Belastingplan 2022 - Pakket Belastingplan 2022 aangenomen door Eerste Kamer

Article

Pakket Belastingplan 2022 aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 21 december 2021 ingestemd met het Belastingplan 2022, alsmede met de wetsvoorstellen over het tegengaan van mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en intrekking van de baangerelateerde investeringskorting.

4 januari 2022

Pakket Belastingplan 2022

De Eerste Kamer heeft op 21 december 2021 ingestemd met de volgende fiscale wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2022.
  • Overige fiscale maatregelen 2022.
  • Implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking.
  • Verlaging tarief en maandelijks aanpassen van heffingsvermindering verhuurderheffing.
  • Tegengaan mismatches bij toepassing van zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting.
  • Intrekken baangerelateerde investeringskorting.


De eerste vijf wetsvoorstellen zijn per 1 januari 2022 in werking getreden. De intrekking van de baangerelateerde investeringskorting heeft echter met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 plaatsgevonden. De vrijgekomen financiële middelen zijn ingezet voor een verlaging van de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds in de periode 1 augustus 2021 – 31 december 2021.

Een wetsvoorstel dat beoogt om werknemers de mogelijkheid te geven de belastingheffing op aandelenopties uit te stellen tot het moment waarop de daarmee verkregen aandelen worden vervreemd, is op de lange baan geschoven. De regeling was bedoeld voor start-ups en scale-ups. Maar de Tweede Kamer vreesde dat deze ook gebruikt zou gaan worden door grote ondernemingen. Het kabinet gaat nu onderzoeken of de regeling beter kan worden gericht op de doelgroep, zonder daarmee in strijd met de geldende staatssteunregels te handelen.

Tarieven 2022

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste tarieven en vrijstellingen aan voor het jaar 2022.


Tarieven vennootschapsbelasting

In 2022 bedraagt het vennootschapsbelastingtarief 15% tot een belastbaar bedrag van € 395.000 (2021: € 245.000). Het reguliere tarief komt uit op 25,8% (2021: 25%). Hieronder hebben wij de wijzigingen in tabelvorm samengevat:

Jaar 2021 2022
Opstaptarief 15% (belastbaar bedrag tot €245.000) 15% (belastbaar bedrag tot €395.000)
Toptarief 25% (belastbaar bedrag vanaf €245.000) 25,8% (belastbaar bedrag vanaf €395.000)

 

Bronbelasting en dividendbelasting

Het tarief van de conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen bedraagt in 2022 25,8% (gelijk aan het toptarief in de vennootschapsbelasting). Het dividendbelastingtarief blijft in 2022 gelijk, namelijk 15%.


Tarieven inkomstenbelasting

Tarief box 1
De tarieven in box 1 (inkomen uit werk en woning) voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden in 2022 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal
- €35.472 9,42% 27,65% 37,07%
€35.472 €69.398 37,07% - 37,07%
€69.398 - 49,50% - 49,50%

 

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren, maar wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden in 2022 als volgt:

bij een box-1 inkomen van meer dan maar niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal
- €35.472 9,42% 9,75% 19,17%
€35.472 €69.398 37,07% - 37,07%
€69.398 - 49,50% - 49,50%

 

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, luiden in 2022 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal
- €36.409 9,42% 9,75% 19,17%
€36.409 €69.398 37,07% - 37,07%
€69.398 - 49,50% - 49,50%

 

Het maximale aftrektarief voor bepaalde aftrekposten in box 1, zoals hypotheekrente, ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en persoonsgebonden aftrek daalt in 2022 naar 40% (2021: 43%). De aftrekpost blijft in stand, maar bij de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting wordt in voorkomende gevallen een tariefcorrectie toegepast.


Tarief box 2
Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) bedraagt in 2022 26,90%. Dat is hetzelfde als vorig jaar.


Tarief box 3
Per 1 januari 2022 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 50.650 per belastingplichtige. Het tarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) blijft 31%.


Premies sociale verzekeringen

  • De premiepercentages voor de volksverzekeringen blijven in 2022 gelijk en bedragen respectievelijk 17,90% (AOW), 0,10% (ANW) en 9,65% (WLZ).
  • Het percentage van de inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage ZVW bedraagt in 2022 6,75%. Verzekeringsplichtigen die andere inkomensbestanddelen genieten zijn hierover in 2022 zelf een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van 5,5% verschuldigd. Het maximale bijdrage-inkomen bedraagt in beide gevallen € 59.706.
  • Grote werkgevers zijn in 2022 de hoge premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) verschuldigd. Deze bedraagt 7,05%. Kleine werkgevers betalen de lage premie, die voor het jaar 2022 is vastgesteld op 5,49%.
  • De lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) bedraagt in 2022 2,70% en is verschuldigd voor werknemers met een vast arbeidscontract voor onbepaalde tijd. In andere gevallen is de werkgever in 2022 de hoge Awf-premie van 7,70% verschuldigd.


Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting

Het tarief van de schenk- en erfbelasting is afhankelijk van de verwantschap tot degene van wie verkregen wordt. Voor verkrijgingen (schenking of erfenis) door de partner of een kind geldt een tarief van 10% tot een verkrijging van € 130.425 en 20% over het meerdere. Voor verkrijgingen door een kleinkind bedragen deze tarieven 18% en 36%. Voor overige verkrijgers gaat het om tarieven van respectievelijk 30% en 40%.

De reguliere vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen bedraagt in 2022 € 5.677. Indien het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, mogen de ouders echter eenmalig een bedrag van € 27.231 onbelast schenken. Indien de schenking is bestemd voor de betaling van een kostbare studie van het kind, bedraagt de eenmalig verhoogde vrijstelling zelfs € 56.724.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning bedraagt in 2022 € 106.671. Laatstgenoemde vrijstelling is echter niet beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt de eis dat de begiftigde tussen 18 en 40 jaar oud moet zijn. Voor alle eenmalig verhoogde vrijstellingen geldt dat de verkrijger hierop in de aangifte schenkbelasting expliciet een beroep moet doen.

Did you find this useful?