Voor toezichthouders geen modelovereenkomst Wet DBA nodig

Nieuws

Voor toezichthouders geen modelovereenkomst Wet DBA nodig

Ook blijven zij belast voor de btw

Er is recent enige onrust ontstaan of toezichthouders ook een modelovereenkomst nodig hebben in de zin van de Wet DBA. Tevens is er recent een uitspraak van de rechter geweest over de btw-plicht van toezichthouders. In deze alert praten we u bij.

20 december 2016

Toezichthouders en loonbelasting

Al eerder hebben wij u bericht dat de fictieve dienstbetrekking voor toezichthouders per 1 januari 2017 uit de Wet op de loonbelasting 1964 wordt geschrapt. Zie ons eerdere bericht hiertoe:
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/fictieve-dienstbetrekking-toezichthouders-definitief-verleden-tijd.html

De hoofdregel vanaf 1 januari 2017 is dat uitbetaling plaatsvindt zonder inhouding van loonheffing. De toezichthouder moet de inkomsten dan zelf verantwoorden in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting.

Hebben toezichthouders een modelovereenkomst DBA nodig?

Wij krijgen op dit moment van diverse kanten de vraag binnen of er dan ook een modelovereenkomst gebruikt moet worden voor toezichthouders. Deze “onrust” komt door een nieuwsbericht van VTOI medio november 2016 op hun site dat VTOI bezig was met het maken van een modelovereenkomst voor toezichthouders.

Voor het geval deze onrust ook binnen uw organisatie speelt, informeren wij u bij deze graag dat er geen enkele wettelijke noodzaak is om een goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken of een modelovereenkomst voor toezichthouders voor te leggen aan de Belastingdienst.

Toezichthouders hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van de organisatie waarop ze toezicht houden. Dat betekent dat het inherent is aan de positie van toezichthouders dat er geen sprake kan zijn van een gezagsverhouding tussen de organisatie en de toezichthouder. Door de afwezigheid van een gezagsverhouding is er geen sprake van een dienstbetrekking.

Opting-in mogelijk

Maar de toezichthouder die in 2017 en volgende jaren toch verloond wil blijven, kan dat gedaan krijgen door in samenspraak met de betreffende instelling te kiezen voor de mogelijkheid van ‘opting-in’. Daarmee wordt in uitzondering op voornoemde hoofdregel, alsnog een fiscale dienstbetrekking gerealiseerd. De toezichthouder kan alleen gebruik maken van de opting-in regeling, als de bezoldiging geen onderdeel uitmaakt van winst uit onderneming in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Om ‘opting-in’ toe te kunnen passen, moet u vóór de eerste betaling samen met de organisatie waar u toezicht houdt het formulier ‘Verklaring Loonheffingen Opting-in’ invullen, ondertekenen en vervolgens versturen aan de Belastingdienst.

BTW plicht toezichthouders

Vanaf 1 januari 2013 worden alle toezichthouders en commissarissen die hiervoor een vergoeding ontvangen, aangemerkt als belastingplichtigen voor de btw. Desalniettemin bestond hierover in de praktijk toch nog onduidelijkheid.

Eerder dit jaar, heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigd, dat een commissaris (en ook een toezichthouder), die op eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken, alsmede het bestuur terzijde staat met advies, kwalificeert als zelfstandig voor de btw. Een dergelijke taak impliceert volgens de Rechtbank geen verhouding van ondergeschiktheid.

Dit houdt in dat, indien u als toezichthouder of commissaris uw werkzaamheden tegen vergoeding uitvoert, u nog steeds kwalificeert als btw-plichtige ondernemer. Dat uw taken zijn omschreven in de statuten, of dat u slechts werkzaamheden verricht voor één opdrachtgever doet hieraan niet af.

Voor de btw geldt als hoofdregel dat elke tegenprestatie in geld en/of natura die de toezichthouder of commissaris ontvangt voor zijn werkzaamheden kwalificeert als vergoeding. Uitzonderingen hierop zijn een feitelijke kostenvergoeding en een symbolische vergoeding die niet of nauwelijks waarde heeft (bijvoorbeeld in de vorm van een fles wijn).

Ten aanzien van de vergoeding doet het voor de btw niet ter zake of deze dan wel of niet is onderworpen aan loonheffing en of de regels van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in acht zijn genomen.

Meer weten over de fiscale positie van toezichthouders?

Wilt u meer weten over de fiscale positie van toezichthouders? Neem dan contact op met Harmen Jan Dijkstra via +31 (0)88 288 3354, Maria van Helden via 31 (0)88 288 5764 of met David Savenije via + 31 (0)88 288 8636.

Vond u dit nuttig?