Uitzondering in trustregister voor kleine belangen | Deloitte Nederland

Article

Uitzondering in trustregister voor kleine belangen

Uit het recent verschenen Implementatiebesluit van het trustregister blijkt dat begunstigden van een trust of participanten in een fonds met een belang van minder dan 3 procent niet geregistreerd hoeven te worden.

2 juli 2021

Invoering trustregister

Op basis van de vierde antiwitwasrichtlijn is Nederland verplicht een register in te voeren waarin de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies worden genoteerd. Tot voor kort was Nederland niet verplicht een dergelijk register in te voeren, omdat de registratieplicht enkel gold voor trusts die zijn opgericht naar het recht van de EU-lidstaat in kwestie. Aangezien Nederland de rechtsvorm van trust niet kent, gold hier geen registratieplicht. Met het wijzigen van de richtlijn geldt de registratieplicht ook als trusts in Nederland zijn gevestigd dan wel in Nederland een zakelijke relatie aangaan of een onroerende zaak verwerven. De registratieplicht geldt eveneens voor rechtsvormen die lijken op trusts. In Nederland moet hierbij voornamelijk gedacht worden aan het open en besloten fonds voor gemene rekening. Voor andere rechtsvormen, zoals bv’s, geldt al registratieplicht op basis van het UBO-register. De hoofdlijnen van het trustregister zijn eerder in een wetsvoorstel neergelegd. Een aantal details is uitgewerkt in een consultatievoorstel dat onlangs is verschenen.

Minimumbelang van 3 procent

Alle natuurlijke personen die betrokken zijn bij een trust worden als UBO aangemerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de insteller van de trust (settlor) en voor de trustee of beheerder van het fonds. Daarnaast worden de begunstigden van de trust of participanten in het fonds als UBO geregistreerd. Met name grote beleggingsfondsen hebben vaak vele participanten met een klein belang. Vaak is de in- en uitstroom van dergelijke participanten groot. Omdat het ondoenlijk is voortdurend de wijzigingen onder participanten bij te werken in het trustregister, wordt voorgesteld dat pas bij een belang van 3 procent registratie hoeft plaats te vinden. Met de ondergrens van 3 procent wordt aangesloten bij transparantievoorschriften die reeds gelden voor aandelen in een beursgenoteerde onderneming. In het register wordt aan de hand van bandbreedtes aangegeven hoe groot het belang van de UBO is. Daarbij worden vier categorieën gehanteerd: van 3 tot en met 25 procent, van 26 tot en met 50 procent, van 51 tot en met 75 procent en van 76 tot en met 100 procent. Bij UBO’s die geen begunstigde van het vermogen zijn, zoals de insteller en beheerder, hoeft geen bandbreedte te worden aangegeven.

Overige gegevens

Anders dan bij het UBO-register moet in het trustregister ook worden vermeld met welk doel een trust of vergelijkbare rechtsvorm is opgericht. Om dit makkelijker te maken geeft het Implementatiebesluit een opsomming van doelen waaruit gekozen kan worden. Enkele doelen zijn vermogensplanning van particulieren, belegging, pensioen en wetenschappelijke of culturele doeleinden. Verder is in het besluit geregeld dat wanneer een natuurlijk persoon niet langer als UBO kan worden aangemerkt, zijn gegevens nog tien jaar toegankelijk blijven. Om witwassen te voorkomen zijn juist historische UBO-gegevens van groot belang. De gegevens van iemand die om informatie uit het register verzoekt, worden ook geregistreerd en gedurende een periode van vijf jaar bewaart.

Afscherming van gegevens

Als een UBO vreest dat de opname van zijn personalia in het register een bedreiging vormt voor zijn persoonlijke levenssfeer, kan deze een verzoek doen tot afscherming van deze gegevens. Het Implementatiebesluit regelt wanneer een dergelijk verzoek gehonoreerd wordt. Een verzoek tot afscherming wordt enkel toegekend bij personen die op basis van de Politiewet worden bewaakt dan wel bij personen die jonger zijn dan 18, onder curatele of bewind zijn gesteld of in het buitenland handelingsonbekwaam zijn verklaard. Met deze categorieën wijkt het trustregister niet af van het al eerder ingevoerde UBO-register voor andere rechtsvormen.


Bron: Implementatiebesluit registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Did you find this useful?