Titel

Article

Ziet Hof van Justitie eerder vervaardiging door verbouwing dan Hoge Raad?

Op 16 november jl. kwam het Hof van Justitie (HvJ) met zijn oordeel in de zaak Kozuba. De zaak betreft onder meer de toepassing van het criterium ‘eerste ingebruikname’ ingeval van een verbouwing. Het oordeel van het HvJ in deze zaak is voor de Nederlandse praktijk van belang voor het antwoord op de vraag of bij verbouwing sprake is van een nieuw gebouw en daarmee van een btw-belaste levering.

4 december 2017

De zaak Kozuba

De Btw-richtlijn biedt de mogelijkheid aan de lidstaten om voorwaarden vast te stellen waaronder een verbouwing van een pand kan leiden tot een (hernieuwde) eerste ingebruikname van dat pand en daarmee tot een met btw belaste levering. Polen heeft anders dan Nederland dergelijke voorwaarden vastgesteld. Deze voorwaarden zijn door het HvJ getoetst en daarbij heeft het HvJ een toelichting gegeven over het begrip verbouwing. Volgens het HvJ is sprake van een verbouwing indien ‘het desbetreffende pand veranderingen van betekenis heeft ondergaan die zijn bedoeld om het gebruik ervan te wijzigen of om de omstandigheden waaronder het wordt betrokken, ingrijpend aan te passen.’ Daarbij legt het HvJ ook een link naar een ingrijpende verbouwing die er toe leidt dat het pand op een lijn kan worden gesteld met een nieuw gebouw.

 

Gevolgen voor de Nederlandse praktijk

Nederland heeft zoals gezegd geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voorwaarden vast te stellen waaronder een verbouwing kan leiden tot een (hernieuwde) eerste ingebruikname. In Nederland is alleen sprake van een eerste ingebruikname van een nieuw gebouw. Daarvan is uiteraard sprake bij nieuwbouw maar ook ingeval van een ingrijpende verbouwing die leidt tot een vervaardiging van een nieuw gebouw (vernieuwbouw). De Hoge Raad hanteert daarbij het criterium ‘in wezen nieuwbouw’. Daarbij is een wijziging van de functie van het verbouwde pand op zich niet meer relevant volgens de Hoge Raad. De vraag die nu op komt is of de Hoge Raad niet een te beperkt criterium heeft gehanteerd en dat voor vernieuwbouw aangesloten dient te worden bij het ruimere begrip verbouwing zoals uitgelegd door het HvJ in plaats van ‘in wezen nieuwbouw’.

Het antwoord op die vraag zou simpelweg nee kunnen zijn nu het gaat om het begrip verbouwing in het kader van een mogelijkheid waarvan Nederland geen gebruik heeft gemaakt. Echter, door de link naar een ingrijpende verbouwing die er toe leidt dat het pand op een lijn kan worden gesteld met een nieuw gebouw, zijn wij hier niet geheel van overtuigd. In voorkomend geval zouden wij derhalve toch het criterium ‘in wezen nieuwbouw’ ter discussie stellen. Daarbij wordt uiteraard wel het risico gelopen dat er tot aan de Hoge Raad en eventueel zelfs het HvJ geprocedeerd zal moeten worden.  

Vond u dit nuttig?