van die regeling.

Uitoefenen aandelenopties/uitbetalen bonussen

Zoals hierboven aangegeven is op grond van de huidige voorstellen geen sprake van overgangsrecht waardoor de verkorte looptijd van vijf jaar ook geldt voor bestaande situaties. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde werknemers per 1 januari 2019 niet langer onder de 30%-regeling vallen.

Voor deze werknemers kan het voordelig zijn om optierechten uit te oefenen dan wel bonussen of andere vergoedingen te ontvangen vóór 1 januari 2019, zodat ten aanzien van het inkomen dat hieruit voortvloeit nog gebruik gemaakt kan worden van de 30%-regeling. De uitgeoefende optierechten en de ontvangen bonussen of andere vergoedingen verhogen mogelijk het box 3 vermogen van de werknemer.

Box 3 vermogen

Indien de 30%-regeling door de verkorting van de looptijd niet langer van toepassing is heeft dit ook gevolgen voor de belastingheffing over box 3 vermogen als de expat in Nederland blijft wonen. Na het aflopen van de 30%-regeling wordt het gehele box 3 vermogen in de heffing van inkomstenbelasting betrokken. Afhankelijk van de omvang van het box 3 vermogen kan het voordelig zijn om voorafgaand aan het aflopen van de 30%- regeling dit vermogen te herstructureren waardoor het vermogen niet zal worden belast in box 3. In dit kader kan worden overwogen om (een deel van) het box 3 vermogen in te brengen in een vennootschapsbelastingplichtig lichaam zoals een B.V. of een Open Fonds voor Gemene Rekening.

Meer weten over de 30%-regeling

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Neem dan contact op met Frank Deurvorst via +31 (0)88 288 2270 of Jeroen Doorakkers via +31 (0)88 288 0543 of Rudolf Janssen via +31 (0)88 288 3182.

Vond u dit nuttig?