Posted: 14 Apr. 2021 3 min. read

Klagevedtak om fristavbrytelse og beskatning av bitcoin (kryptovaluta)

Deloitte Advokatfirma

Den 16. desember (nylig publisert) fattet Skatteklagenemnda (stor avdeling) vedtak i sak (01 NS 158/2020) benevnt «Spørsmål om skatteplikt på gevinst ved realisasjon av bitcoin, samt formuesverdsettelse av bitcoin».

Den skattepliktige hadde utvunnet («mining» -https://no.wikipedia.org/wiki/Bitcoin) bitcoins og solgt deler av disse i 2013 og 2014. Skattemyndighetene mente at realisasjonsgevinstene var skattepliktige og at beholdningen av bitcoins ved årsslutt var formuesskattepliktig.

Det viktigste fra vedtaket

Den skattepliktige hadde gitt tilstrekkelige opplysninger i selvangivelsen til at den tidligere toårsfristen for endring gjaldt, ref. overgangsregel til skatteforvaltningsloven. Før utløpet av toårsfristen (28. desember) var det sendt et varsel om kontroll. Formelt endringsvarsel var først sendt etter utløpet av toårsfristen. Dette reiste to spørsmål, (1) om 28. desember-brevet var sendt innen utløpet av fristen og (2) om brevet tilfredsstilte kravet om at den skattepliktige er varslet om at sak var iverksatt om mulig endring av ligning. Hverken ordlyd eller forarbeidene ga et klart svar om hva som skulle til for å avbryte fristen i et tilfelle som dette. En analogislutning fra andre lignende bestemmelser tilsa at det var tilstrekkelig at brevet var postlagt innen utløpet av inntektsåret (fristen), noe Sekretariatet kom til at var gjort i saken. Når det gjelder det andre spørsmålet, er det klart at spørsmål fra skattekontoret ikke er nok til at en ligning er tatt opp til behandling. I tråd med et tidligere klagevedtak kom Sekretariatet til at varsel om kontroll, med konkrete spørsmål, var tilstrekkelig for at en ligning (nå skattefastsettelse) er tatt opp.

Det skattepliktige stilte spørsmål om bitcoins kunne anses som et formuesobjekt slik at skatteloven § 5-1 ikke var anvendelig, men mente uansett at skattefritaket for gevinst ved realisasjon av «innbo og annet løsøre som har vært brukt i eierens eller vedkommendes bopel eller husholdning» var anvendelig, se skatteloven § 9-3 første ledd. Sekretariatet var enig med skattekontoret at en bitcoin utgjorde et formuesobjekt, men var enig med den skattepliktige i at det nevnte fritaket kom til anvendelse. Når det gjaldt formuesverdien, var Sekretariatet enig med skattekontoret i at kursen for bitcoin per årsslutt hos en del nettsider om bitcoin og vekslere kunne legges til grunn som formuesverdi, likevel litt under den laveste kursen som var brukt på disse nettstedene.

To av nemndsmedlemmene mente at det ikke forelå endringsadgang for ett av inntektsårene, siden varselbrevet ikke oppfylte kravet om at saken kunne anses tatt opp til endring. Flertallet mente varselbrevet var tilstrekkelig. Et flertall på fire mente at realisasjon av bitcoin var skattepliktig, men var uenig med Sekretariatet om at gevinstfritaket for innbo og annet løsøre var anvendelig. Et medlem var enig med Sekretariatet i at fritaket for innbo og annet løsøre var anvendelig. Resultatet ble at klagen ikke ble tatt til følge. Saken gjaldt inntektsårene 2013 og 2014. Det er et spørsmål om den litt forsiktige verdsettelsen av bitcoin for formuesskatteformål knyttet til usikkerhet i 2013 og 2014 er relevant i dag når bitcoin har blitt mer utbredt, slik at kurser fra bl.a. den nylige børsnoterte Coinbase (https://www.coinbase.com/price) kan brukes for formuesskatteformål (https://en.wikipedia.org/wiki/Coinbase).

Kilde: Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk