Renteswaps niet aftrekbaar als kosten in verband met eigenwoningschuld

Article

Renteswaps niet aftrekbaar als kosten in verband met eigenwoningschuld

Volgens de Hoge Raad is de samenhang tussen de eigenwoningschulden en de renteswaps niet voldoende voor de conclusie dat uit laatstgenoemde overeenkomst voortvloeiende betalingen aftrekbaar zijn als rente of kosten.

17 juli 2017

Eigenwoningschuld

Renten en kosten van geldleningen voor de financiering van de eigen woning zijn aftrekbaar van het box 1-inkomen, mits aan alle voorwaarden voor de kwalificatie als eigenwoningschuld is voldaan. In een recent arrest van de Hoge Raad stond de vraag centraal of betalingen die voortvloeien uit een swapovereenkomst die is aangegaan om het renterisico op een eigenwoningschuld te beperken, ook in aftrek kunnen komen als renten of kosten die verband houden met een eigenwoningschuld. De feiten en omstandigheden lagen als volgt.


Renteswaps

De heer X bewoonde in de jaren 2009 tot en met 2011 samen met zijn echtgenote een eigen woning. Voor de financiering van deze woning is hij in 2006 en 2007 twee geldleningsovereenkomsten bij de bank aangegaan met een gezamenlijke hoofdsom van circa EUR 4,5 mln. De vergoeding op beide leningen bestond uit een variabele rente (driemaands Euribor + 0,5%). Tegelijkertijd met de leningen heeft X bij de bank renteswapovereenkomsten afgesloten, op grond waarvan de verschuldigde variabele rente werd ‘geruild’ tegen een vaste rente. Op grond van deze overeenkomsten heeft de heer X in de jaren 2009 tot en met 2011 per saldo aanzienlijke bedragen aan de bank betaald.


In samenhang bezien?

De inspecteur heeft voornoemde betalingen niet in aftrek toegelaten. In geschil is of dat terecht is. Hof Den Haag heeft overwogen dat de aangegane leningen en swapovereenkomsten in samenhang moeten worden bezien. Het gezamenlijke effect van deze overeenkomsten is dat X jaarlijks een vaste rente van 4,8% is verschuldigd. Dit bedrag is volgens het Hof geheel aftrekbaar.


Geen rentevergoeding of kosten van geldleningen 

In cassatie beslist de Hoge Raad echter anders. Ons hoogste rechtscollege overweegt dat onder het begrip ‘renten van schulden’ enkel kan worden verstaan de vergoeding die tussen de geldgever en de geldnemer is overeengekomen voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom. En bij ‘kosten van geldleningen’ gaat het uitsluitend om kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het opnemen, verlengen of aflossen van een eigenwoningschuld. De uit de swapovereenkomsten voortvloeiende betalingen voldoen aan geen van beide criteria. De door partijen gerealiseerde samenhang tussen de herfinanciering van de eigen woning en de renteswapovereenkomsten biedt volgens de Hoge Raad onvoldoende grond voor een andere conclusie. De slotsom is dat de op grond van de renteswapovereenkomsten betaalde vergoedingen niet aftrekbaar zijn.


Bron: HR 14 juli 2017, 16/05026, ECLI:NL:HR:2017:1327

Vond u dit nuttig?