Tonnageregime start bij aanvang boekjaar waarin verzoek is gedaan

Article

Tonnageregime start bij aanvang boekjaar waarin verzoek is gedaan

Toepassing van het tonnageregime vanaf een tijdstip dat afwijkt van het begin van het boekjaar van de belastingplichtige is volgens de Hoge Raad niet mogelijk.

19 december 2016

Tonnageregime

Op grond van het zogenoemde tonnageregime wordt de winst uit zeescheepvaart op forfaitaire wijze vastgesteld aan de hand van de nettotonnage van een schip. Daarbij wordt een vast bedrag aan winst in aanmerking genomen per 1.000 nettoton. Om voor het tonnageregime in aanmerking te komen moet aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan. Deze hebben onder meer betrekking op de wijze waarop het schip wordt geëxploiteerd en de activiteiten waarmee de winst wordt behaald.

Verder geldt dat de regeling alleen van toepassing is op verzoek. Het is echter niet zo dat een belastingplichtige jaarlijks vrij is om te kiezen of hij gebruik wil maken van het tonnageregime. Het verzoek moet namelijk worden ingediend in het eerste jaar waarin de belastingplichtige winst uit zeescheepvaart geniet. En na inwilliging van het verzoek kan opzegging pas met ingang van het tiende jaar (of een veelvoud daarvan) plaatsvinden. Een andere vraag is op welk tijdstip toepassing van het tonnageregime precies aanvangt. Daarover heeft de Hoge Raad recentelijk een interessant arrest gewezen.


Willekeurige afschrijving

X nv vormt samen met haar dochtermaatschappijen A bv en B bv een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In 2009 hebben A bv en bv geïnvesteerd in acht zeeschepen door middel van participaties in commanditaire vennootschappen en een maatschap (allen fiscaal transparant). De fiscale eenheid heeft in het boekjaar 2009 willekeurige afschrijving toegepast op de investeringen in zeeschepen.


Verzoek

Vervolgens heeft de fiscale eenheid (hierna: belanghebbende) op 27 december 2010 verzocht om toepassing van het tonnageregime met terugwerkende kracht tot 2 maart 2010, de datum waarop het eerste zeeschip waarin is geïnvesteerd in de vaart is gebracht. De inspecteur heeft het verzoek afgewezen, omdat naar zijn mening 2009 het eerste jaar is geweest waarin belanghebbende winst uit zeescheepvaart heeft genoten. Hof Arnhem-Leeuwarden is het daar echter niet mee eens en oordeelt dat het verzoek wel degelijk tijdig is ingediend, omdat pas sinds 2 maart 2010 sprake is van de exploitatie van een zeeschip. Anderzijds oordeelt het Hof dat het tonnageregime terugwerkt tot het begin van het boekjaar, in casu 1 januari 2010. Dit zou betekenen dat belanghebbende in 2010 niet meer willekeurig kan afschrijven.


Geen andere ingangsdatum

In cassatie bevestigt de Hoge Raad dat het tonnageregime bij inwilliging van een verzoek vanaf het begin van het boekjaar van toepassing is. De Hoge Raad gaat echter niet zover om belanghebbende tegen haar wil per 1 januari 2010 onder de werking van het tonnageregime te brengen. Aangezien belanghebbende heeft aangegeven geen andere ingangsdatum dan 2 maart 2010 te wensen, had het Hof de uitspraak op bezwaar (houdende de afwijzing van het verzoek) moeten bevestigen.


Bron: Hoge Raad 16 december 2016, 15/01911, ECLI:NL:HR:2016:2859

Vond u dit nuttig?