Posted: 06 Oct. 2021 3 min. read

BFU som setter strek over praksisen med skattefritt debitorskifte

Deloitte Advokatfirma

Den 12. juli [nylig publisert] avga Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse [BFU 2021/9] benevnt Spørsmål om et debitorskifte for utstedte obligasjoner med fortrinnsrett vil medføre at obligasjonen blir ansett realisert for kreditor.

Anmodningen var foranlediget av at det skulle foretas et debitorskifte hvor den skattepliktige var kreditor for utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Debitorskiftet måtte godkjennes av obligasjonseiermøtet med kvalifisert flertall. Det skulle ikke skje noen endringer i låneavtalene ser en bort fra debitorskiftet.

Det viktigste fra BFU-en
  • Realisasjon av et mengdegjeldsbrev [obligasjoner] er skattepliktig for norsk kreditor i og utenfor virksomhet. Videre vil innløsning av en obligasjon [lån] som et utgangspunkt være en skattepliktig realisasjon for långiver og låntaker, se sktl. § 9-2 (1) bokstav d, med mindre særskilte unntak kommer til anvendelse. For opprinnelig debitor vil et debitorskifte være en skattepliktig begivenhet, spørsmålet er om det samme gjelder for kreditor som vil ha et lån med like betingelser, men med en annen debitor. Den skattepliktig hadde vist til forvaltningspraksis og teori der debitorskifte for kreditor ikke var blitt ansett som en skattepliktig realisasjon hvor lånebetingelsene var de samme før og etter debitorskiftet.
  • Skattedirektoratet tok utgangpunkt sktl. § 9-2 bokstav d om at innfrielse av fordring er en skattepliktig realisasjon. Det ble videre lagt vekt på at et debitorskifte for opprinnelig debitor var en realisasjon fordi fordringen ble ansett som innfridd. Dette stemte også overens med det obligasjonsrettslige hvor debitorskifte betraktes som et opphør av det opprinnelige lånet som erstattes med et nytt lån. Problemstillingen var kommentert, men liten grad drøftet i juridisk teori. Den ble likevel tatt til støtte for Skattedirektoratets synspunkt om at opprinnelig fordring var blitt innfridd og erstattet med en ny fordring.
  • Den praksisen som har lagt vekt på at situasjonen for kreditor i realiteten er den samme før og etter debitorskriftet, ble sett bort i fra da den ikke var tilstrekkelig fast og varig. De konkrete vedtakene som den skattepliktige hadde vist til, ble avvist siden innfrielsessynspunktet ikke i tilstrekkelig grad var blitt vurdert. Når det gjelder det siste argumentet, har det antakelig formodningen mot seg at skattemyndighetene ikke forstod hva som skjedde privatrettslig og at dette ikke ble hensyntatt i avgjørelsene. Kvaliteten av tidligere praksis er nå mer av akademisk interesse siden Skattedirektoratet i BFU-en er klar på at debitorskifter alltid skal behandles som skattepliktige realisasjoner.

Kilde: Spørsmål om et debitorskifte for utstedte obligasjoner med fortrinnsrett vil medføre at obligasjonen blir ansett realisert for kreditor - Skatteetaten.no

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner / Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker).