Staatssecretaris stuurt brief over aanpak belastingontduiking naar Tweede Kamer

Article

Staatssecretaris stuurt brief over aanpak belastingontduiking naar Tweede Kamer

De Staatssecretaris van Financiën heeft ingrijpende maatregelen aangekondigd om belastingontduiking tegen te gaan. Zo verdwijnt de inkeerregeling en wordt het verschoningsrecht van advocaten en notarissen ingeperkt.

23 januari 2017

English version

Aanpak belastingontduiking

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 17 januari 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op de aanpak van internationale belastingontduiking. Naast een beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot verschillende initiatieven die door de EU en de OESO op dit vlak worden ondernomen, zijn daarin aanvullende nationaalrechtelijke maatregelen aangekondigd om belastingontduiking tegen te gaan. Het streven is om de verschillende voorstellen nog dit jaar via internet ter consultatie aan te bieden. Hieronder volgt een overzicht.


Afschaffen inkeerregeling

Op dit moment geldt dat de Belastingdienst geen vergrijpboete oplegt aan een belastingplichtige die binnen twee jaar nadat een onjuiste of onvolledige aangifte is gedaan, of nadat aangifte had moeten worden gedaan, alsnog uit eigen beweging juiste en volledige gegevens aan de inspecteur verstrekt. Bij een vrijwillige verbetering na afloop van de tweejaarstermijn, wordt de vergrijpboete gematigd. Hoewel deze zogenoemde inkeerregeling per 1 juli 2016 reeds aanzienlijk is aangescherpt, wil het kabinet nu nog een stap verder gaan door de regeling in zijn geheel af te schaffen. Wel blijft staan dat inkeer als een strafverminderende omstandigheid wordt aangemerkt.


Aanpakken van aandelen aan toonder

Het kabinet wil het eenvoudiger maken om de identiteit van houders van aandelen aan toonder (die door een NV kunnen worden uitgegeven) te achterhalen. Deze aandelen zullen alleen nog in girale vorm kunnen bestaan. Daartoe wordt in de eerste plaats de verplichting geïntroduceerd om dergelijke aandelen in bewaring te geven bij een intermediair of centraal instituut. Zolang dit nog niet is gebeurd, zullen de aan de aandelen verbonden rechten worden opgeschort. Verder zal in het Burgerlijk Wetboek worden geregeld dat toonderaandelen slechts giraal geleverd kunnen worden.


Aanscherping verschoningsrecht

Notarissen, advocaten, geestelijken, artsen en apothekers mogen op grond van hun zogenoemde verschoningsrecht weigeren om te voldoen aan een verzoek van de inspecteur om informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de belastingheffing van derden. De achterliggende gedachte is dat mensen zich zonder vrees voor openbaarmaking van gevoelige (financiële) gegevens tot deze personen moeten kunnen wenden. Het kabinet vindt de reikwijdte van dit recht voor advocaten en notarissen echter te ruim. Daarom wil men het verschoningsrecht voor deze beroepsgroepen beperken tot bepaalde juridische werkzaamheden, zoals het beoordelen van de rechtspositie van de cliënt, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte en het geven van adviezen over het instellen, voeren of vermijden van een rechtszaak.


Openbaarmaking vergrijpboetes

Het kabinet vindt dat de samenleving en de Belastingdienst erop moeten kunnen vertrouwen dat juridische beroepsbeoefenaren conform wet- en regelgeving handelen. Om dit nog eens extra in te scherpen, stelt de staatssecretaris voor eventuele vergrijpboetes die aan deze beroepsbeoefenaren worden opgelegd openbaar te maken. De voorwaarden waaronder openbaarmaking al dan niet zal plaatsvinden en de wijze van openbaarmaking liggen overigens nog niet vast. Hierover zal later dit jaar een internetconsultatie plaatsvinden.


Constructiebestrijding invordering

In de invorderingssfeer worden drie maatregelen voorgesteld om misbruik van het invorderingsrecht tegen te gaan. In de eerste plaats wil de staatssecretaris de mogelijkheden verruimen om derden aan wie vermogen van een belastingschuldige is geschonken of uitgedeeld aansprakelijk te stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden van die (rechts)persoon. Daarnaast komt de verplichting te vervallen om de vereffening van een geliquideerde rechtspersoon te heropenen alvorens derden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden. Ten slotte komt er een wettelijke informatieplicht voor potentieel aansprakelijke (rechts)personen ter zake van gegevens die voor de invordering van belang zijn, bijvoorbeeld inkomens- en vermogensgegevens.


Tot slot

De in de brief van 17 januari 2017 aangekondigde maatregelen zijn bijzonder ingrijpend te noemen. Duidelijk is dat het kabinet de strijd tegen de verschillende vormen van belastingontduiking wil intensiveren. De precieze vormgeving en het beoogde inwerkingtredingstijdstip van de verschillende maatregelen is op dit moment nog niet duidelijk. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën 17 januari 2017, 2017-0000009651

 

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen