Schadevergoeding wegens gedwongen verkoop certificaten vormt loon

Article

Schadevergoeding wegens gedwongen verkoop certificaten vormt loon

Een CFO leed een nadeel door gedwongen verkoop van certificaten van aandelen aan zijn werkgever, maar nam dat nadeel ten onrechte niet als negatief loon in aanmerking. De latere schadevergoeding voor dit nadeel is belastbaar. Saldering met negatief loon uit een eerder tijdvak is niet mogelijk.

19 juli 2017

Schadevergoeding voor negatief loon is ook loon

In het kader van een Management Participatieprogramma had de CFO van een onderneming in 2006 600 certificaten van aandelen gekocht met een waarde van € 500 per stuk (in totaal dus € 300.000). De koopsom heeft hij uit eigen middelen voldaan. In juni 2007 werd de CFO echter ontslagen na een arbeidsconflict. Als gevolg hiervan moest hij de certificaten weer overdragen aan de onderneming tegen de ‘fair market value’, die door een accountantskantoor op nihil is vastgesteld. De transactie heeft uiteindelijk in juni 2008 plaatsgevonden en resulteerde voor de CFO in een vermogensverlies van € 300.000. Dit bedrag is ten onrechte niet als negatief loon in aanmerking genomen. Later bleek dat zijn ontslag kennelijk onredelijk was. De onderneming is in september 2010 dan ook veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 480.969 aan de CFO, waarvan € 300.000 betrekking had op het verlies deze had geleden als gevolg van de verplichte verkoop van de certificaten. Op laatstgenoemd deel van de schadevergoeding is door de ex-werkgever loonbelasting ingehouden.


Advocaat-Generaal bepleit redelijke wetstoepassing

A-G Niessen heeft geconcludeerd dat de jurisprudentie van de Hoge Raad er geen misverstand over laat bestaan dat het nadeel dat de CFO door de gedwongen transactie lijdt, negatief loon is. Ook blijkt uit deze jurisprudentie dat de latere vergoeding voor het geleden nadeel als belastbaar loon moet worden aangemerkt. Het probleem in deze zaak is echter dat de CFO het vermogensverlies als gevolg van de gedwongen verkoop van de certificaten niet als negatief loon in aanmerking heeft genomen. Het zou dan wrang zijn indien de daartegenover staande schadevergoeding wel volledig belast zou worden. De A-G bepleitte daarom met een beroep op redelijke wetstoepassing dat de heffing en de aftrek in zo’n situatie glad moeten lopen. De CFO betaalt nu immers belasting terwijl hij per saldo geen voordeel heeft genoten.


Hoge Raad is onverbiddelijk

De Hoge Raad gaat echter niet mee in het betoog van de A-G en oordeelt dat de schadevergoeding van € 300.000 als loon moet worden aangemerkt, omdat het hier een vergoeding betreft voor een nadeel dat negatief loon vormde. Een dergelijke vergoeding wordt naar algemene maatschappelijke opvattingen ook als een beloningsvoordeel ervaren. Er is vervolgens volgens de Hoge Raad dan ook geen reden om de schadevergoeding toch buiten de heffing te laten. Het is evenmin mogelijk om de in 2010 genoten schadevergoeding te salderen met het in 2008 ten onrechte niet in aanmerking genomen negatief loon. Het systeem van de heffing van loonbelasting staat zo’n saldering niet toe.


Bron: Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 16/01877, ECLI:NL:HR:2017:1325

Vond u dit nuttig?