Zonnepanelen aangeschaft in 2012: vraag uiterlijk op 31 december btw terug! | Deloitte Nederland

Article

Zonnepanelen aangeschaft in 2012: vraag uiterlijk op 31 december btw terug!

De belastingdienst heeft recentelijk op haar website aangegeven dat particulieren die in 2012 zonnepanelen hebben aangeschaft nog tot en met 31 december 2017 teruggaaf kunnen claimen van de in rekening gebrachte btw.

29 december 2017

Recent heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat particulieren die via zonnepanelen stroom leveren aan het elektriciteitsnet de btw op in 2012 aangeschafte zonnepanelen alsnog in aftrek mogen brengen. Het bericht van de Belastingdienst houdt verband met een uitspraak van de Hoge Raad.

Exploitatie zonnepanelen leidt tot btw-ondernemerschap

Op 20 juni 2013 oordeelde het Hof van Justitie in de zaak Fuchs dat een particulier die zonnepanelen heeft geïnstalleerd op het dak van zijn woning, waarmee hij stroom opwekt die hij levert aan zijn energiemaatschappij, kwalificeert als btw-ondernemer. Als gevolg hiervan kan hij de btw op de investering in de zonnepanelen in aftrek brengen.

Beleid Staatssecretaris

Naar aanleiding van de zaak Fuchs vaardigde de Staatssecretaris beleid uit. Volgens dit beleid kon de btw op zonnepanelen die zijn aangebracht voor 1 april 2013 niet in aftrek worden gebracht. Voor zonnepanelen die zijn aangebracht tussen 1 april 2013 en 20 juni 2013 gold dat de particulier zich voor 1 augustus 2013 als ondernemer moest melden. Voor zonnepanelen aangebracht vanaf 20 juni 2013 werd geen termijn gesteld.

Oordeel Hoge Raad

Een aantal belastingplichtigen die volgens het beleid van de Staatssecretaris geen recht op aftrek hadden, zijn gaan procederen. Dit heeft op 15 december 2017 geleid tot een arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat de belastingplichtige in kwestie in het betreffende tijdvak meer btw in aftrek kon brengen dan hij verschuldigd was. In een dergelijk geval bestaat er voor een belastingplichtige geen verplichting om de inspecteur te verzoeken tot uitreiking van een aangifte over te gaan. Er geldt derhalve ook geen termijn waarbinnen dit verzoek moet worden gedaan. Het kan de belastingplichtige dus niet worden tegengeworpen dat hij het verzoek tot uitreiking van aangiften te laat heeft gedaan.

De inspecteur heeft belanghebbende op diens verzoek uitgenodigd tot het doen van aangifte over de periode 1 september 2012 tot en met 31 december 2012. Aangezien de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen 1 september 2012 als datum heeft, heeft de belastingplichtige in het juiste tijdvak een verzoek om teruggaaf gedaan. De inspecteur heeft het verzoek om teruggaaf volgens de Hoge Raad ten onrechte afgewezen.

Nieuwsbericht Belastingdienst

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad heeft de Belastingdienst door middel van een bericht op haar website bekend gemaakt dat de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen in 2012 alsnog kan worden teruggevraagd. Een dergelijk verzoek moet echter uiterlijk op 31 december a.s. binnen zijn bij de Belastingdienst. Daartoe dient u het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ in te vullen en op te sturen naar de belastingdienst. Dit formulier kunt u vinden op de website van de Belastingdienst:


https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders


Door het invullen van het formulier meldt u zich aan als btw-ondernemer en moet u btw-aangifte doen. Indien het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ uiterlijk op 31 december 2017 door de Belastingdienst is ontvangen, zal de inspecteur vervolgens een aangiftebiljet omzetbelasting 2012 uitreiken waarin u om teruggaaf van btw kunt verzoeken. Zie onderstaande link naar de website van de belastingdienst voor meer informatie over dit onderwerp:


https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/in_2012_zonnepanelen_aangeschaft_in_2017_btw_terugvragen


Om te voorkomen dat u btw-aangiften moet blijven doen, kunt u in het formulier verzoeken om ontheffing van administratieve verplichtingen voor tijdvakken gelegen na het tijdvak waarover u om teruggaaf verzoekt. De ontheffing kan echter niet ingaan voor de datum waarop u om ontheffing verzoekt.

Om de btw te kunnen terugvragen dient u te beschikken over een factuur waarop het btw-bedrag afzonderlijk is vermeld. De Belastingdienst kan u vragen deze facturen te overleggen.

Teruggaafverzoeken 2013

Het komt ons voor dat ook voor in de periode 1 januari tot 1 april 2013 aangeschafte zonnepanelen de btw in verband met de uitspraak van de Hoge Raad kan worden teruggevraagd. Ook voor zonnepanelen die zijn aangeschaft tussen 1 april 2013 en 20 juni 2013, waarbij de btw ingevolge het destijds geldende beleid van de Staatssecretaris niet tijdig zou zijn teruggevraagd, zal de Belastingdienst het nieuwe beleid naar onze mening moeten doortrekken. Over in 2013 aangeschafte zonnepanelen wordt echter niets gezegd in het bericht van de Belastingdienst. De termijn om btw terug te vragen over 2013 eindigt pas op 31 december 2018.

Ten slotte

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan contact op met uw btw-adviseur.

Vond u dit nuttig?