Politiek akkoord over EU-voorstel mandatory disclosure voor tussenpersonen | Deloitte Nederland

Article

Politiek akkoord over EU-voorstel mandatory disclosure voor tussenpersonen

Volgens het voorstel moet een tussenpersoon voorgenomen regelingen die mogelijk als agressieve tax planning kwalificeren melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst wisselt deze informatie vervolgens automatisch uit met fiscale autoriteiten in andere lidstaten. Deze maatregel zou per 1 juli 2020 in werking moeten treden.

14 maart 2018

Politiek akkoord over richtlijnvoorstel

Op 13 maart 2018 is in Brussel politieke overeenstemming bereikt ter zake van het door de Europese Commissie (EC) opgestelde richtlijnvoorstel om automatisch informatie uit te wisselen ten aanzien van agressieve tax planningsregelingen met een grensoverschrijdend karakter. Dit richtlijnvoorstel zou vanaf 1 juli 2020 van kracht moeten zijn. De richtlijn stelt het de lidstaten expliciet verplicht om ‘mandatory disclosure’ in te voeren voor alle mogelijke agressieve tax planningsregelingen met een grensoverschrijdend element. Tevens verzekert het de lidstaten dat gegevens automatisch zullen worden uitgewisseld tussen de fiscale autoriteiten.

Door te rapporteren onder een ‘mandatory disclosure’ regime wordt volgens de EC de druk op tussenpersonen, zoals belastingadviseurs, vergroot om zich te onthouden van het ontwikkelen, marketen en implementeren van agressieve tax planningsstructuren. Ook belastingplichtigen zouden er van worden weerhouden dergelijke structuren op te zetten wanneer gegevens hieromtrent automatisch worden uitgewisseld tussen lidstaten. De richtlijn laat het aan de Europese lidstaten over om (administratieve) strafmaatregelen ter zake van niet-naleving van de richtlijn te treffen.

Tussenpersonen

Onder de richtlijn worden tussenpersonen verplicht om de belastingdienst te informeren over mogelijk agressieve tax planning als zij bij dergelijke regelingen betrokken zijn, hetzij beroepsmatig, hetzij omdat zij ze hebben ontwikkeld, dan wel omdat zij ze promoten. Een tussenpersoon kan een rechtspersoon, natuurlijk persoon of een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zijn. Wanneer geen tussenpersoon kan worden aangewezen, of als een verschoningsrecht voor de tussenpersoon van toepassing is, wordt de informatieplicht verlegd naar de belastingplichtige zelf.

Gegevens

Omdat het niet mogelijk is – mede in het licht van het statische karakter van de richtlijn – om alle vormen van mogelijke agressieve tax planning te specificeren, heeft de EC er voor gekozen om over te gaan tot het benoemen van een aantal kenmerken die een sterke indicatie geven dat sprake is van agressieve tax planning. Deze algemeen geformuleerde kenmerken zijn opgenomen in een bijlage bij het richtlijnvoorstel.

Timing

In de bijlage bij het richtlijnvoorstel is aangegeven dat intermediairs binnen een termijn van dertig dagen moeten rapporteren aan de belastingdienst. Deze termijn vangt aan op de dag waarop (i) de planningsregeling beschikbaar wordt gesteld, (ii) de regeling klaar is voor implementatie, of (iii) de eerste stap van een planningsregeling is geïmplementeerd. Beslissend is welke van de hiervoor genoemde gebeurtenissen als eerste plaatsvindt. Hiertoe wordt een standaardformulier ontworpen. De Belastingdienst moet de informatie eens per kwartaal automatisch uitwisselen met andere EU-autoriteiten. Dit zal gebeuren door de informatie te uploaden in een centraal register waartoe alle fiscale autoriteiten toegang krijgen. De eerste batch met gegevens zal uiterlijk op 31 oktober 2020 moeten zijn uitgewisseld. Het richtlijnvoorstel bevat ook een verplichting tot de uitwisseling van bepaalde gegevens over planningsregelingen die al bestaan vóór de inwerkingtreding van de richtlijn. Tot slot moet ook de Europese Commissie worden geïnformeerd.


Bron: Perscommuniqué van de Europese Commissie van 13 maart 2018 ter zake van de overeenstemming over de richtlijn die voorziet in de mandatory disclosure van 21 juni 2017 (COM(2017)335 final)

Vond u dit nuttig?