Sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China ondertekend

Article

Sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China ondertekend

Op 12 september 2016 is het sociale zekerheidsverdrag met China ondertekend. Het verdrag geldt echter niet voor alle onderdelen van de Nederlandse en Chinese sociale verzekeringen. Er dient dus goed gekeken te worden naar de gevolgen in beide landen.

20 september 2016

English version

Sociale zekerheidsverdrag met China


Op 12 september 2016 heeft Minister van Sociale Zaken Asscher met zijn Chinese collega een sociale zekerheidsverdrag ondertekend. Na Japan (in 2009 in werking getreden) en India (in 2011 in werking getreden) is China het derde Aziatische land waarmee Nederland een sociale zekerheidsverdrag heeft gesloten. Anders dan de verdragen met India en met Japan geldt het verdrag met China echter niet voor alle onderdelen van de Nederlandse en Chinese sociale verzekeringen.

Het verdrag zorgt ervoor dat werknemers die vanuit Nederland naar China worden uitgezonden voor een periode van maximaal vijf jaar gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven. Ook gezinsleden die de werknemer vergezellen naar China blijven gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd. Dit is alleen anders wanneer zij zelf in China gaan werken als werknemer of als zelfstandige. Ook werknemers die bij de inwerkingtreding van het verdrag al voor een Nederlandse werkgever in China werkzaam zijn, kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding gebruik maken van het verdrag. Zij kunnen dan weer gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd worden. De SVB geeft op verzoek een Certificate of Coverage (detacheringsverklaring) af waarop is vermeld dat de betreffende werknemer in Nederland verzekerd is. Het is raadzaam om de verklaring binnen zes maanden na het begin van de uitzending aan te vragen. Er zijn nog enkele groepen werknemers waarvoor bijzondere bepalingen gelden. Het gaat hierbij om zeevarenden, bemanningsleden van vliegtuigen en ambtenaren.

Het verdrag geldt echter niet voor alle sociale verzekeringen. Voor Nederland geldt het verdrag voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Werkloosheidswet (WW). Het verdrag geldt niet voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA), de Ziektewet (ZW), de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat werknemers die worden uitgezonden naar China, of die vallen onder de hiervoor genoemde bijzondere bepalingen, geen Nederlandse basiszorgverzekering kunnen aanhouden tijdens hun uitzending. Net als in de huidige situatie blijft een adequate internationale ziektekostenverzekering derhalve noodzakelijk.

Omdat voor China het verdrag alleen ziet op de basisouderdomsverzekering en de werkloosheidsverzekering, zullen werkgevers geen algehele vrijstelling in China krijgen en kunnen zij nog steeds premies verschuldigd zijn voor de verzekering voor medische zorg en arbeidsongevallen. Dit kan in China echter per regio verschillen. Daar staat tegenover dat in Nederland de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet niet verschuldigd is.

Het is nog niet bekend wanneer het verdrag in werking zal treden. In een later stadium zal ook bekend worden hoe Chinese sociale zekerheidspremies in de Nederlandse salarisadministratie of aangifte inkomstenbelasting verwerkt moeten worden.


Bronnen:

Vond u dit nuttig?