Werknemers te werk stellen over de grens in de EU

Article

Werknemers te werk stellen over de grens in de EU

Meldingsplicht op basis van de WagwEU

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (hierna: WagwEU) in werking getreden om werknemers te beschermen en oneerlijke concurrentie verder tegen te gaan. De WagwEU legt vier administratieve verplichtingen op aan ondernemingen die vanuit een ander EER-land of Zwitserland tijdelijk werknemers detacheren naar Nederland. De wet geldt ook voor ZZP’ers. In dit artikel wordt nader ingegaan op de meldingsplicht. Deze verplichting zal in Nederland naar verwachting in 2019 in werking treden.

De meldingsplicht is de enige WagwEU verplichting die nog niet in werking is getreden maar naar verwachting volgend jaar zal ingaan, zodra het online meldsysteem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gereed is.

De dienstverrichter die een dienst komt verrichten in Nederland moet vanaf dat moment voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland melding maken van o.a. zijn identiteit, de identiteit van de werknemer(s), de aard van de werkzaamheden, de verwachte start- en einddatum van de periode van tewerkstelling, de naam van de contactpersoon en de bijdrage voor toepasselijke sociale zekerheidsregelgeving. De dienstontvanger zal deze melding moeten controleren en indien blijkt dat de melding niet is gedaan of onjuist is, moet hij dit melden om boetes te voorkomen.

De in het meldsysteem aanwezige informatie kan worden gedeeld met autoriteiten in andere lidstaten en bepaalde autoriteiten in Nederland om hun taken in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichting te kunnen uitoefenen.

In het artikel wordt zowel ingegaan op de meldingsplicht van de onderneming (en ZZP’er) die diensten in Nederland komt verrichten als de plicht voor degene die de diensten ontvangt.

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en handhaving in Nederland en op Europees niveau, is het van belang voor uw organisatie dat het arbeidsvoorwaardenbeleid en de processen zodanig zijn opgesteld en ingeregeld dat wordt voldaan aan de in de verschillende lidstaten geldende specifieke eisen en verplichtingen.

Werknemers te werk stellen over de grens in de EU

Meer weten over De meldingsplicht op basis van de WagwEU?

Wilt u meer weten over de WagwEU?
Neem dan contact op met en Angela Kamta via +31 (0) 88 288 7840 of akamta@deloitte.nl

Did you find this useful?