Vooruitbetaalde eigenwoningrente ook na overlijden aftrekbaar | Deloitte Nederland

Article

Vooruitbetaalde eigenwoningrente ook na overlijden aftrekbaar

De Hoge Raad oordeelt met een beroep op redelijke wetstoepassing dat op de dag van overlijden vooruitbetaalde rente aftrekbaar is van het box 1 inkomen, omdat toen nog sprake was van een eigen woning en een eigenwoningschuld.

4 februari 2021

Vooruitbetaalde rente op een eigenwoningschuld

De hypotheekrenteaftrek is van toepassing op rente betaald over de eigenwoningschuld. Na overlijden is de woning niet meer de eigen woning van de belastingplichtige. Een op die woning rustende schuld kwalificeert om diezelfde reden na het overlijden niet meer als eigenwoningschuld, waardoor de rente op die schuld in principe niet meer aftrekbaar is van het box 1-inkomen.

Rente kan echter ook vooruitbetaald worden. Vooruitbetaalde rente op een eigenwoningschuld is in beginsel aftrekbaar in het jaar van betaling, maar dit geldt alleen voor zover de rente betrekking heeft op een periode van maximaal zes maanden na het jaar van betaling. Door die maximering is het niet mogelijk om een hoge renteaftrek te creëren om zo op een gunstig moment het inkomen uit werk en woning te verlagen. De wet bepaalt echter ook dat ingeval van overlijden het resterende bedrag van de vooruitbetaling in aftrek komt in het jaar van overlijden (art. 3.120, lid 3 en 4, Wet inkomstenbelasting 2001).

Vooruitbetaalde eigenwoningrente bij overlijden

In de onderhavige zaak had de erflaatster een eigen woning waar zij eigenwoningrente over betaalde. Zij is op 4 januari 2014 overleden. Op de datum van overlijden is een bedrag van € 8.750 aan eigenwoningrente aan de bank betaald. Voor het grootste deel betrof het hier vooruitbetaalde rente over het jaar 2014. In geschil is de vraag of en in hoeverre de door erflaatster betaalde rente aftrekbaar is in haar overlijdensaangifte inkomstenbelasting over 2014.

De Inspecteur is van mening dat enkel de rente die betrekking heeft op de 4 dagen in 2014 dat mevrouw nog in leven was, kwalificeert als eigenwoningrente. Daarna is de woning immers geen eigen woning meer. Het gerechtshof heeft de inspecteur in het gelijk gesteld. Na het overlijden is volgens het hof ook geen sprake meer van een eigenwoningschuld.

In cassatie betoogden de erfgenamen dat de betaalde rente wel volledig aftrekbaar is, aangezien deze kan worden aangemerkt als vooruitbetaalde rente. En die rente is op basis van een specifieke wettelijke bepaling uiterlijk aftrekbaar in het jaar waarin de belastingplichtige overlijdt.

De Hoge Raad oordeelt dat de rente inderdaad als vooruitbetaalde rente kan worden aangemerkt. Hoewel de rente betrekking heeft op een periode waarin de woning niet meer als eigen woning kan worden aangemerkt en de schuld geen eigenwoningschuld meer is, volgt uit een redelijke toepassing van de wettelijke regeling met betrekking tot vooruitbetaalde rente dat de in het jaar van overlijden betaalde rente nog aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting 2014 van erflaatster. De Hoge Raad oordeelt dat het niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest om vooruitbetaalde rente die slechts op het overlijdensjaar betrekking heeft van aftrek uit te sluiten, terwijl over een langere periode vooruitbetaalde rente blijkens de tekst van art. 3.120, lid 4, Wet IB 2001 alsnog aftrekbaar is in het jaar van overlijden. Het cassatieberoep is gegrond.


Bron: HR 29 januari 2021, 19/04782, ECLI:NL:HR:2021:126

Did you find this useful?