Titel

Article

Wedstrijdbridge is geen sport voor de btw

Op 26 oktober jl. heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de vraag of zogenoemde ‘geestelijke’ sporten, zoals wedstrijdbridge, onder de btw-vrijstelling voor sport kan vallen.

6 november 2017

Het Hof van Justitie oordeelt dat een activiteit onder het begrip sport in de zin van de btw-vrijstellingsbepaling kan vallen als daarbij een niet te verwaarlozen fysieke handeling plaatsvindt. Bij wedstrijdbridge is dat niet het geval. Het feit dat wedstrijdbridge een activiteit is die inzet van logica, geheugen, strategie en probleemoplossend vermogen vereist en ten goede komt aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van deelnemers is daarbij niet relevant. Ook de omstandigheid dat een activiteit in wedstrijdverband wordt uitgeoefend leidt volgens het Hof van Justitie niet tot een andere slotsom.

In het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening is door de Staatssecretaris van Financiën in een besluit toegelicht wat onder ‘actieve sportbeoefening’ moet worden verstaan. Dit dient aan de hand van het spraakgebruik te worden uitgelegd. Actieve sportbeoefening laat zich omschrijven als een actieve inspanning van lichaam en/of geest met het oogmerk om het lichamelijk en/of geestelijk welzijn te verbeteren, waarbij competitie- en/of spelelementen/spelregels een rol spelen. Denksporten zoals bridge en schaken en bepaalde vormen van yoga zijn volgens de staatssecretaris ook aan te merken als sport en vallen niet onder de vrijstelling maar onder het 6%-tarief.

De uitspraak van het Hof van Justitie lijkt niet verenigbaar te zijn met de visie van de Staatssecretaris van Financiën. Wij verwachten dan ook dat het besluit op korte termijn op dit punt wordt aangepast. Tot die tijd kan er naar onze mening vertrouwen aan het besluit worden ontleend.

Wanneer u activiteiten op het gebied van (denk)sporten verricht, raden wij u aan met uw adviseur na te gaan wat de impact van deze uitspraak kan zijn op de btw-behandeling van uw activiteiten.

Vond u dit nuttig?