Verduidelijking overstappen nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk en eHerkenning voor btw-aangift | Deloitte Nederland

Article

Indirect Tax Alert

Verduidelijking overstappen nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk en eHerkenning voor btw-aangifte

Vanaf 1 januari 2022 kunnen ondernemers voor het indienen van hun btw-aangifte niet meer terecht in het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst. De btw-aangifte moet nu, met behulp van eHerkenning, op Mijn Belastingdienst Zakelijk gedaan worden.

8 januari 2022

Deze overstap levert op een aantal vlakken problemen op. Dit geldt zowel voor belastingplichtigen die vertraging hebben opgelopen bij het overstappen, als voor belastingplichtigen die geen natuurlijk persoon zijn en niet in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven kunnen worden. Eind 2021 zijn de omstandigheden omtrent de uitfasering van het oude portaal en het overstappen naar het nieuwe portaal nader verduidelijkt. In deze alert gaan wij hier nader op in.

Achtergrond

Btw-ondernemers zijn vanaf 1 januari 2022 verplicht om via eHerkenning niveau 3 (eH3) in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDz) voor het indienen van btw-aangiften, suppleties bij btw-aangiften of opgaven intracommunautaire prestaties (ICP) over 2022 en daarna. MBDz vervangt het technisch verouderde portaal Persoonlijk Domein Ondernemers (PDO), waarop nog kan worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Voor meer achtergrondinformatie met betrekking tot eHerkenning en de (mogelijke) gevolgen voor het indienen van de btw-aangifte verwijzen wij naar onze eerdere alert.

Belastingplichtigen die niet in het handelsregister kunnen worden ingeschreven

Ondernemers die in het handelsregister kunnen worden ingeschreven en die geen natuurlijk persoon zijn kunnen eH3 aanvragen en daarmee op MBDz inloggen (ondernemers die natuurlijk persoon zijn kunnen in het handelsregister worden ingeschreven en kunnen behalve met eH3 ook inloggen met DigiD).

Er bestaat een groep ondernemers die daarentegen niet in het handelsregister kunnen worden ingeschreven en als gevolg daarvan geen eHerkenning kunnen aanvragen. Hierdoor kunnen zij ook niet hun aangifte verzorgen in MBDz. Dit treft met name buitenlandse ondernemers. Tot op heden bestond er onduidelijkheid voor deze groep ondernemers omtrent het gebruik maken van MBDz voor het doen van hun btw-aangifte.

In de zogeheten Eindejaarsregeling van 28 december 2021 waarin wijzigingen van uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen per 1 januari 2022 zijn aangekondigd, biedt de staatssecretaris van Financiën verduidelijking.

In de toelichting bij de wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst wordt bevestigd dat voor deze groep ondernemers de oude portaal PDO voorlopig open blijft voor het indienen van btw-aangiften, suppleties bij btw-aangiften of opgaven ICP. Andere (technische) oplossingen, bijvoorbeeld het overstappen naar papieren aangiften, blijken onhaalbaar. De staatssecretaris verwacht met ingang van 2023 een volwaardige oplossing voor deze groep ondernemers te hebben.

Overigens bestaat nog steeds de mogelijkheid om aangifte te doen met behulp van een fiscale dienstverlener of via administratiesoftware.

Vertraging bij overstappen

Uit de uitvoeringstoets die aan de Eindejaarsregeling is toegevoegd wordt door de Belastingdienst ingegaan op het risico dat sommige ondernemers door omstandigheden vertraging oplopen bij het overstappen naar MBDz, terwijl vanaf februari 2022 in principe het oude portaal PDO zal worden gesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers die zeer laat overstappen op eHerkenning of door andere redenen niet op tijd kunnen beschikken over dit middel om in te loggen.

De Belastingdienst geeft aan dat het uitgangspunt is om ondernemers die in overleg treden met de Belastingdienst en aangeven dat zij (nog) niet over een alternatief voor het PDO portaal kunnen beschikken coulant te behandelen, zodat voorkomen wordt dat ten onrechte automatisch ambtshalve aanslagen met verzuimboetes worden opgelegd. De Belastingdienst zal dan per geval kijken of de aangiften nog gedaan mogen worden in het oude portaal of dat een uitstel van de belastingaangifte kan gegeven worden.

Deloitte ondersteuning

Uw Deloitte btw-adviseur kan u helpen bij algemene zaken zoals de overgang naar het nieuwe portaal of het aanvragen van eHerkenning.

Daarnaast kan uw Deloitte btw-adviseur u assisteren bij het verzorgen van de verschillende btw-rapportages door middel van de specifieke aangiftesoftware waarover Deloitte beschikt of het in overleg treden met de Belastingdienst bij vertraging bij de overstap naar eHerkenning of MBDz.

Did you find this useful?