Belastingplan 2022 - Pakket Belastingplan 2022 gedeeltelijk aangenomen door de Tweede Kamer

Article

Pakket Belastingplan 2022 gedeeltelijk aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 11 november ingestemd met de meeste voorstellen die deel uitmaken van het pakket Belastingplan 2022 en met het wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel. Twee andere wetsvoorstellen zijn aangehouden.

25 november 2021

Inleiding

De Tweede Kamer heeft op 11 november 2021 ingestemd met onderdelen van het pakket Belastingplan 2022, dat op Prinsjesdag is ingediend. Het betreft de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2022
  • Overige fiscale maatregelen 2022
  • Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
  • Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing


Eveneens op 11 november 2021 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat beoogt om mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting tegen te gaan. Ook is de Tweede Kamer akkoord gegaan met intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Bij drie wetsvoorstellen (Belastingplan 2022, Wet implementatie belastingplichtmaatregel en de Wet tegengaan mismatches toepassing zakelijkheidsbeginsel) zijn amendementen aangenomen, welke wij hieronder zullen bespreken.

Teruggaafmogelijkheid van energiebelasting aan energie-intensieve bedrijven afgeschaft

Met dit amendement bij het Belastingplan 2022 wordt teruggaafmogelijkheid van energiebelasting voor het verbruik van energieproducten door energie-intensieve bedrijven formeel afgeschaft. Materieel had de betreffende bepaling al langer geen materiële werking meer. De convenanten die vereist waren voor toepassing de regeling werden namelijk al niet meer afgegeven.

Samenloop vpb-heffing open cv en hybridemismatchregeling

Dit amendement heeft als doel om een tegenstrijdigheid tussen de vpb-heffing bij open cv’s en de toepassing van de hybridemismatchregels weg te nemen. Het gedeelte van de winst van de open cv dat toekomt aan de beherende vennoot is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Een open cv kan echter tevens kwalificeren als hybride lichaam. De zogenoemde secondary linking rule van de hybridemismatchregeling houdt onder meer in dat vergoedingen en betalingen waarop de bronstaat de regels tegen hybride mismatches had moeten toepassen niet aftrekbaar zijn. Het amendement beperkt daarom de aftrek van de winst die toekomt aan de beherende vennoot, voor zover de secondary linking rule van toepassing is. Dit om te voorkomen dat alsnog een hybride mismatch zou ontstaan in Nederland.

Verkrijgen vermogensbestanddeel in het kader van fusie of splitsing

In het nieuwe artikel 8bd Wet Vpb 1969 wordt voorgesteld dat indien een vermogensbestanddeel wordt verkregen van een gelieerd lichaam in bepaalde gevallen niet de waarde in het economische verkeer mag worden aangehouden, maar dat de balanswaardering moet aansluiten bij het bedrag dat bij de overdrager in de heffing is betrokken. Het amendement zorgt ervoor dat de verkrijging van een vermogensbestanddeel in het kader van een fusie of (af)splitsing nu ook onder deze regeling valt. Voor zover de overgang van een vermogensbestanddeel in het kader van de fusie of splitsing fiscaal gefaciliteerd wordt, is de regeling echter niet van toepassing.

Stemming uitgesteld

De stemming over twee andere wetsvoorstellen, die eveneens deel uitmaken van het Belastingplan 2022, is uitgesteld:

  • Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
  • Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen


Het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierecht wordt heroverwogen naar aanleiding van forse kritiek uit de Tweede Kamer. Verschillende partijen hadden de zorg geuit dat de regeling, bedoeld voor start-ups en scale-ups, ook zou worden gebruikt door grote ondernemingen. De Staatssecretaris van Financiën overweegt dan ook toegangseisen te gaan stellen, om grote ondernemingen te kunnen weren. Maar eerst moet gecontroleerd worden of daarmee geen staatssteunregels worden overtreden. Ook wil de staatssecretaris opnieuw beoordelen of de uitvoeringskosten van het wetsvoorstel wel in verhouding staan tot de voordelen.

Het wetsvoorstel delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen is ook aangehouden. Dit omdat de Tweede Kamer de voorkeur heeft uitgesproken om het wetsvoorstel gezamenlijk met een ander wetsvoorstel over toeslagen te behandelen, mede naar aanleiding van de kritiek van de Raad van State.

Did you find this useful?