Regeling compensatie transitievergoeding

Article

Regeling compensatie transitievergoeding

Een vergoeding voor reeds uitbetaalde transitievergoedingen

Een transitievergoeding uitbetaald bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Deze kosten krijgt u vergoed! De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de regeling. Lees hier waar u op moet letten om voor de regeling in aanmerking te komen.

Naar alle waarschijnlijkheid treedt per 1 april 2020 de regeling compensatie transitievergoeding in werking. Met deze wetswijziging wordt tegemoet gekomen aan de werkgever die zowel kosten maakt voor re-integratie van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer als voor de transitievergoeding die hij verschuldigd is als na 104 weken van ziekte het dienstverband met de zieke werknemer wordt beëindigd. De regeling vormt een prikkel voor werkgevers om het dienstverband na 104 weken ziekte niet langer voort te laten duren, zodat dienstverbanden niet onnodig ‘slapend’ worden gehouden. Voor dienstverbanden die na 104 weken ziekte niet worden beëindigd, blijft de re-integratieplicht bestaan.

De beoogde ingangsdatum van deze compensatieregeling is 1 april 2020 en wordt door het UWV uitgevoerd.
Om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende voorwaarden:

  • Er dient een tijdige aanvraag te worden gedaan;
  • Het dienstverband dient te worden beëindigd op initiatief van de werkgever door opzegging, ontbinding of niet verlenging van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever; 
  • De aanvraag dient volledig te zijn.

De compensatie is niet hoger dan de hoogte van de transitievergoeding en bedraagt niet meer dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon. Ook komen perioden waar de loondoorbetalingsverplichting als gevolg van een loonsanctie wordt verlengd niet voor vergoeding in aanmerking, evenals de periode waarover het dienstverband ‘ slapend’ is gehouden.

De compensatieregeling geldt niet alleen voor toekomstig te betalen transitievergoedingen, maar eveneens voor werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding verstrekt hebben, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.
De compensatie kan ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding worden aangevraagd. Is de transitievergoeding in termijnen betaald, dan kan de aanvraag niet eerder worden ingediend dan de dag waarop de laatste termijn van de vergoeding wordt betaald. Aanvragen voor betaalde transitievergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en datum invoering van de regeling dienen uiterlijk op 30 september 2020 te zijn ingediend.

UWV zal in beginsel binnen 8 weken na ontvangst een beslissing op de aanvraag nemen. Tegen de beslissing van het UWV staat bezwaar en beroep open.

Meer weten over de compensatieregeling voor de transitievergoeding?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden wat betreft deze compensatieregeling, neem dan contact op met Michel Kooij via
+316 1099 9182, Jolanda Jansen via +316 1234 2766 of Jeannette Raben via
+316 8288 3164

Vond u dit nuttig?