Tonnageregime voor verkoopprovisie scheepvaart-CV

Article

Tonnageregime voor verkoopprovisie scheepvaart-CV

De Hoge Raad oordeelt dat het tonnageregime van toepassing is op de verkoopprovisie ontvangen voor in eigen beheer verrichte werkzaamheden door een commanditaire vennoot in een scheepvaart-CV.

17 juli 2017

Tonnageregime

Belastingplichtigen met winst uit zeescheepvaart mogen de daarmee behaalde winst in bepaalde gevallen op forfaitaire wijze bepalen, namelijk aan de hand van de nettotonnage van de schepen waarmee die winst wordt behaald (het ‘tonnageregime’). Eventuele andere winst behaald door dezelfde rechtspersoon wordt volgens de gebruikelijke regels belast.

Werkzaamheden die direct samenhangen met de exploitatie van een zeeschip, worden eveneens tot de zeescheepvaart gerekend. Dergelijke werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld laden, lossen en cargadoorwerkzaamheden. Recentelijk heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over de reikwijdte van het tonnageregime voor wat betreft werkzaamheden die direct samenhangen met de exploitatie van een schip.


Commanditair vennoot 

X BV neemt als commanditair vennoot deel in een commanditaire vennootschap (CV). De CV exploiteert een zeeschip. De winst van de door de CV gedreven onderneming wordt, voor zover toekomend aan X BV, rechtstreeks door deze vennootschap genoten. Deze winst wordt vastgesteld volgens het tonnageregime. Halverwege 2007 heeft de CV het schip verkocht aan een derde partij. Bij deze verkoop is een bemiddelaar betrokken geweest. X BV heeft in het gehele verkoopproces zelf ook de nodige werkzaamheden verricht om de verkoop te laten slagen. Voor deze werkzaamheden heeft X BV, via de bemiddelaar, een verkoopprovisie ontvangen. De vraag is of deze verkoopprovisie onder het tonnageregime valt. Deze vraag wordt door X BV bevestigend beantwoord en door de inspecteur ontkennend.


Samenhangende werkzaamheden

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de werkzaamheden waarvoor de verkoopprovisie is ontvangen, direct samenhangen met de exploitatie van het schip. Echter, dergelijke samenhangende werkzaamheden kunnen volgens het Hof alleen leiden tot winst uit zeescheepvaart indien en voor zover deze werkzaamheden in eigen beheer door de belastingplichtige zelf worden verricht. Volgens het Hof is hier geen sprake van verrichte werkzaamheden in de hoedanigheid van commanditair vennoot in de CV. Dientengevolge is geen sprake van winst behaald met de exploitatie van een schip en is het tonnageregime niet van toepassing op de verkoopprovisie.


Kwalificatie verkoopprovisie

De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van het Hof dat de werkzaamheden van X BV enkel tot winst uit zeescheepvaart kunnen leiden als sprake is van werkzaamheden die in eigen beheer door de belastingplichtige zelf worden verricht. Het voorgaande betekent echter niet dat de vergoeding voor de desbetreffende werkzaamheden door de belastingplichtige dient te zijn genoten in zijn hoedanigheid van commanditair vennoot. De verkoopprovisie die X BV heeft ontvangen voor haar bemoeienis met de vervreemding van het schip heeft betrekking op door haar feitelijk verrichte werkzaamheden. Aldus is sprake van een voordeel dat is verkregen met in eigen beheer zelf verrichte werkzaamheden, waardoor de verkoopprovisie onder het tonnageregime valt.


Bron: Hoge Raad 7 juli 2017, 15/04760, ECLI:NL:HR:2017:1236.

Vond u dit nuttig?