Steun- en herstelpakket banen en economie wordt verlengd, maar BIK gaat niet door | Deloitte Nederland

Article

Steun- en herstelpakket banen en economie wordt verlengd, maar BIK gaat niet door

Het kabinet heeft besloten om het steun- en herstelpakket voor banen en economie te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021. De BIK vindt geen doorgang vanwege staatssteunaspecten. In plaats daarvan zal de Awf-premie voor werkgevers worden verlaagd.

20 juli 2021

Het kabinet heeft besloten om het steun- en herstelpakket voor banen en economie te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021. Dit omdat er nog veel onzekerheid is over de nabije toekomst en sommige ondernemingen door hun reserves heen zijn. Op 29 juni 2021 zijn de voorwaarden echter aangescherpt. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) geen doorgang vindt.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Per 1 januari 2021 zou een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) worden ingevoerd in de vorm van een afdrachtvermindering op de loonheffingen. Op deze manier wilde het kabinet investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in de jaren 2021 en 2022 stimuleren. Om voor de BIK in aanmerking te komen, was onder meer vereist dat kwalificerende investeringen uiterlijk per 31 december 2022 volledig zouden zijn betaald en vervolgens uiterlijk binnen zes maanden na die betaling in gebruik zouden worden genomen. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de Europese Commissie de regeling mogelijk als ongeoorloofde staatssteun zal aanmerken. Daarom heeft het kabinet besloten de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ongedaan te maken. Het beschikbare budget zal nu worden aangewend voor een verlaging van de Awf-premie voor werkgevers, vermoedelijk met ingang van 1 augustus 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

MKB-bedrijven kunnen per onderneming een TVL-verzoek indienen voor maximaal € 550.000 per kwartaal, totdat het staatssteunplafond van € 1,8 mln. is bereikt voor de groep waaronder deze onderneming valt. Grote ondernemingen (> 250 werknemers) kunnen per kwartaal slechts één TVL-aanvraag voor de groep waartoe ze behoren. Het maximumbedrag per aanvraag bedraagt voor deze categorie € 600.000 per kwartaal, totdat voornoemd staatssteunplafond is bereikt. Hierdoor kunnen MKB-bedrijven per saldo aanspraak maken op een groter bedrag aan TVL. Om hieraan tegemoet te komen heeft het kabinet besloten de TVL Q-2 voor grote ondernemingen éénmalig te verdubbelen, tot maximaal EUR 1,2 mln.

Tevens wordt de TVL wordt verlengd tot de maanden juli, augustus en september 2021 (Q3). Net als voor TVL Q-2 hebben ondernemingen de keuze tussen twee referentieperioden. Voor TVL Q-3 zijn dit Q-3 2019 of Q 3-2020. Hieronder zijn de belangrijkste cijfers in tabelvorm opgenomen.

 

TVL TVL Q2 TVL Q3
Omzetdrempel 30% 30%
Subsidiepercentage 100% 100%
Maximaal subsidiebedrag mkb-onderneming € 550.000 € 550.000
Maximaal subsidiebedrag grote bedrijven  € 1.200.000 € 600.000
Staatssteunplafond (gehele steunperiode) € 1.800.000 € 1.800.000
Overig - minimale vergoeding: € 1.500
- vaste lastendrempel: € 1.500
- minimale vergoeding: € 1.500
- vaste lastendrempel: € 1.500

 

Verlenging NOW en samenloop met TVL

Ook de NOW wordt verlengd tot de maanden juli, augustus en september 2021. Deze NOW 4 is qua voorwaarden grotendeels gelijk aan NOW 3. Toch is er een belangrijk verschil. Op 29 juni 2021 heeft het kabinet namelijk laten weten dat onder NOW 4 maximaal 80% omzetverlies in aanmerking wordt genomen, waar dat tijdens NOW 3 nog 100% was. Het subsidiepercentage bedraagt ongewijzigd 85%. De referentiemaand voor NOW 4 is februari 2021. Aanvragen kunnen vanaf 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021 worden ingediend.

Tot nu toe telde de TVL mee als omzet voor de NOW, wat ertoe kan leiden dat NOW-subsidie terugbetaald moet worden. Het kabinet heeft echter een belangrijke versoepeling aangebracht op dit punt. Besloten is om bij de vaststelling van NOW 3 (najaar 2021 tot medio 2022) en voor NOW 4 de TVL niet langer als omzet voor de NOW aan te merken. Hieronder zijn de belangrijkste gegevens van NOW en TVL in tabelvorm opgenomen.

 

NOW NOW3 (Q2) NOW 4 (Q3)
Omzetdrempel 20% 20%
Subsidiepercentage 85% 85%
Dagloon 2x 2x
Vrijstelling 10% 10%
Opslag 40% 40%

 

Uitstel van betaling en invorderingsrente

Bedrijven die als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen nog tot 1 oktober 2021 verzoeken om uitstel van betaling of om reeds verleend uitstel van betaling te verlengen. Nieuw opkomende verplichtingen na die datum moeten gewoon worden nagekomen. De aanvangsdatum van de betalingsregeling voor belastingschulden die onder het (verlengde) uitstel zijn opgebouwd, is uitgesteld naar 1 oktober 2022. Ook de aflossingstermijn wordt verruimd van 36 naar 60 maanden. Om te voorkomen dat de rentelast te veel oploopt, zal het percentage van de invorderingsrente vanaf 1 januari 2022 niet ineens maar geleidelijk worden verhoogd. Zie de onderstaande tabel.

 

Datum Rentepercentage
1 januari 2022 1%
1 juli 2022 2%
1 januari 2023 3%
1 januari 2024 4%

 

De belastingdienst zal te zijner tijd een gedetailleerde betalingsregeling voorstellen. Daarbij hoeft geen zekerheid te worden gesteld. Belastingteruggaven zullen in principe niet worden verrekend met schulden die onder de aflossingsregeling vallen.

Mocht dit niet afdoende blijken, dan zou een ondernemer een beroep kunnen doen op het zogenoemde Time Out Arrangement. Ingediende saneringsverzoeken welwillend zullen worden beoordeeld door de belastingdienst. Ook wordt een nieuwe kredietfaciliteit in het leven geroepen voor ondernemers die een doorstart willen maken (TOA-krediet).

Fiscale maatregelen

Het kabinet heeft ook een aantal andere fiscale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2021. Het gaat hierbij onder meer om het volgende:

  • In de loonbelasting worden de goedkeuringen ten aanzien van administratieve verplichtingen en het doorbetalen van onbelaste reiskostenvergoedingen verlengd. Hetzelfde geldt voor de overeenkomst met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers en de vrijstelling van bepaalde Duitse uitkeringen.
  • In de inkomstenbelasting blijft het recht op renteaftrek voor eigenwoningschulden bestaan voor belastingplichtigen die van hun hypotheekverstrekker een betaalpauze krijgen en daardoor niet aan de aflossingseis voldoen. De versoepeling van het urencriterium voor ondernemers wordt daarentegen per 1 juli 2021 beëindigd.
  • Het btw-nultarief op mondkapjes, COVID-19 vaccins en testkits wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Het verlaagde btw-tarief blijft gelden voor online groepslessen van sportscholen, totdat deze groepslessen op locatie weer zijn toegestaan.

Overige niet-fiscale maatregelen

Verschillende kredietgarantieregelingen worden verlengd tot en met 31 december 2021. De herverzekering van leverancierskredieten stopt echter na 30 juni 2021. De steunpakketten voor cultuur en creatieve industrie, sport en land- en tuinbouw worden in het derde kwartaal van 2021 voortgezet. Voor dierentuinen is in het tweede kwartaal € 42,5 mln. beschikbaar voor de periode waarin zij nog gesloten waren.


Bronnen:

Did you find this useful?