Posted: 10 Mar. 2021 2 min. read

Klagevedtak om etterfakturering og armlengdeprinsippet

Deloitte Advokatfirma

Skatteklagenemnda (stor avdeling) fattet 11. juni (nylig publisert) vedtak i sak 01 NS 88/2020 benevnt Fradrag for leiekostnader betalt til beslektet selskap. Den skattepliktige fikk medhold i klagen.

Det viktigste fra vedtaket

Skattekontoret hadde to hovedinnvendinger mot det som var skjedd. Kontoret mente at ingen uavhengige ville ha godtatt slik etterfakturering, i hvert fall ikke alt som ble etterfakturert. Uavhengige hadde gjerne avtalebetingelse om at endelig fakturering måtte skje innen seks måneder etter utført arbeid (preklusjonsregel). Videre mente skattekontoret at opprinnelig avtale kun gikk ut på at 3 ganger US GAAP-avskrivninger skulle utfaktureres som leiebetalinger, og ikke alle utleiers kostnader med et 10 % påslag for egne kostnader som den formaliserte avtalen lå opp til [med tilbakevirkende kraft etter skattekontorets syn]. Med hjemmel i skatteloven § 13-1 ble fradraget for leiekostnadene redusert [tallene er anonymisert].

Sekretariatet med tilslutning fra Skatteklagenemnda var ikke enige med skattekontoret. Sekretariatet lå til grunn at den skriftlige avtalen kun formaliserte det avtalte, og det var at utleiers kostnader skulle utbelastes til alle deltakerne i utstyrspoolen, herunder det norske selskapet. Noe annet ville medføre en ikke-armlengdes behandling av den utenlandske motparten [et argument Høyesterett også brukte i Shell-saken - HR-2020-1130-A]. Dette skulle først skje månedlige akontobetalinger og deretter en endelig faktura innen tre måneder etter utløpet av kalenderåret. Beregningsmåten var endret noe i den formaliserte avtalen, men sekretariatet kom til at endringen var til den skattepliktiges gunst. Sekretariatet så da alle tre årene under ett og da gjorde det ikke noe at belastningen ble høyere i ett av årene.

Når det gjaldt etterfaktureringen som sådan ble ikke den klassifisert som en ulempe, men en fordel i form av en betalingsutsettelse. Saken viser at det er mulig å etterfakturere dersom en har glemt å gjøre det og at det er mulig å formalisere muntlige avtaler som vil bli lagt til grunn i en internprisingssak. Den skattepliktige i saken har nok brukt en del ressursers på å vinne frem med sitt syn, slik at skriftlige avtaler og bedre oppfølgning av fakturering er nok å foretrekke.

Kilde: Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk

Marius Basteviken

Marius Basteviken

Partner | Advokat

Marius er partner, advokat og siviløkonom i Deloitte med spesialisering innenfor internprising. Han har lang erfaring fra arbeid med internasjonal skatt og internprising. Marius bistår flere av Norges største konsern i forbindelse med bokettersyn og internasjonal tvisteløsning (MAP, APA). I tillegg bistår Marius med planlegging, implementering og generell rådgivning innenfor skatteområdet.