Staatssecretaris geeft antwoord op vragen omtrent fiscale beleidsagenda | Deloitte Nederland

Article

Staatssecretaris geeft antwoord op vragen omtrent fiscale beleidsagenda

Recentelijk heeft de staatssecretaris van Financiën vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de fiscale beleidsagenda van het kabinet.

23 mei 2018

Fiscale beleidsagenda

Eerder berichtten wij u over de beleidsagenda die de staatssecretaris in februari van dit jaar naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin stond met name het bestrijden van belastingontwijking en belastingontduiking centraal. Deze aanpak bestaat enerzijds uit het beschermen van de Nederlandse belastinggrondslag en anderzijds uit maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit.

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris antwoord gegeven op vragen met betrekking tot de die fiscale beleidsagenda. De vragen zagen onder andere op aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking en op de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat.

Aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking

Als eerste geeft de staatssecretaris aan dat het kabinet de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking en het zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat even belangrijk vindt. Omdat het kabinet een signaal naar het buitenland wil afgeven, heeft het over de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking een aparte brief geschreven.

Ook gaat de staatssecretaris in op de timing van de diverse maatregelen die op dit gebied worden genomen. Het streven is om nog voor het zomerreces de wetsvoorstellen met betrekking tot de implementatie van ATAD 1 en de spoedreparatiemaatregelen voor het fiscale-eenheidsregime bij de Tweede Kamer in te dienen. Onderdeel van het pakket Belastingplan 2019, dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, is de conditionele bronbelasting op dividenden. Volgend jaar zullen de wetsvoorstellen met betrekking tot de implementatie van ATAD 2, de conditionele bronbelasting op rente en royalty’s, de invoering van een minimumkapitaalregel en de aanpassing van het fiscale verschoningsrecht ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd. Daarnaast wordt op dit moment de implementatie van de richtlijn ‘mandatory disclosure’ voorbereid.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

De staatssecretaris gaat ook in op de aangekondigde spoedreparatiemaatregelen voor de fiscale eenheid (hierover berichtten wij ook al eerder). Hij geeft aan dat deze opgevolgd zullen moeten worden door een toekomstbestendige concernregeling. Een grensoverschrijdende fiscale eenheid (met objectvrijstelling) is voor het kabinet echter geen reële optie.

Op dit moment worden de diverse mogelijkheden bestudeerd. De staatssecretaris geeft aan dat in de tweede helft van 2018 overleg zal plaatsvinden met het bedrijfsleven, belangengroeperingen en de wetenschap. De uitkomsten van dit overleg zullen worden meegenomen in een keuzedocument dat in de eerste helft van 2019 ter internetconsultatie wordt aangeboden. Vervolgens zal een conceptwetsvoorstel worden uitgewerkt dat vermoedelijk medio 2020 ter internetconsulatie wordt gepubliceerd. Pas daarna zal een definitief wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend. De precieze vormgeving van de toekomstbestendige concernregeling blijft voorlopig dus nog in nevelen gehuld.

Aanmerkelijk belang

De staatssecretaris geeft ten slotte aan zich te realiseren dat de voorgenomen verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief (box 2) ook zal gelden ten aanzien van in het verleden opgebouwde winstreserves die in de toekomst worden uitgekeerd. Een overgangsregeling is wat hem betreft echter niet aan de orde. Niet alleen omdat deze uitvoeringstechnisch zeer complex is, maar ook omdat een dergelijke regeling ongebruikelijk is bij tariefverhogingen. De staatssecretaris wijst er bovendien op dat dga’s handelingsperspectief hebben, in die zin dat zij de mogelijkheid hebben om belastingheffing langdurig uit te stellen, of juist naar voren te halen.


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/09/antwoorden-vragen-n.a.v.-de-brief-fiscale-beleidsagenda

Vond u dit nuttig?