Posted: 03 Jun. 2021 4 min. read

Klagevedtak om merverdiavgiftsplikt ved utenlandske nettsalg til norske forbrukere

Deloitte Advokatfirma

Den 9. september (nylig publisert) traff Skatteklagenemnda (stor avdeling) vedtak i sak (01 NS 110/2020) benevnt «Omsetning i Norge eller omsetning til Norge». En utenlandsk virksomhet hadde solgt varer til norske forbrukere gjennom en norskregistrert hjemmeside. Varene ble sendt fra selgerens utenlandske lager og levert hjem til forbrukerne. Skattemyndighetene mente omsetningen skulle anses å skje i Norge og at selgeren pliktet å beregne og registrere seg for merverdiavgift for salgene til norske forbrukere. Selgeren fikk medhold i at omsetningen skjedde til Norge og at det ikke forelå plikt til registrering og beregning av merverdiavgift. 

Det viktigste fra vedtaket

Den utenlandske selgeren drev netthandel med salg av varer til forbrukere i en rekke land, herunder til Norge som utgjorde omtrent NOK 9 millioner mellom 2013-2015. Skattekontoret la til grunn at omsetningen var avgiftspliktig i Norge etter merverdiavgiftsloven § 3-1 (1) og etterberegnet merverdiavgift på NOK 4 143 376 av omsetningen, total NOK 1 035 844 i MVA. Ytterligere hadde skattekontoret ilagt tilleggsskatt med 20 % og beregnet forsinkelsesrenter for manglende innbetalt merverdiavgift. Spørsmålet i saken var om omsetningen skulle anses å skje til Norge eller i Norge, hvor det kun er i sistnevnte tilfelle selgeren plikter å beregne og registrere seg for merverdiavgift. Skattekontoret hadde i etterberegningen lagt til grunn at omsetningen hadde slik tilknytning til Norge at den måtte anses som innenlandsk i Norge, og la særlig vekt på at selgeren hadde innrettet seg mot norske forbrukere ved at det var benyttet norsk hjemmeside (norsk domene) med norsk språk, valuta og henvisning til norske importregler for toll og merverdiavgift. Ytterligere var det vektlagt at kjøpsrettslig levering skjedde hos kunden, at forbrukerkjøpsloven fikk anvendelse og at omsetningen var av en betydelig størrelse. Skattekontoret hadde imidlertid holdt omtrent NOK 5 millioner av omsetningen til norske forbrukere utenfor etterberegningen, dels siden deler av dette var skjedd gjennom den utenlandske hjemmesiden (.com-domene) og dels fordi dette var omsetning av varer over dagjeldende tollfrigrense på NOK 350 og det forelå fare for dobbel beregning av merverdiavgift dersom kundene selv hadde beregnet og betalt merverdiavgift.

Skatteklagenemnda sluttet seg til selgerens anførsel, og sekretariatets innstilling, om at omsetningen ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til Norge og dermed at ingen del av selgerens omsetning var avgiftspliktig til Norge. Selgeren pliktet derfor heller ikke å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Sekretariatet tok utgangspunkt i Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2006 s.364 («Ifi OY») og slo fast at det er et vilkår for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-1 (1) at det er tale om innenlandsk norsk omsetning i Norge i motsetning salg til Norge. Dette må forstås som et krav om at det er tilstrekkelig tilknytning mellom omsetningen og Norge for at avgiftsplikt skal foreligge etter bestemmelsen. Kravet til tilknytning er ikke nærmere regulert i lov, og det ble vist til vurderingstemaet i Ifi Oy, hvor det var uttalt at tilknytningen beror på en helhetsvurdering. Sekretariatet og skatteklagenemnda ga, etter å ha foretatt en konkret vurdering, skattepliktige medhold i at det ikke forelå slik tilknytning mellom omsetningen og Norge, og at vilkårene for merverdiavgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-1 (1) dermed ikke var oppfylt.

Sekretariatet viste til at salg via internett til norske forbrukere fra utlandet som utgangspunkt ikke skal anses som omsetning i Norge i medhold av Ifi Oy. I den konkrete helhetsvurderingen ble det vist til at selgeren var et utenlandsk aksjeselskap, noe som også fremgikk tydelig på nettsiden. Nettsiden ga, etter sekretariatets oppfatning, totalt sett ikke inntrykk av at det dreide seg om en norsk virksomhet og salg i Norge. I motsetning til i Ifi OY-saken, hvor retten kom til at selgeren skulle beregne og registrere seg for norsk merverdiavgift, var selgerens omsetning i saken for skatteklagenemnda ikke eksklusivt eller særskilt innrettet mot det norske markedet. At salgene skjedde fra en nettside med norsk domene, tilpasset med norsk språk og valuta, regulert av forbrukerkjøpsloven og med levering hos kunden i Norge medførte at konklusjonen var tvilsom, men likevel slik at omsetning ikke ble ansett innenlandsk.

Betydningen av saken

Skatteklagenemndas avgjørelse nyanserer rettskildebildet hvor utenlandske selgere ved omsetning til forbrukere i mange tilfeller har blitt ansett merverdiavgiftspliktige til Norge (f.eks. Borgarting lagmannsretts dom i LB-2014-96614 og Oslo tingretts dom TOSLO-2019-9453). Av avgjørelsen følger det imidlertid, i likhet med tidligere avgjørelser, at det må gjøres en konkret vurdering av om omsetning ved netthandel til norske forbrukere er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-1 (1).

I dag vil omsetningen i saken høyst sannsynlig være avgiftspliktig etter reglene om avgiftsplikt ved levering av varer med lav verdi (under NOK 3000) til forbrukere i Norge etter merverdiavgiftsloven § 3-1 (2) som trådte i kraft 1. april 2020. Selgeren skal i slike tilfeller beregne og rapportere merverdiavgift gjennom det forenklede VOEC-systemet. Det er imidlertid en forutsetning for å registreres etter VOEC at selger ikke skal ordinært registreres, det vil si der omsetningen er alminnelig avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-1 (1). Det vil dermed fortsatt være nødvendig å gjøre en nærmere vurdering av omsetningens tilknytning til Norge for å avklare om selger plikter å beregne merverdiavgift (særlig for salg over NOK 3000) og fastlegge hvilken registreringsordning som skal benyttes. Det er videre verdt å bemerke seg at varer som omfattes av VOEC-ordningen er unntatt fra toll etter tollforskriften § 5-9-1, likevel begrenset mot varer som er særavgiftspliktige. Avgjørelsen vil derfor ha ytterligere betydning ved utenlandske virksomheters salg av tollbelagte varer til norske forbrukere under NOK 3000, da disse vil være unntatt fra toll dersom selgeren rapporterer merverdiavgift gjennom VOEC-ordningen. 

Kilde: Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Olav Kregnes

Olav Kregnes

Advokatfullmektig

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma

Fredrik Vestli

Fredrik Vestli

Director

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma.