Sectorindeling bij samengestelde ondernemingen | Deloitte Nederland

Article

Sectorindeling bij samengestelde ondernemingen

Een werkgever die werkzaamheden doet verrichten die tot verschillende sectoren behoren, is voor de premieheffing werknemersverzekeringen aangesloten bij die sector waar hij het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt.

11 april 2018

Sectorindeling

Een ondernemer heeft een aannemersbedrijf, maar is ook full service hovenier. Zijn bedrijf doet hovenierswerkzaamheden, bestrating en grondwerk. De werknemers besteedden circa zeventig procent of meer van hun tijd aan hoveniers- en bestratingswerk en maximaal dertig procent aan grondwerkzaamheden. Het grondwerk verrichtte de ondernemer ook zelf. Daarnaast huurde hij werknemers van derden in.

Voor de premieheffing werknemersverzekeringen is van belang in welke sector een werkgever is ingedeeld. Uitgangspunt is dat een onderneming in een sector is ingedeeld naar de aard van de werkzaamheden die de werkgever doet verrichten en naar de functie die de werkgever in het maatschappelijk verkeer vervult.

Samengestelde ondernemingen

Voor zogeheten samengestelde ondernemingen, dat wil zeggen ondernemingen waarin werkzaamheden worden verricht die behoren tot verschillende sectoren, geldt echter een bijzondere wettelijke regeling. Samengestelde ondernemingen worden namelijk ingedeeld in de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor de werkgever het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt. Omdat in dit geval het grootste deel van de loonsom is betaald voor hovenierswerkzaamheden, heeft Hof Den Haag geoordeeld dat belanghebbende in sector 1 (Agrarisch bedrijf) moet worden ingedeeld, in plaats van in sector 3 (Bouwbedrijf). De omzet die met ingehuurde werknemers van derden is behaald, moet daarbij buiten beschouwing worden gelaten.

Aard werkzaamheden en maatschappelijke functie niet beslissend

De Staatssecretaris van Financiën heeft in cassatie gesteld dat de sectorindeling ook voor deze onderneming moest geschieden naar de aard van de werkzaamheden die de werkgever verricht en naar de functie die de werkgever in het maatschappelijk verkeer vervult. Daarmee gaat hij volgens de Hoge Raad echter voorbij aan de bijzondere regeling die voor samengestelde ondernemingen geldt, namelijk indeling in de sector met het grootste bedrag aan premieplichtig loon. Daarbij mag alleen het loon van de ‘eigen’ werknemers worden meegerekend.

Dat is anders bij toepassing van de hoofdregel waarbij het mede gaat om de functie van de onderneming in het maatschappelijk verkeer. Daarbij wordt de onderneming als geheel bezien, inclusief werkzaamheden waarvoor werknemers van derden zijn ingehuurd. De Hoge Raad heeft bevestigd dat belanghebbende in sector 1 (Agrarisch bedrijf) moet worden ingedeeld.


Bron: Hoge Raad 6 april 2018, nr. 17/02618, ECLI:NL:HR:2018:512

Vond u dit nuttig?