Vrijstellingsmethode voor belastingverdragen met Golfstaten | Deloitte

Article

Vrijstellingsmethode voor belastingverdragen met Golfstaten

Voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking van inwoners van Nederland waarvoor het heffingsrecht is toegewezen aan een van de Golfstaten, keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat de vrijstellingsmethode wordt toegepast.

13 september 2017

Achtergrond

Een inwoner van Nederland is voor zijn inkomsten uit dienstbetrekking onderworpen aan de Nederlandse belastingheffing. Dit geldt ook indien werkzaamheden in dienstbetrekking worden verricht in een van de Golfstaten. Afhankelijk van de precieze bepaling in het belastingverdrag, kan het heffingsrecht ter zake van deze inkomsten tevens aan de betreffende Golfstaat zijn toegewezen. Om dubbele heffing te voorkomen, voorzien de door Nederland gesloten belastingverdragen in die gevallen in een door Nederland te verlenen vermindering op basis van de vrijstellingsmethode of de verrekeningsmethode.


Vrijstellingsmethode vs. verrekeningsmethode

Bij toepassing van de vrijstellingsmethode wordt de in Nederland verschuldigde belasting over het wereldinkomen verminderd voor zover die belasting toerekenbaar is aan het buitenlandse inkomen. Daarbij wordt uitgegaan van de verhouding tussen het buitenlandse inkomen en het totale inkomen. Er wordt in dat geval vrijgesteld tegen het gemiddelde Nederlandse tarief. Onder de verrekeningsmethode wordt de totaal verschuldigde belasting verminderd met het daadwerkelijk in het buitenland betaalde bedrag aan belasting. In dat geval wordt derhalve in beginsel vrijgesteld tegen het buitenlandse tarief. De buitenlandse belasting die mag worden verrekend is echter wel aan een limiet gebonden.


Goedkeuring

Over het algemeen is het Nederlands verdragsbeleid erop gericht om dubbele belasting over inkomsten uit dienstbetrekking te vermijden door toepassing van de vrijstellingsmethode. In de belastingverdragen met de Golfstaten is in een aantal gevallen echter de (minder gunstige) verrekeningsmethode voorgeschreven. Hierdoor ontstaan onbedoelde verschillen in behandeling en concurrentienadelen voor inwoners van Nederland die in een Golfstaat in dienstbetrekking werkzaam zijn. Om deze verschillen weg te nemen heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat op bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking van inwoners van Nederland, waarvoor onder het betreffende belastingverdrag het heffingsrecht is toegewezen aan een Golfstaat, toch de vrijstellingsmethode mag worden toegepast. De goedkeuring betreft de volgende staten: Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.


Gevolgen goedkeuring

Voor belastingplichtigen is de vrijstellingsmethode voordeliger als het buitenlandse tarief lager is dan het gemiddelde Nederlandse tarief. Bij een gelijkluidend of hoger buitenlands tarief, leiden beide methoden ter voorkoming van dubbele belastingen tot eenzelfde uitkomst. Aangezien de Golfstaten arbeidsinkomen doorgaans niet of tegen een veel lager tarief belasten, is de goedkeuring positief voor Nederlandse inwoners die inkomsten uit dienstbetrekking ontvangen in verband met werkzaamheden verricht in een Golfstaat.


Tot slot

Het besluit van de Staatssecretaris van Financiën is in werking getreden met ingang van 13 september 2017 en krijgt terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015.


Bron: Besluit Staatssecretaris van Financiën van 7 september 2017, nr. IZV 2017-0000015971.

Vond u dit nuttig?