Personeelstekort in de zorg - Tax Alert

Nieuws

Personeelstekort in de zorg

Biedt de toepassing 30%-regeling een mogelijke oplossing?

In de zorg is een nijpend tekort aan personeel. Uit de toekomstverkenning van januari 2018 van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) volgt dat de totale tekorten aan personeel oplopen en naar verwachting in 2022 tussen de 87.000 personen (minder-vraagscenario) en 128.500 personen (veel-vraagscenario) zullen liggen.

Om het nijpende personeelstekort in de zorg op te vangen, zullen instellingen voor het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel mogelijkerwijs over de landgrenzen (moeten) gaan kijken. Toepassing van de zogenaamde 30%-regeling voor deskundige buitenlandse werknemers kan in dat geval een welkome stimulans zijn. Toepassing van de 30%-regeling levert de werknemer (en bij een nettoloonafspraak, de werkgever) namelijk een aanzienlijk netto voordeel op.

Hierna informeren wij u over de mogelijke toepassing van de 30%-regeling in de zorgsector. Hierbij zullen wij in hoofdlijnen ingaan op de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling en vervolgens specifiek op de mogelijke toepassing van de 30%-regeling voor werknemers in de zorg.

Hoofdlijnen 30%-regeling

Achtergrond
De 30%-regeling voorziet in de mogelijkheid om 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf, belastingvrij uit te betalen.

De 30%-regeling is een verbijzondering van de fiscale regeling voor de vergoeding van extraterritoriale kosten. Buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken, maken in veel gevallen extra kosten, bijvoorbeeld omdat het levensonderhoud in Nederland duurder is dan in het land van herkomst. Deze kosten worden extraterritoriale (ET) kosten genoemd en kunnen door de werkgever onbelast worden vergoed.

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel (maximaal 30%) van het loon aan te wijzen als onbelaste vergoeding voor ET kosten. Dit is een forfaitaire vergoeding waarbij niet van belang is of er daadwerkelijk ET kosten gemaakt worden.

Het doel van de 30%-regeling is drieledig. Ten eerste het aantrekken van werknemers uit het buitenland met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is. Ten tweede een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk en competitief houden van het Nederlandse vestigingsklimaat Ten derde het verminderen van de administratieve lasten voor werkgevers en werknemers.

Wie komt in aanmerking?
Om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een ingekomen werknemer of uitgezonden werknemer. Een ingekomen werknemer is een door een inhoudingsplichtige uit een ander land aangeworven, of naar een inhoudingsplichtige gezonden werknemer met een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is én die in meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling in Nederland, woonachtig was op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland.

Een werknemer wordt geacht specifieke deskundigheid te bezitten indien het fiscale loon op jaarbasis meer bedraagt dan € 37.296 (salarisnorm). Let wel: de 30%-vergoeding zelf behoort niet tot het fiscale loon.

De grondslag van de forfaitaire 30%-vergoeding vormt kortgezegd de som van het bij de werknemer in Nederland belaste loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat is genoten tijdens de looptijd van de bewijsregel waarvoor geen recht heeft op voorkoming van dubbele belasting bestaat, alsmede de vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Een werknemer die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastergraad of een hiermee gelijkwaardige buitenlandse graad heeft behaald en die jonger is dan 30 jaar, wordt geacht specifieke deskundigheid te bezitten indien het fiscaal loon op jaarbasis meer bedraagt dan € 28.350.

Op grond van de huidige regels bedraagt de looptijd van de 30%-regeling maximaal acht jaar. Op Prinsjesdag zal aangekondigd worden dat de maximale looptijd per 1 januari 2019 zal worden verkort naar vijf jaar. Of er sprake zal zijn van overgangsrecht en zo ja hoe dat er uit zal zien zal dan ook bekend worden gemaakt.

De 30%-regeling en werknemers in de zorg

Toepassing van de 30%-regeling kan een grote stimulans zijn voor buitenlandse zorg professionals om in Nederland binnen uw organisatie aan het werk te gaan.

Om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling is dus vereist dat deze buitenlandse zorg professionals vanuit het buitenland zijn aangeworven, specifiek deskundig zijn en dit ook blijven gedurende de looptijd van de 30%-regeling. Dit betekent dat ze gedurende de looptijd continu aan de salarisnorm moeten voldoen.

Kijkend naar de loonschalen in de huidige cao’s voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), ziekenhuizen (NVZ), de verpleeggehandicaptenzorg (VGN) en de GGZ, zal het reguliere salaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarstoeslag van het overgrote deel van zorg professionals die uit het buitenland aangeworven kunnen worden niet toereikend zijn. Daarmee bezitten ze geen specifieke deskundigheid en komen ze niet in aanmerking voor de 30%-regeling.

In de zorgsector is werken op onregelmatige tijden echter meer regel dan uitzondering. Vrijwel alle verpleegkundigen zullen dan ook onregelmatige diensten draaien en daarvoor een toeslag ontvangen. Daarnaast wordt in de zorgsector gebruik gemaakt van bereikbaarheidsdiensten, aanwezigheidsdiensten, consignatiediensten, slaapdiensten en overwerk, waarvoor toeslagen worden betaald. Ook bestaat er veelal recht op een persoonlijk (levensfase/ levensloop) budget.

Ondanks dat de hoogte van de toeslagen die betaald worden voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten wél zijn vastgesteld in de cao’s, zal het aantal te verrichten onregelmatige diensten vanwege het incidentele karakter niet individueel zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Tevens bestaat op verzoek veelal de mogelijkheid om de toeslag niet als financiële vergoeding, maar als compensatie in vrije tijd te ontvangen.

Bovenstaande brengt een aantal problemen met zich mee voor wat betreft de vaststelling of sprake is van specifieke deskundigheid in het kader van de 30%-regeling. Ten eerste bij de aanvraag. De belastingdienst toetst op dat moment op basis van de arbeidsovereenkomst of aan de salarisnorm wordt voldaan. De hoeveelheid te verrichten onregelmatige diensten, aanwezigheidsdiensten, overwerkuren, etc. zullen niet in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd en dus zal hier bij toetsing aan de salarisnorm in principe geen rekening mee gehouden worden. Ten tweede dient gedurende de looptijd continu aan de salarisnorm voldaan te worden. Met het onregelmatige karakter van bijvoorbeeld overwerktoeslagen zal men er extra alert op moeten zijn dat de werknemer niet onder de salarisnorm komt.

Het bij voorbaat niet in aanmerking nemen van de genoemde toeslagen bij de toets of aan de salarisnorm wordt voldaan kan tot de onjuiste conclusie leiden dat een werknemer niet in aanmerking komt voor de 30%-regeling.

De 30%-regeling kan een uitgelezen middel zijn om invulling te geven aan de grote vraag aan geschoold en gekwalificeerd personeel in de zorgsector. Wij denken graag met u mee hoe deze regeling ook voor uw organisatie een stimulans kan bieden om personeel vanuit het buitenland aan te trekken.

Meer informatie

Voor meer informatie rondom de mogelijke toepassing van de 30%-regeling bij uw organisatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Deloitte of met één van onze specialisten:
Ben Janssen                benjansen@deloitte.nl         Landelijk
Mendelt Houtman     mhoutman@deloitte.nl        Noord-Oost Nederland

Vond u dit nuttig?