TaxLab 2017

Article

TaxLab 2017 - Breakout sessies

TaxLab 2017

Tijdens het middagprogramma van TaxLab 2017 vonden er 16 breakout sessies plaats, verdeeld over twee ronden. In de breakout sessies staan de rol van de Tax Director en de verschillende gezichten van de hedendaagse tax-functie centraal.

Breakout sessies

Sessie 1:
Opkomst robotics vraagt om nieuwe tax-benadering

Hoe futuristisch het misschien ook klinkt, ‘Robotics’ of ‘Robotic Process Automation’ (RPA) is niet meer weg te denken uit de hedendaagse tax-praktijk. Wat houdt RPA exact in? Welke processen lenen zich voor RPA? Hoe past RPA in uw tax-agenda? We laten u, onder andere aan de hand van een real live demo, zien hoe u RPA optimaal kunt inzetten voor fiscale doeleinden.

Opkomst robotics vraagt om nieuwe tax-benadering

Sessie 2:
Hoe slim gebruik van technologie tot betere resultaten leidt

Al jarenlang verzorgen Tax Departments en externe adviseurs de compliance binnen het bedrijf. In de afgelopen jaren heeft technologie echter haar intrede gedaan in het fiscale vak. Inzet van Artificial Intelligence kan het leven van de tax-functie niet alleen gemakkelijker maken, het leidt ook tot betere beslissingen zonder het uitbreiden van het personeelsbestand of kosten van externen. Hoe dit in de praktijk voor u kan werken komt tijdens deze interactieve sessie uitvoerig aan bod.

Hoe slim gebruik van technologie tot betere resultaten leidt

Sessie 3:
Fusies, overnames & samenwerkingsverbanden en de rol van de tax-functie

Veel bedrijven – in het bijzonder in de (high-)tech industry – heroverwegen hun strategie en business portfolio. Met toenemende M&A-activiteiten (fusies, overnames en desinvesteringen) en totstandkoming van nieuwe samenwerkingsverbanden als gevolg. Wat voor toegevoegde waarde heeft de tax-functie in deze veranderende omgeving? Welke rol speelt de fiscaliteit in de kern van deze vaak complexe, multifunctionele en veelal tijdsintensieve projecten?

Fusies, overnames & samenwerkingsverbanden en de rol van de tax-functie

Sessie 4:
Value Chain Analysis

De Global Tax Reset (GTR) en de nieuwe richtlijnen voor tax en transfer pricing vergroten de noodzaak voor multinationals om hun value chain holistisch te analyseren en te beoordelen welke impact de GTR daarop heeft. De Deloitte Value Chain Analytics Tool (VCAT) kan op basis van data gedreven informatie deze value chain inzichtelijk maken met behulp van processen, financiën, industrieën en mensen. VCAT is bedoeld om key stakeholders (bijvoorbeeld Tax Directors) in staat te stellen risico's en kansen die bij het analyseren van de value chain naar voren komen, helder in kaart te brengen. De voertaal van deze sessie is Engels.

Value Chain Analysis

Sessie 5:
(Vrijwillige) vertrekregelingen en de grillen van de politiek

De grillen van de politiek zorgen voor een complexe situatie rondom ontslagvergoedingen en vrijwillige vertrekregelingen. Zelfs de Belastingdienst worstelt hier intern mee. Hoe krijg je als werkgever grip op deze complexe regelgeving? Is hier eenduidig beleid op te maken? We bespreken recente ontwikkelingen en jurisprudentie en geven meer duidelijkheid over hoe hiermee om te gaan.

(Vrijwillige) vertrekregelingen en de grillen van de politiek

Sessie 6:
Fiscale aandachtspunten rondom Cloud Computing

Cloud Computing staat al geruime tijd in de belangstelling en is inmiddels een ingeburgerd begrip. Minder aandacht is er voor de fiscale haken en ogen aan Cloud Computing. Activiteiten die in de cloud worden ondernomen hebben impact op uw business model en daarmee dus ook op het Transfer Pricing model. Zijn er bijvoorbeeld vaste inrichtingen? Tijdens deze sessie evalueren we hoe de huidige en nieuwe regelgeving past op deze ontwikkelingen en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Fiscale aandachtspunten rondom Cloud Computing

Sessie 7:
Alles over het Multilaterale Instrument (MLI)

Naast alle bekende BEPS-actieplannen zal in juni door meer dan 100 landen het Multilaterale Instrument (MLI) worden ondertekend. Dit is voor de eerste keer in de fiscale geschiedenis dat op deze wijze regelgeving van kracht wordt. De MLI gaat onder meer over de vaste inrichting, verdragstoegang en antimisbruik. Dit zal resulteren in meer discussies tussen autoriteiten en daarmee tot meer MAP- en arbitragetrajecten. Tijdens deze breakout sessie bespreekt Hans Mooij de recente ontwikkelingen. Mooij is expert internationale geschillenbeslechting en was voorheen werkzaam bij het Ministerie van Financiën als onderhandelaar en bevoegde autoriteit voor belastingverdragen. Hij is tevens initiatiefnemer van Tribute, een organisatie die zich inzet om kennis op het gebied van belastingarbitrage te verbeteren.

Alles over het Multilaterale Instrument (MLI)

Sessie 8:
Optimaliseren van uw corporate structuur

Kostenreductieprogramma’s, BEPS, Brexit en toenemende M&A-activiteit zijn alle aanleiding om opnieuw en zorgvuldig te kijken naar de corporate structuur. Wijzigingen in wetgeving geven tevens aanleiding om entiteiten te verplaatsen of structuren te vereenvoudigen. Wat is nu (nog) mogelijk en met welke juridische aandachtspunten moet u rekening houden bij het migreren van entiteiten?

Optimaliseren van uw corporate structuur

Sessie 9:
TP-documentatie en Legal-documentatie

Country-by-country reporting, local files en de nieuwe masterfile: Transfer Pricing documentatie vormt een belangrijk onderdeel van de compliance van internationaal opererende bedrijven. Hoewel de dagelijkse praktijk verregaand bepalend is, vormen juridische contracten nog steeds het startpunt voor de beoordeling of gelieerde partijen at arm’s length handelen. In de praktijk zien we regelmatig dat er verschillen bestaan tussen de fiscale documentatie en de juridische werkelijkheid. Aan de hand van praktische voorbeelden gaan we dieper in op de wisselwerking tussen Transfer Pricing-documentatie en de contractuele relatie tussen partijen.

TP-documentatie en Legal-documentatie

Sessie 10:
De toekomst van horizontaal toezicht

Nederland was jaren geleden pionier met de introductie van horizontaal toezicht. Echter, de manier van toezicht staat de laatste tijd flink ter discussie en dat betekent voor veel belastingplichtigen onduidelijkheid over de controleaanpak. Daarnaast zal de Belastingdienst steeds meer technologie gaan toepassen in haar controles. Hoe moet met je daar mee omgaan? Deze breakout wordt verzorgd door Prof. Ronald Russo, de eerste hoogleraar Tax Assurance en tevens verbonden aan Deloitte.

De toekomst van horizontaal toezicht

Sessie 11:
Tax policy: niet alleen een kwestie van compliance

Het hebben van een tax policy begint steeds meer gemeengoed te worden. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wie zijn de stakeholders? Wat is de rol van de boardroom? Wat is het financiële belang en hoe monitor je de handhaving? In sommige landen (bijvoorbeeld de UK) is een tax policy zelfs wettelijk verplicht. We bieden inzicht in de do’s and don’ts bij het opstellen van een tax policy en de stappen die u kunt zetten om toekomstige verrassingen te voorkomen.

Tax policy: niet alleen een kwestie van compliance

Sessie 12:
DGA-pensioen, wat te doen?

Na jaren van discussie wordt in 2017 de mogelijkheid van opbouw van pensioen in eigen beheer voor de DGA afgeschaft. Wat zijn de implicaties voor reeds bestaande pensioenvoorzieningen? Welk toekomstscenario past bij u? We nemen de keuzemogelijkheden - zoals afkoop en afstempeling - onder de loep en laten zien hoe u in dit kader het beste om kunt gaan met bijvoorbeeld compensatie, schenking en echtscheiding.

DGA-pensioen, wat te doen

Sessie 13:
Payroll Insights & Expat Tax Solutions

Internationale bedrijven met grensoverschrijdende werknemers staan voor vele uitdagingen. Waar is de werknemer belast en sociaal verzekerd? Waarover moet belasting en premies worden betaald? Doen we het op de juiste wijze? Tot welke personeelskosten leidt dit allemaal? Hoe kunnen we hierop besparen? In deze breakout sessie presenteren we graag verschillende oplossingen die de onderneming in staat stelt om op een efficiënte wijze tot de juiste fiscale heffingen te komen, optimalisaties te identificeren en de gewenste inzichten te krijgen.

Payroll Insights & Expat Tax Solutions

Sessie 14:
Nieuwbouw en verbouw in de publieke sector

In deze breakout sessie gaan we in op de fiscale aspecten die spelen rond verbouw en nieuwbouw bij onderwijsinstellingen, zorginstellingen, gemeenten, provincies en woningcorporaties. Ook wordt ingegaan op de verschillende samenwerkingsvarianten die bij nieuwbouw en verbouw aan de orde komen.

Nieuwbouw en verbouw in de publieke sector

Sessie 15:
Het gebruik van data binnen de publieke sector

De meeste publieke organisaties bezitten een kostbare schat aan data, zonder het zelf te beseffen. Deze data goed gebruiken kan ook fiscaal gezien erg veel opleveren. Denk aan kostenbesparingen, hogere opbrengsten en een betere sturing. Deloitte heeft zich hier de afgelopen jaren verregaand in gespecialiseerd. We laten u zien wat dit u kan opleveren en besteden daarnaast aandacht aan hoe de Belastingdienst data gebruikt in haar controles van instellingen in de publieke sector.

Het gebruik van data binnen de publieke sector
Vond u dit nuttig?