Posted: 03 Dec. 2021 3 min. read

BFU om beskatning av en gavetransaksjon ved utøvelse av forkjøpsrett

Deloitte Advokatfirma

Den 20. august [nylig publisert] avga Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse [BFU 10/2021] benevnt Gave eller realisasjon ved overdragelse av aksjer.

Den skattepliktige ønsket å gi aksjer til en allmennyttig og ideell stiftelse. Aksjene hadde lav inngangsverdi, men høy verdi. Det var sannsynlig at de andre eierne i aksjeselskapet ville bruke forkjøpsretten etter aksjeloven. Dette ville gi dem rett til å overta aksjene fra stiftelsen. Innløsningssummen i et slikt tilfelle skal utgjøre aksjenes virkelige verdi og den vil tilfalle stiftelsen. Spørsmålet var hvem som skulle skattlegges for vederlaget som ville tilfalle stiftelsen, den skattepliktige eller stiftelsen.

Det viktigste fra BFU-en
  • Skattedirektoratet tok utgangspunkt i skatteloven § 10-31 flg. om at aksjegevinst er skattepliktig inntekt. En gaveoverføring er imidlertid ikke en skattepliktig begivenhet. I saken var det imidlertid sannsynlig at de øvrige aksjonærene ville bruke forkjøpsretten som følger av aksjeloven, noe som ble lagt til grunn som premiss i BFU-en. Spørsmålet var hvem som i henhold til skatterettslige tilordningsprinsipper skulle tilordnes innløsningsvederlaget. Den skatterettslige tilordningen følger som et utgangspunkt det privatrettslige, men dette gjaldt ikke ubetinget, jf. Rt. 2009 s. 813 (Gaard Tveit – tilordning av lønnsinntekt).
  • Skattedirektoratet påpekte dernest at det ikke er mulig å gi bort avkastningen for skatteformål til et annet skattesubjekt. Avkastningen følger inntektskilden (aksjene), og spørsmålet var om bare avkastningen og ikke aksjene og avkastningen som ble overført til stiftelsen som følge av at forkjøpsretten ville bli brukt. Selv om en gavemottaker kan overdrar gaven en kort tid etter mottak, måtte det oppstilles et krav om at gavemottakeren hadde blitt eier av gaven først. Skattedirektoratet så nærmere på det konkrete eierbeføyelsene i saken. De vesentligste eierbeføyelsene var retten til å selge, pantsette og motta utbytter. Utøvelsen av forkjøpsretten ville medføre at stiftelsen ikke ville kunne selge eller pantsette aksjene. Stiftelsen hadde derfor ikke fått overført tilstrekkelige eierbeføyelser over aksjene og kunne derfor ikke anses som skattemessig eier av aksjene. Innløsningssummen måtte derfor tilordnes den skattepliktige.
  • I den konkrete saken blir konsekvensen at gaven blir skattepliktig. Et spørsmål er hvor gjennomtenkt denne tilnærmingen er. En kan tenke seg at en privatperson kjøper aksjer med forkjøpsrett fra et aksjeselskap til en gunstig pris, f.eks. 5. De andre aksjonærene ser dette og utøver forkjøpsretten hvor innløsningssummen blir satt til 10. Dersom en følger Skattedirektoratets fortolkning, da må 15 tilordnes aksjeselskapet som vil være omfattet av fritaksmetoden (ingen skatt). Privatpersonens gevinst på 5 unnslipper beskatning, noe som fremstår som feil. Det Skattedirektoratet overser er at den viktigste eierinteressen, den økonomiske interessen, har gått over til privatpersonen. Dette tilsier at også gevinsten på 5 bør tilordnes privatpersonen [som eier] for skatteformål. Denne saken ligner litt på Skatteklagenemndas vedtak NS 121/2020 hvor Skatteklagenemnda la avgjørende vekt på de formelle og ikke det økonomiske [i motsetning til skattekontoret]. Sistnevnte avgjørelse har også funnet veien inn i Skatte-ABC 2021 pkt. 3.4 på side 21.

Kilde: Skatteetaten.no 

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk