Posted: 08 Nov. 2021 3 min. read

De viktigste skatteforslagene i tilleggsproposisjonen

Deloitte Advokatfirma

I dag la Regjerningen frem en tilleggsproposisjon for å sette sitt merke på statsbudsjettet. Forslaget kan oppsummeres med to ord, mer omfordeling.

Profilen på endringene tilsier at Regjeringen må søke støtte hos partiene på venstresiden for å få forslagene vedtatt, noe den antakelig vil få.

Det viktigste forslagene
  • Oppjusteringsfaktoren på utbytte og aksjegevinst til privatpersoner økes fra 1.44 til 1.6. Det betyr at aksjegevinst og utbytte fra aksjeselskap vil bli skattlagt med 35,2%. Det er en del andre regler som bygger på samme faktor som også vil bli påvirket, f.eks. gevinster og utdelinger fra ansvarlige selskaper. I proposisjonen heter det bl.a. «[f]ør en eventuell ytterligere justering av utbytteskatten bør det derfor vurderes nærmere hvor store satsforskjeller skattesystemet tåler, også mellom utbytte og andre kapitalinntekter». Forslaget vil få effekt fra og med inntektsåret 2022, noe som tilsier at en del utbytter kan bli delt ut før årsskiftet dersom reglene blir vedtatt.
  • Formuesskatten økes også på flere punkter. Den nye satsen vil bli 0,95 % (0,85 % i dag). Verdsettelse av aksjer og driftsmidler økes til 65 % (55 % i dag). For primærboliger skal verdien på den delen av primærboligen som overstiger kr 10 millioner økes til 50 %. Formuesverdien til fritidsboliger skal oppjusteres med 25 %. For å sikre omfordeling, økes bunnfradraget til kr 1,65 millioner (kr 1,5 millioner i dag).
  • Ikke uventet kommer det lettelse i beskatningen av ansatte. Trygdeavgiften reduseres om 0,1 prosentpoeng (lønn, trygd og næringsinntekt). Trinnskattesatsen økes imidlertid for trinn tre og fire. Personfradraget økes med rundt 4 tusen. Fagforeningsdraget økes med nesten 6 tusen, samt en del fradrag for forskjellige primærnæringer. Reglene om skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer [med rabatt] forslås fjernet. Fradragsretten for gaver til frivillige organisasjoner foreslås halvert, til kr 25 000.

Kilder: regjeringen.no

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk

Wensing Li

Wensing Li

Partner | Advokat

Wensing Li er partner og advokat i Deloitte og jobber primært med selskapsbeskatning med særlig fokus på internasjonal skatt der hun bistår norskbaserte selskaper ved investeringer i andre land, og utenlandskbaserte selskaper ved investeringer i Norge. Dette gjelder både ved strukturering av virksomhet og eierforhold samt korrespondanse med skattemyndighetene. Hun har bred erfaring knyttet til spørsmål om anvendelse av skatteavtaler, oppkjøp og salg av virksomheter, restruktureringer mv. Wensing har også tidligere erfaring som skattejurist i Sentralskattekontoret for storbedrifter, hvor hun jobbet med klagebehandling for skatteklagenemnd, kontroll, ligning samt fastsettelse av noen av Norges største selskaper. Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk