Voorgenomen wijzigingen in Europese socialezekerheidsverordening

Article

Voorgenomen wijzigingen in Europese socialezekerheidsverordening

Onlangs hebben de Europese ministers van sociale zaken een akkoord bereikt over aanpassingen in de Europese socialezekerheidsverordening 883/2004.

20 november 2017

Socialezekerheidsverordening

In december 2016 was al een aantal wijzingen aangekondigd in EU-verordening 883/2004. De aanpassingen zien met name op een aanscherping van de regels voor uitgezonden werknemers, op werkloosheidsuitkeringen voor grensarbeiders en op economisch niet-actieven. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel zijn enkele opvallende wijzigingen te noemen op het gebied van detachering van werknemers naar een andere EU-lidstaat.

Detachering

Een belangrijke wijziging is dat een werknemer ten minste drie maanden in de uitzendende lidstaat verzekerd moet zijn geweest voordat de uitzending begint. Is de betreffende werknemer korter dan drie maanden verzekerd, dan kan geen beroep worden gedaan op de detacheringsbepaling. Nu is dat nog slechts één maand.

Daarnaast wordt voorgesteld dat een werknemer na een uitzending van twee jaar ten minste 2 maanden niet in diezelfde EU-staat mag werken voordat hij opnieuw een beroep kan doen op de detacheringsbepaling.

Tot slot is bepaald dat personen die weliswaar buiten de Europese Unie wonen maar in meerdere EU-lidstaten werken ook een beroep kunnen doen op de Verordening. In dat geval wordt voor het bepalen van de toepasselijke wetgeving ervan uitgegaan dat deze persoon woont in de lidstaat waar het grootste deel van de werkzaamheden (in arbeidstijd) wordt verricht.

De wijzigingen worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement. Het kan derhalve nog enige tijd duren alvorens zij in werking treden. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Bron: Dossier 2016/0397 (COD) van de Raad van de Europese Unie, 26 oktober 2017, eerste revisie

Vond u dit nuttig?