| Deloitte Nederland

Article

Woningstichting heeft geen volledig aftrekrecht van btw op vergoeding in verband met het niet afnemen van grond

De Hoge Raad heeft op 29 juni jl. geoordeeld dat een woningstichting geen volledig aftrekrecht heeft voor de btw begrepen in een schadevergoeding voor het niet afnemen van een stuk grond.

10 juli 2018

De woningstichting had een overeenkomst gesloten met een gemeente om onder meer woningen te ontwikkelen op vier clusters. De gemeente zou de grond aan de stichting leveren. De te bouwen woningen waren bestemd om - belast met btw -verkocht te worden aan derden. In een later stadium wilde de woningstichting afzien van een deel van de ontwikkeling. De gemeente was bereid om tegen een vergoeding af te zien van haar recht op nakoming van de koopovereenkomst voor twee clusters. De gemeente reikte daarvoor aan de stichting een factuur uit ter hoogte van de door haar belopen schade, vermeerderd met btw. Volgens de inspecteur is sprake van algemene kosten en bestaat slechts recht op aftrek van voorbelasting overeenkomstig de algemene pro rata van de woningstichting. De woningstichting bepleit dat zij een volledig recht op aftrek van voorbelasting heeft omdat de kosten verband houden met de beoogde, maar niet tot stand gekomen btw-belaste levering van woningen.

De Hoge Raad is van oordeel dat de belaste dienst van de gemeente niet ziet op de voorgenomen bouw en verkoop van woningen maar op het afblazen van die activiteiten. Daarbij is van belang dat de kosten niet zijn doorbelast in de koopsommen van de wel verkochte woningen. Daarmee vormen de kosten algemene kosten en heeft de woningstichting slechts recht op aftrek overeenkomstig haar algemene pro rata.

Wanneer u een vergoeding moet betalen wanneer een project niet doorgaat, is het van belang na te gaan of deze al dan niet belast is met btw, en zo ja, in hoeverre deze btw aftrekbaar is. Wij raden u aan dit te bespreken met uw adviseur.  

Vond u dit nuttig?