Update toelichting over verlaagd btw-tarief | Deloitte

Article

Update toelichting over verlaagd btw-tarief

Op 8 september jl. is een nieuwe toelichting op het verlaagde btw-tarief van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. In dit bericht gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen van de toepassing van het verlaagde btw-tarief van thans 6% op goederen en diensten.

13 september 2017

Geneesmiddelen

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad zijn de begrippen toedienings- en aandieningscriterium verduidelijkt. Diezelfde uitspraak heeft ook geleid tot de toevoeging van tandpasta’s en zonnebrandmiddelen met UV-A of UV-B-filter onder de post geneesmiddelen waarop het verlaagd tarief van toepassing is.

Deze uitbreiding heeft overigens waarschijnlijk slechts een beperkte werking. Op 17 juli jl. is namelijk een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat als doel heeft de ruime uitleg van de Hoge Raad van het begrip geneesmiddel aan te scherpen. Door de aanscherping van de wetgeving zullen producten waarschijnlijk vanaf 1 januari 2018 alleen onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen, indien voor deze producten een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet of indien zij daarvan expliciet van zijn vrijgesteld. Zie ook onze eerdere berichtgeving hierover.


Kunstuitleen

Instellingen voor kunstuitleen verwerven werken van kunstenaars die zij tegen vergoeding uitlenen. Dat gebeurt in het algemeen op basis van een abonnement. Als de abonnementhouder dat wil, kan hij het kunstwerk op termijn kopen. De instelling voor kunstuitleen brengt bij verkoop van het kunstwerk aan de abonnementhouder soms een deel van het betaalde abonnementsgeld in mindering op de verkoopprijs. Dit deel wordt ook wel aangeduid als spaar- of kooptegoed. Nieuw in de toelichting is dat het abonnementsgeld voortaan is belast tegen het algemene btw-tarief, waar dat voorheen op basis van een goedkeuring niet het geval was. Een ondernemer die kunstwerken uitleent, moet btw voldoen over het totale abonnementsgeld (dus inclusief het zogenoemde spaar-of kooptegoed). Bij een eventuele aankoop van een kunstwerk door de abonnementhouder vormt het zogenoemde spaar- of kooptegoed een korting die buiten de btw-heffing blijft. De verkopende ondernemer is dan alleen btw verschuldigd over de eventuele bijbetaling ter zake van de levering van het kunstwerk door de abonnementhouder.

Er is een overgangsregeling opgenomen: de lopende contracten van abonnementhouders die gebruik maakten van de tot de inwerkingtreding van dit besluit geldende goedkeuring worden gerespecteerd.


Gas en minerale olie voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten

De ondernemer die gas levert aan een tuinbouwer via pijpleidingen mag op die levering het verlaagde btw-tarief toepassen. De leverancier moet een door de tuinbouwer ondertekende verklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat deze het gas gebruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Het vereiste dat de leverancier van het gas bij de aanvang van het kalenderjaar per aansluiting over een verklaring moet beschikken en het vereiste dat de verklaring moet worden verstrekt voorafgaand aan de levering is vervallen.


Katheters

In de nieuwe toelichting is een duidelijkere uitleg van het begrip katheter opgenomen. Het begrip katheter moet naar maatschappelijke opvattingen en passend binnen doel en strekking van de wet worden uitgelegd. De transportfunctie van de katheter staat daarbij voorop.

Als een dergelijk product naast de primaire transportfunctie ook nog een andere functie heeft, is rangschikking onder de post als katheter alleen mogelijk als die andere functie van bijkomstige betekenis is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een katheter die primair urine afvoert en daarbij als bijkomstige functie de meting van de lichaamstemperatuur heeft.


Gelegenheid geven tot sportbeoefening en baden

Nieuw is dat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een ruimte die speciaal is ingericht voor de beoefening van de bridgesport, onder het verlaagd tarief valt. Daarnaast is aangegeven dat bowlen een sport is en dat een bowlingbaan is aan te merken als een sportaccommodatie. Verder zijn beweegprogramma’s voor mensen met Parkinson, reuma of MS zijn aan te merken als het gelegenheid geven tot sportbeoefening.


Arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Een aantal uitbreidingen in de toelichting is gegeven voor de reeds per 1 juli 2015 vervallen post arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (de post gold vanaf 1 maart 2013. Eerder gold de post van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011).

Volgens de toelichting is het verlaagde tarief ook van toepassing:

 • Als sprake is van een pand dat zowel vóór, tijdens als na voltooiing van de renovatie uitsluitend een woonbestemming heeft, maar dat na de renovatie feitelijk niet langer wordt gebruikt voor bewoning;
 • Bij reconditioneringswerkzaamheden (volledige reiniging na calamiteiten waarbij brand-, roet- en waterschade is ontstaan. Het opsporen van lekkages (lekdetectie) met behulp van speciale meetapparatuur, rook, vloeistof en/of geluid is niet aan te merken als een renovatie- of herstelwerkzaamheid in de zin van de post. De lekdetectie kan wel onder de post worden gerangschikt als die prestatie opgaat in de herstelwerkzaamheden aan de woning;
 • Op de arbeidscomponent van renovatiewerkzaamheden die betrekking hebben op het hele pand als dat pand voor meer dan 50% bestaat uit woningen. Het is daarbij niet relevant of het pand is gesplitst in appartementsrechten. Het verlaagde btw-tarief van de post kan ook worden toegepast op de arbeidscomponent van de kosten van de verbouwing van een kantoorgedeelte van een pand tot appartementen als het pand voorafgaand aan deze verbouwing voor meer dan 50% bestaat uit woningen ouder dan twee jaar. Het pand kwalificeert dan in zijn geheel als woning.


Diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers

De toelichting is op dit punt aangepast door de opsomming van de diensten van boekhoud- en belastingadviesbureaus aan landbouwers etc. in een nieuwe aparte bijlage. Daarmee is de toepassing van het verlaagde btw-tarief op een aantal punten uitgebreid. Nieuw is dat bedrijfsdoorlichting door boekhoud- en belastingadviesbureaus onder het verlaagd tarief vallen. Zelfstandige, onsplitsbare diensten (zoals het opmaken van een jaarrekening en het voorbereiden van btw-aangiften) die door boekhoud- en belastingadviesbureaus worden verricht aan ondernemers die slechts deels zijn aan te merken als landbouwers etc. vallen onder het verlaagd tarief mits de dienst door de afnemer ten minste voor een deel (mede) wordt gebruikt voor het landbouw-, bosbouw- of veeteeltgedeelte van zijn onderneming.


Uitbreidingen van het verlaagd tarief

Een aantal producten en diensten die voorheen niet in de toelichting werd genoemd, wordt nu expliciet genoemd als producten waarop het verlaagde tarief van toepassing is. Het gaat dan om:

 • Algen die voor menselijke consumptie zijn bestemd.
 • Alle soorten ijsjes die alcohol bevatten en die als consumptie-ijs worden verkocht.
 • Granen en peulvruchten die als vogelvoer worden verkocht.
 • Naalden die onlosmakelijk zijn verbonden met bloedlijnen of infusiesets.
 • Plaswekkers, ongeacht of ze op batterijen werken.
 • De levering van zogenoemde anti-scheurpakken die in hoofdzaak zijn bestemd voor het op zijn plaats houden van incontinentiemateriaal.
 • Giclée art prints, een moderne variant van zeefdrukken, waarbij gebruikt gemaakt wordt van een inkjetprinter.
 • Brillen met zogenoemde filterlenzen met een selectieve absorptie van meer dan 400 Nn van het licht met korte golflengte die zijn aan te merken als hulpmiddelen voor visueel gehandicapten.
 • Tafelloeplampen.
 • Waterplanten.
 • Een elektronisch all-terrainvoertuig dat specifiek is ontworpen voor invaliden en minder validen en waarmee onder zware rijomstandigheden en niet harder dan 20 km/u kan worden gereden en is aan te merken als een invalidenvoertuig. Ook wordt aangegeven wanneer een driewieler of ligfiets kwalificeert als invalidenwagentje.
 • Ventrale, dorsale en combiloophulpen.
 • Looprekken, rollators, en ventrale, dorsale en combiloophulpen.
 • De zogenoemde ‘liftware lepel’ die speciaal is ontworpen voor mensen met de ziekte van Parkinson.
 • Alle platen, pennen, schroeven, etc. die worden gebruikt bij bij de behandeling van breuken in het beendergestel.
 • Hulpmiddelen voor stomapatiënten zoals stomadouches en plakverwarmers.
 • OSC-schoenen.
 • Hennepstro en hennepstrooisel.
 • Drone- en gps-werkzaamheden indien aangemerkt als werkzaamheden van een agrarisch loonbedrijf.
 • Het door schapen laten begrazen van natuurgebieden waarvoor de natuurorganisatie is aan te merken als bosbouwer.
 • Het ontsmetten van grond indien sprake is van werkzaamheden van een agrarisch loonbedrijf.
 • Maaiwerkzaamheden voor zover verricht met machines of gereedschappen indien sprake is van werkzaamheden van een agrarisch loonbedrijf.
 • Het verlenen van toegang tot steigers en dakgoten rond een monumentale kerk om reliëfs, luchtboogfiguren of andere beelden aan de buitenkant van die kerk te bezichtigen.
 • Het op medisch voorschrift aanpassen door een orthopedisch technicus van confectieschoenen dat leidt tot de vervaardiging en oplevering van nieuw orthopedisch schoeisel.
 • Loopsteunen, producten die luxatie van de heup voorkomen en producten die de knie ondersteunen als de kruis- of kniebanden zijn gescheurd als ze op maat zijn gemaakt.
 • Pomptuigjes voor kinderen, de afstandsbedieningen voor insulinepompen en de riemen voor been- of taillezakjes.
 • Het aanbrengen van flakes (bijvoorbeeld op trappen) dat is aan te merken als het aanbrengen van een verfsysteem.
 • Het aanbrengen van een giet- of coatingvloer, mits sprake is van een verfproduct.
 • Het aanbrengen van het isolatiemateriaal polyurethaan (PUR/PIR).
 • De arbeidsuren voor het aanbrengen van isolerende gevelelementen zonder deuren, ramen etc. bij schilrenovatie.

Verder wordt nog duidelijk gemaakt wanneer bestanddelen van nierdialysevloeistoffen binnen het verlaagde tarief vallen.


Beperkingen van het verlaagde tarief

De toelichting noemt ook enkele producten waarvoor het verlaagde tarief niet geldt. Het gaat dan om:

 • Een verzegelde radioactieve (stralings)bron die binnen het lichaam wordt ingezet bij de zogenoemde brachytherapie (bestrijding van tumoren). 
 • Loopsteunen, producten die luxatie van de heup voorkomen en producten die de knie ondersteunen als de kruis- of kniebanden zijn gescheurd, tenzij deze op maat zijn gemaakt voor individueel gebruik.
 • Een electrode of een ander product dat wordt gebruikt voor het dichtbranden van een wond. 
 • Een vesselsealer die wordt gebruikt voor het sealen van bloedvaten. 
 • Producten die als functie hebben het dichtbranden van een gedurende een ingreep ontstane beschadigingen van het lichaamsweefsel. 
 • Een redressiehelm.
 • Algen, tenzij bestemd voor menselijke consumptie.
 • Kunstledematen voor dieren.
 • Een EGM-systeem dat is ontwikkeld voor de diagnose en behandeling van problemen als incontinentie.
 • Kledingstukken om insulinepompjes in op te bergen. 
 • Het aanbrengen van wrapfolie op objecten. 
 • Het geven van gelegenheid tot deelname aan een optreden en het organiseren van optredens. 
 • De arbeidscomponent die ziet op het vervangen van een bestaand kozijn in het kader van het aanbrengen van extra isolerend glas.


Inwerkingtreding

De nieuwe toelichting treedt in werking per 9 september 2017. Wij attenderen u er echter op dat voor een aantal van de uitbreidingen geldt dat deze al eerder via de website van de Belastingdienst bekend zijn gemaakt of dat deze gebaseerd zijn op bijvoorbeeld jurisprudentie. De uitbreidingen gelden dan ook in de periode vóór 9 september.

Vond u dit nuttig?