Whk beschikkingen 2023

Article

Whk beschikkingen 2023

Binnenkort ontvangt u de beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2023 van de Belastingdienst. In deze alert attenderen wij u op het nut van het controleren van deze beschikking en de bijbehorende aandachtspunten. Tevens gaan we in op de vereenvoudiging van de WIA-beoordelingen bij 60-plussers.

Beschikking Werkhervattingskas 2023

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de betaling van de WGA- en Ziektewetuitkeringen van (ex-)werknemers die op de eerste dag van ziekte bij u in privaatrechtelijke dienstbetrekking stonden. De kosten hiervan worden via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (hierna: Whk) door de Belastingdienst bij werkgevers in rekening gebracht, tenzij u eigenrisicodrager bent voor de WGA en/of Ziektewet.

Beschikking Whk 2023

Het UWV stelt jaarlijks voor elke werkgever de hoogte van de individuele Whk premie vast. De hoogte van uw individuele Whk premie wordt door de Belastingdienst middels een Whk beschikking eind november aan u bekend gemaakt.

Controle Whk beschikking

Jaarlijks constateren wij bij het controleren van de beschikkingen Whk dat de betreffende beschikkingen relatief vaak onjuistheden bevatten. In het geval de uitkeringslast ten onrechte te hoog is toegerekend betaalt u mogelijk te veel premie voor de WGA en/of Ziektewet. Naast onjuistheden in de toegerekende uitkeringslast kunnen ook fouten bestaan in de hoogte van de loonsommen. In het geval u het risico op instroom in de WGA en/of Ziektewet publiek verzekerd heeft adviseren we u daarom de beschikking(en) goed te controleren.

Indien gewenst kunnen wij u assisteren bij de controle van de beschikking Whk 2023. We raden u aan om hier tijdig naar te (laten) kijken omdat de bezwaartermijn 6 weken bedraagt na dagtekening van de beschikking.

Vereenvoudiging WIA-beoordeling 60-plussers

Om de oplopende achterstanden bij UWV tegen te gaan, hanteert vanaf 1 oktober jl. UWV een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. Deze tijdelijke aanpassing van de aanvraagprocedure houdt in dat wanneer werkgever én werknemer daar toestemming voor geven, een werknemer die aan de voorwaarde voldoet (onder meer twee jaar ziek zijn bereiken, en 60-plus zijn tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023), alleen nog wordt beoordeeld door een arbeidsdeskundige (en dus niet door een verzekeringsarts). De werknemer krijgt dan in principe een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (80-100% arbeidsongeschikt).

Deze wijziging in de uitvoering loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023. Bij toekenning van een (hogere) WIA-uitkering bij de vereenvoudigde procedure heeft voor publiek verzekerden geen invloed op de hoogte van de Whk premie.

Vragen?

Heeft u vragen over deze alert of wenst u ondersteuning bij het controleren van de beschikking Whk 2023 en/of eerdere jaren, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze SV-specialisten.

Sociale verzekeringen/HR team:

Did you find this useful?