Posted: 03 Dec. 2020 2 min. read

BFU om påløpte, men ikke-betalte renter og kredit for maltetisk skatt

Deloitte Advokatfirma

Den 6. november (publisert 2. desember) avga Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse (BFU 15/2020) benevnt Spørsmål om tilordning av påløpte, ikke-betalte renter og kredit for skatt betalt på Malta. Anmodningen var foranlediget av en reorganisering hvor to lån skulle overdras til en maltetisk filial (fast driftssted) av et norsk selskap fra et utenlandsk morselskap.

Det viktigste fra BFU-en:

  • Overdragelsen av fordringene reiste spørsmål om hvordan påløpte, men ikke-betalte renter skulle behandles for den norske erververen herunder den delen av kjøpesummen som skyldtes disse rentene. Spørsmålene var nok foranlediget av uttalelser i Zimmer/BAHR som at betalingen for påløpte, men ikke-betalte renter skal anses som en rentekostnad for erververen, men likevel slik at erververen skattlegges disse ikke-betalte renter (i tillegg til overdrageren som også skattlegges for disse rentene). Skattedirektoratet var ikke enig i denne tilnærmingen og mente med støtte i bl.a. Skatte-ABC at renteinntekten bare kunne skattlegges hos overdrager.
  • Når det gjaldt kjøpesummen, måtte den fordeles mellom fordringene og rentekravene, slik at betalingene for rentene ikke skulle aktiveres på fordringene. Dette fremstår som riktig, fordi erververen i realiteten kjøper to krav, en fordring og et rentekrav. Rentekravet (som også er en fordring) blir ofte gjort opp kort tid etter kjøpet, normalt til samme beløp som det ble kjøpt for (slik at det ikke oppstår noe tap eller gevinst på dette).
  • Spørsmålet om kreditfradrag skyldes en litt spesiell skatteordning på Malta. Et maltetisk datterselskap eller en maltetisk filial av et utenlandsk selskap betaler 35 % på selskapets/filialens inntekter. Morselskapet, som kan være utenlandsk eller maltetisk, får refundert deler av denne skatten, når datterselskapet deler ut utbytte. Refusjonen kan være 5/7-, 6/7- eller 7/7-deler av den betalte skatten, avhengig av datterselskapets inntektstyper (read more her). Spørsmålet var om en måtte ta hensyn til refusjonen til morselskapet når kredit for maltetisk skatt ble innrømmet i norsk skatt, se sktl. §§ 16-20 flg. Skattedirektoratet påpekte først at ordlyden i sktl. § 16-20 kun fokuserte på den skattepliktige og dennes forhold, og at reglene ikke åpnet for å ta hensyn til beskatning mv.  av andre konsernselskaper. Finansdepartementet hadde kommet til samme konklusjon i en upublisert uttalelse, noe som støttet Skattedirektoratets syn. Forskjellen i syn på forfalte, men ikke-betalte renter kan komme på spissen der rentene ikke blir betalt ved forfall. Fradragsrett kan da bli nektet, enten fordi fordringen mangler næringstilknytning eller fordi fordringen er konserninternt, se sktl. § 6-2 (3).

Kilde: Lovdata (krever abonnement)

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Kontakt oss

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk