Wetsvoorstel goedkeuring multilateraal verdrag | Deloitte

Article

Wetsvoorstel goedkeuring multilateraal verdrag

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor de goedkeuring van het multilateraal verdrag ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving.

28 december 2017

Achtergrond

Het Base Erosion and Profit Shifting-project (BEPS-project) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)/G20 ziet onder andere op het invoeren van maatregelen met betrekking tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van belastingverdragen en het verbeteren van geschillenbeslechting. Door middel van het multilateraal verdrag worden deze wijzigingen op een snelle, gecoördineerde en consistente wijze in bestaande belastingverdragen geïmplementeerd, zonder dat hiervoor bilaterale onderhandelingen vereist zijn. Het verdrag zal naast bestaande belastingverdragen van toepassing zijn.

Inhoud verdrag

Het multilateraal verdrag beoogt allereerst verdragsbepalingen te implementeren om hybride mismatchstructuren te neutraliseren. Daarnaast bevat het een aantal artikelen die samenhangen met het tegengaan van verdragsmisbruik. Tevens zijn diverse bepalingen omtrent het kunstmatig ontgaan van de kwalificatie als vaste inrichting opgenomen. Verder tracht het verdrag de procedure voor onderling overleg te verbeteren. Ten slotte wordt voorzien in enkele bepalingen over verplichte en bindende arbitrage indien bevoegde autoriteiten van landen een geschil over de toepassing van het desbetreffende belastingverdrag niet binnen twee jaar kunnen oplossen.

Proces

Het multilateraal verdrag is ondertussen door 70 partijen ondertekend. De partijen hebben kunnen aangeven welke belastingverdragen zij onder de werkingssfeer van het verdrag willen brengen. Daarnaast hebben zij kunnen aangeven van welke opties (keuzemogelijkheid binnen specifieke bepalingen) en voorbehouden (de keuze om een specifieke maatregel niet of gedeeltelijk te laten doorwerken) zij gebruik willen maken. De bepalingen werken door in een bilateraal belastingverdrag als aan twee voorwaarden is voldaan. Allereerst dienen beide verdragspartners het gesloten belastingverdrag onder de werking van het multilateraal verdrag te hebben gebracht. Ten tweede dienen ze allebei de doorwerking van een specifieke maatregel voor hun bilaterale verdragsrelatie te hebben geaccepteerd.

Wetsvoorstel

Het parlement moet instemmen met het multilateraal verdrag voordat sprake kan zijn van doorwerking in de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten. Recentelijk is in dit kader een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een Voorstel van Rijkswet, aangezien de bepalingen ook voor Curaçao zullen gelden. De regeringen van Aruba en Sint Maarten hebben daarentegen aangegeven geen medegelding te wensen. Volgens de Staatssecretaris van Financiën heeft Nederland voor een ambitieuze aanpak gekozen door meer antimisbruikbepalingen op te nemen dan veel andere landen. Uitgangspunt is geweest om geen voorbehouden te maken bij de bepalingen in het multilateraal verdrag. Nederland heeft meer dan 80 belastingverdragen gesloten met andere landen. Door middel van het multilateraal verdrag worden de daarin opgenomen antimisbruikbepalingen in één keer opgenomen in ruim veertig van de door Nederland overeengekomen belastingverdragen. Als meer Nederlandse verdragspartners in de toekomst het verdrag ondertekenen, zal dit aantal verder toenemen.

Inwerkingtreding

Het multilateraal verdrag wordt overigens pas van kracht nadat drie maanden zijn verstreken sinds het vijfde land heeft geratificeerd. Tot op heden hebben alleen Oostenrijk, Isle of Man en Jersey het verdrag geratificeerd. Het verwachte tijdspad voor de Nederlandse ratificatie is nog niet bekend.


Bron: Kamerstukken II 2017/18, 34853, nr. 2 en 3 (voorstel van rijkswet en memorie van toelichting)

Vond u dit nuttig?