Posted: 24 Sep. 2021 3 min. read

Forslag om å endre skattereglene for grenseoverskridende reorganiseringer mv.

Deloitte Advokatfirma

Den 22. september sendte Finansdepartementet ut på høring et forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte. Høringsfristen er 22. desember.

Det viktigste fra høringsnotatet
  • Skatteloven § 11-11 regulerer visse former for grenseoverskridende reorganiseringer mv., nærmere bestemt grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte. For at disse transaksjonene skal kunne gjennomføres uten norsk beskatning oppstilles det bl.a. krav om skattemessig kontinuitet i utlandet, på selskaps- og aksjonærnivå og skattemessig kontinuitet for norske skatteposisjoner. Norske skatteposisjoner vil kunne være knyttet til aksjer eid av norske skattepliktige eller skatteposisjoner knyttet virksomhet drevet eller ledet fra Norge og som vil fortsette å være knyttet til norsk virksomhet etter gjennomføringen av transaksjonen.
  • Forslaget går ut på å fjerne kravet om skattemessig kontinuitet i utlandet. Dette kravet har medført at transaksjoner ikke har blitt gjennomført samt at gjennomførte transaksjoner har blitt skattepliktige i Norge. For å bøte på noen av de negative konsekvensene kravet om kontinuitet har medført, har Finansdepartementet i uttalelser tolket kontinuitetskravet noe innskrenkende når det gjelder utenlandske aksjonærer.
  • EU-domstolen har behandlet et tilsvarende krav i en sak om grenseoverskridende aksjebytte (etter fusjonsskattedirektivet) hvor Tyskland oppstilte et tilsvarende krav om skattemessig kontinuitet i utlandet (A.T. sak C-285/07). EU-domstolen var ikke enig med Tyskland i at et slikt krav kunne oppstilles etter direktivet og deler av begrunnelsen har overføringsverdi til dagens norske regler. I avsnitt 37 i dommen heter det «[d]et bemærkes i øvrigt, at det, som den tyske regering har medgivet, ikke er den tyske statskasse, men i bedste fald den franske statskasse, der ved en beskatning i forbindelse med en senere afhændelse af de indskudte selskabsandele ville drage fordel af, at det erhvervende selskab overfører den historiske bogførte værdi af nævnte selskabsandele, hvilket så meget mindre indicerer, at den tyske lovgiver skulle have en egeninteresse i at stille et sådant krav». Det fremstår derfor fornuftig at Finansdepartementet foreslår å fjerne et mulig restriktivt krav på grenseoverskridende reorganiseringer, som vanskelig kan forsvares EØS-rettslig.

Kilde: Høringsnotat (regjeringen.no)

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk