Renseigneringsverplichting

Article

Renseigneringsverplichting

Betalingen aan derden niet zijnde werknemers (IB-47)

Sinds 1 januari 2022 is de IB-47 (deels) vervangen door een nieuwe renseigneringsverplichting. Welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie?

Achtergrond

Sinds 1 januari 2022 geldt de renseigneringsverplichting (meldingsplicht) voor inhoudingsplichtigen voor de loonbelasting die betalingen doen aan natuurlijk personen voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor deze inhoudingsplichtigen voor de loonbelasting of daarmee verbonden vennootschappen. Door deze meldingsplicht heeft de Belastingdienst zicht op betalingen die mogelijk tot het resultaat uit overige werkzaamheden van een derde behoren en welke dienen te worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting.

Wij hebben in de News Alert van 5 oktober 2021 de achtergrond van de nieuwe renseigneringsverplichting geschetst.

De nieuwe renseigneringsverplichting geldt voor de volgende twee groepen administratieplichtigen:

  1. Inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964;
  2. Collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

Deze administratieplichtigen zijn verplicht de gegevens uit eigen beweging aan te leveren bij de Belastingdienst.

Voor andere groepen blijven de renseigneringsverplichtingen (ook wel bekend onder IB-47 melding) ongewijzigd.

Renseigneringsverplichting

De verplichting van inhoudingsplichtigen en cbo’s om betalingen door te geven aan de Belastingdienst geldt niet voor alle werkzaamheden die worden verricht door een derde. De volgende werkzaamheden hoeven niet gemeld te worden:

  • werkzaamheden en diensten die door werknemers in kader van de dienstbetrekking bij inhoudingsplichtigen zijn verricht;
  • werkzaamheden verricht in hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting;
  • werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting;
  • werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt én waarop btw is vermeld.

In het geval dat een derde bij de inhoudingsplichtige of cbo werkzaamheden verricht welke niet onder één van de uitzonderingen valt, is de inhoudingsplichtige of cbo verplicht om dit te melden bij de Belastingdienst. Het onjuist of onvolledig verstrekken van de gegevens is wettelijk strafbaar gesteld met een geldboete van maximaal € 9.000 of een hechtenis van ten hoogste zes maanden. Indien de gegevens opzettelijk niet of niet op tijd worden aangeleverd, dan kan de geldboete oplopen tot maximaal € 25.000. Worden de gegevens opzettelijk onjuist of onvolledig aangeleverd, dan bedraagt de geldboete maximaal € 90.000. Uiteraard ligt de bewijslast om aan te tonen dat sprake is van opzet bij de belastinginspecteur.

Praktische gevolgen

Met betrekking tot de nieuwe renseigneringsverplichting, dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden op een door de inspecteur voorgeschreven wijze:

  • Het uitbetaalde bedrag. Hieronder vallen ook de kostenvergoedingen die eventueel zijn uitbetaald, zoals een reiskostenvergoeding;
  • De datum van uitbetaling;
  • Naam, adres en geboortedatum van de natuurlijke persoon aan wie is uitbetaald, en
  • Het Burgerservicenummer (BSN) van de natuurlijke persoon aan wie is uitbetaald.

Met name de aanlevering van het BSN-nummer is een verplichting die nog niet bij iedereen bekend is. Zorg ervoor dat u tijdig de ingeschakelde derden informeert en de verplichte gegevens van hen ontvangt. Eventueel kunt u de derden doorverwijzen naar de handleiding die de Belastingdienst hierover heeft gepubliceerd.

De Belastingdienst heeft een nieuwe applicatie gebouwd welke beschikbaar wordt gesteld vanaf 2023. Voor de opgave van de meldingen wordt het gebruik van deze applicatie verplicht gesteld. De gegevens dienen jaarlijks, uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar te worden aangeleverd.

De renseigneringsverplichting is ingegaan per 1 januari 2022, derhalve is de eerste deadline om gegevens met toepassing van de nieuwe regels aan te leveren 31 januari 2023. Met deze naderende deadline is het aan te bevelen om binnen uw organisatie de renseigneringsverplichting onder aandacht te brengen en waar nodig acties te ondernemen en de noodzakelijke gegevens te verzamelen.

IB 47 melding

Sinds de invoering van de nieuwe meldingsplicht wordt het IB-47 formulier enkel nog gebruikt voor betalingen aan derden welke niet vallen onder de nieuwe renseigneringsverplichting. Dit is aan de orde als een organisatie die geen inhoudingsplichtige en/of geen cbo is, een betaling doet aan een derden. Een voorbeeld hiervan is een stichting zonder werknemers die een lezing organiseert en een betaling doet aan een gastspreker. Let wel, bij IB-47 meldingen is het expliciet niet toegestaan om een BSN op te vragen bij de derden.

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, of wilt u met een deskundige nader van gedachten wisselen over de eventuele gevolgen van de renseigneringsverplichting, neem dan contact met uw vaste contactpersoon bij Deloitte of een van de hierna genoemde personen.

Did you find this useful?