Overgangsmaatregel bij spoedreparatie fiscale eenheid | Deloitte Nederland

Article

Overgangsmaatregel bij spoedreparatie fiscale eenheid

De staatssecretaris voorziet ten aanzien van de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage in een overgangsmaatregel bij de spoedreparatiemaatregelen voor het Nederlandse fiscale eenheidsregime.

26 april 2018

Achtergrond

In twee procedures die door de Hoge Raad naar het Hof van Justitie (HvJ) zijn verwezen voor een prejudiciële beslissing heeft het HvJ op 22 februari 2018 arrest gewezen. Het HvJ oordeelde in essentie dat Nederland binnenlandse groepen niet de mogelijkheid mag bieden om door het aangaan van een fiscale eenheid aan een antimisbruikbepaling te ontkomen, terwijl een dergelijke fiscale eenheid in grensoverschrijdende situaties niet is toegestaan. Met het arrest volgt het HvJ de eerdere conclusie van de Advocaat-Generaal. Direct na deze conclusie heeft de staatssecretaris in een brief spoedreparatiemaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zullen in het tweede kwartaal van 2018 als wetsvoorstel worden ingediend. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee zullen instemmen, zullen de maatregelen met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 11:00u in werking treden. Als gevolg daarvan geldt voor binnenlandse fiscale eenheden dat wordt gedaan alsof de fiscale eenheid niet bestaat ten aanzien van specifiek genoemde wettelijke bepalingen, waaronder de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage.

Overgangsmaatregel

Bij de beantwoording van Kamervragen over de reparatiemaatregelen voor de fiscale eenheid, geeft de staatssecretaris aan in een tegemoetkoming te willen voorzien bij de toepassing van de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage. De tegemoetkoming wordt vormgegeven middels een tijdelijke overgangsmaatregel. De overgangsmaatregel is met name gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Door de overgangsbepaling vinden de spoedreparatiemaatregelen ten aanzien van de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage tot en met 31 december 2018 onder voorwaarden geen toepassing. Om van deze tegemoetkoming gebruik te kunnen maken moet sprake zijn van vóór de aankondiging van de spoedreparatiemaatregelen bestaande schulden waarbij reeds aan alle voorwaarden voor toepassing van de anti-winstdrainagebepaling was voldaan. Verder mag het totale bedrag aan de renten op deze schulden per twaalf maanden € 100.000 niet te boven gaan. Voor belastingplichtigen met een hoger bedrag aan verschuldigde renten geldt geen tegemoetkoming, dus ook niet voor de eerste € 100.000 aan rente. Om misbruik te voorkomen is de overgangsmaatregel niet van toepassing indien de inspecteur aannemelijk maakt dat aan de schuld of aan de daarmee verband houdende rechtshandeling niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.

Voorkomen?

De staatssecretaris beoogt met de overgangsmaatregel belastingplichtigen in het MKB de mogelijkheid te geven om te zorgen dat de groepsschuld waarvan de rente in aftrek beperkt wordt verdwijnt. De maatregel geldt echter evenzeer voor andere belastingplichtigen die onder de grens van € 100.000 rente per jaar blijven. In de overgangsperiode kunnen de gevolgen van de spoedreparatiemaatregelen naar de toekomst toe worden voorkomen. Dit kan volgens de antwoorden op de Kamervragen bijvoorbeeld door het anders inrichten van de (interne) concernfinanciering. Een juridische fusie wordt ook genoemd door de staatssecretaris, hoewel dat normaliter geen oplossing kan bieden.

De spoedreparatiemaatregelen zijn slechts de voorbode van een ‘toekomstbestendige concernregeling’. Hoe deze regeling er exact uit zal zien, is momenteel nog onduidelijk.


Bron: Staatssecretaris - Financiën nr. 2018ZO285, 20-4-2018, Antwoorden Kamervragen

Vond u dit nuttig?