Juistheid van uw WOZ-beschikking van belang in verband met belastingen

Dienst

Juistheid van uw WOZ-beschikking van belang in verband met belastingen

De WOZ is uw aandacht waard

Op basis van de WOZ-waarde bepaalt de gemeente de hoogte van de belastingen. Het is daarom van belang om de WOZ-beschikking op juistheid te controleren.

Uw uitdaging (van de klant)

De WOZ-waarde vormt de basis voor lokale belastingen zoals de OZB en watersysteemheffing en eventueel rioolheffing. Daarnaast speelt de WOZ-waarde een rol bij de bepaling van het afschrijvingspotentieel voor de Vennootschapsbelasting. De WOZ-waarde vormt de bodemwaarde voor de afschrijving. Voor eigenaren / gebruikers bedraagt deze thans 50% van de WOZ-waarde. Er zijn echter plannen om deze vanaf 2019 te verhogen tot 100% van de WOZ-waarde. Het jaar 2018 is derhalve bij uitstek het jaar om deze waarde nader te controleren.

Hoe Deloitte u helpt

De WOZ-waarde van uw vastgoed wordt jaarlijks vastgesteld door gemeenten. Deze is van belang voor:
  • De OZB, de watersysteemheffing en de wegenheffing. Het gaat gemiddeld om circa € 5.000 aan lokale belastingen per elke miljoen euro aan WOZ-waarde. 
  • Een aantal gemeenten heft tevens rioolheffing, BIZ-bijdrage en/of baatbelasting over de WOZ-waarde. 
  • Op gebouwen in eigen gebruik mag voor de vennootschapsbelasting niet verder worden afgeschreven dan tot 50% van de WOZ-waarde. Voor beleggingsvastgoed stopt afschrijving als de boekwaarde onder de WOZ-waarde ligt. Volgens het regeerakkoord, wordt de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik met ingang van 2019 ook beperkt tot de WOZ-waarde.

Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt uw vastgoed eerst afgebakend. Deze zogenaamde objectafbakening is tevens van belang voor:
  • De energiebelasting op gas en elektriciteit. Doordat de tarieven degressief zijn, is het vaak gunstiger om als één groot object te kwalificeren dan als twee of meerdere kleinere objecten. Grootverbruikers kunnen bij de optimale afbakening jaarlijks soms tonnen euro’s energiebelasting besparen als twee of meer WOZ-objecten worden samengevoegd tot één WOZ-object.
  • Ook de Belasting op leidingwater sluit aan bij de WOZ-afbakening.
  • Er is een aantal gemeenten die voor de rioolheffing en andere heffingen aansluiten bij de afbakening van de WOZ.

Hoe weet u of de WOZ-beschikking juist is? Het is raadzaam het onderliggende taxatieverslag bij de gemeente op te vragen. Vervolgens is het zinvol de WOZ-beschikking te toetsen op:
  • Objectkenmerken, indexaties, percentage vrijgestelde werktuigen, te hanteren restwaarden, functionele knelpunten, grondwaarde, huur en kapitalisatiefactor. 
  • Voor de afschrijvingsbeperking geldt daarnaast dat de WOZ-waarde vaak op meer ziet dan alleen de gebouwen met ondergrond en aanhorigheden. Hiervoor dient te worden gecorrigeerd. Voor alles wat niet tot een gebouw behoort, geldt de afschrijvingsbeperking niet.

Wat kan Deloitte voor u betekenen?

U kunt de beschikking van uw bedrijfsmatige vastgoed aan ons toesturen. Wij zullen dan vrijblijvend met u contact opnemen. Let u daarbij op de bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking.
 

Meer weten over WOZ-Waardering?

Wilt u meer weten over de juistheid van uw WOZ-beschikking? Neem dan contact op met Liesbeth Gramsbergen via +31 (0)88 288 86 15

Contact

Liesbeth Gramsbergen

Liesbeth Gramsbergen

Director

Sinds 1996 ben ik werkzaam op het gebied van de Lokale Heffingen & WOZ. Naast aanslagen en verordeningen, overleg, bezwaar- en rechterlijke procedures houd ik mij regelmatig bezig met de effecten van ... Meer