Posted: 28 Jun. 2021 3 min. read

Klagevedtak om aktivering av nye strømmålere (beholdningssynspunktet)

Deloitte Advokatfirma

19. mai (nylig publisert) fattet Skatteklagenemnda (stor avdeling) vedtak i sak (01 NS 49/2021) benevnt Skattemessig behandling av kostnader til å skifte gamle strømmålere med målere med avansert måle- og styringssystem. Klagen førte ikke frem.

Saken gjaldt den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til utskiftning av eksiterende strømmålere med nye AMS-strømmålere. De nye målerne har tre bestanddeler, 1) målerverk for strømmåling, 2) terminal som sørger for toveiskommunikasjon og 3) bryter som kan kutte strømmen. Gamle strømmålere har 1) og noen har også 2). Gjennomsnittskostnaden for en AMS-måler med instillasjon var kr. 1 800. 

Det viktigste fra vedtaket

Spørsmålet i saken var om den skattepliktige fikk fradrag for kostnadene knyttet til de nye målerne eller om kostnadene måtte aktiveres og avskrives på saldo d i saldoreglene (20 % årlig degressive avskrivning). Utgangspunktet er at driftsmidler med en verdi under kr. 15 000 kan kostnadsføres direkte. I praksis er det oppstilt et unntak dersom flere driftsmidler kan anses som en beholdning som tilsammen utgjør et driftsmiddel [med verdi over kr. 15 000]. Regelen om beholdning har vært anvendelig ved større innkjøp av lignende driftsmidler (VHS-kassetter, PC-er, stoler mv), enten ved oppstart eller ved senere, større moderniseringer. I tillegg er det også oppstilt et krav om en funksjonell sammenheng, ofte at de brukes på samme sted. Sekretariatet, med tilslutning fra Skatteklagenemnda, kom til at selv om målerne ikke ble brukt på samme sted, var det mulig å se det slik at de målerne ga strømnettet ny funksjonalitet, bl.a. i form av økt informasjon om strømforbruket, som igjen kunne bidra til en mer effektiv drift. Det var derfor naturlig å se de nye målerne som en aktiveringspliktig enhet, og det gjaldt alle målerne som skulle byttes ut i løpet av en tre årsperiode.

Det neste spørsmålet var om direkte fradrag kunne innrømmes under synsvinkelen fradrag for vedlikehold/tenkt vedlikehold. I praksis har fradragsrett blitt innrømmet for bytting av [hele eller deler] av en beholdning, også når utskiftningen har modernisert beholdningen, f.eks. bytte av VHS-kassetter mot DVD-er brukt til utleie. Økningen av en beholdning må imidlertid aktiveres etter denne praksisen. Skatteklagenemnda mente imidlertid at denne praksisen ikke var anvendelig, fordi en for stor del av beholdningen var byttet ut (var i realiteten en ny beholdning som var kommet i tillegg til den eksisterende beholdningen for skatteformål). Rettspraksis knyttet til nyanskaffelser, som fastslår at dersom en for stor del av driftsmiddelet byttes ut, må dette klassifiseres som en aktiveringspliktig nyervervelse og ikke vedlikehold, ref. Rt. 1999 s. 1303 Christensen.

Skatteklagenemnda var klar på at denne saken skilte seg fra øvrig praksis, antakelig med henvisning til kravet om funksjonell tilknytning. Det å anse de målerne som en ny beholdning som kom i tillegg til opprinnelig beholdning fremstår også som en nyvinning. Det blir interessant å se om den skattepliktig vil ta denne saken til domstolene, antakelig gjelder dette et betydelig beløp.

Kilde: Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk